Find en institutions hjemmeside


 

Gi' feedback


Her kan du skrive din kommentar til indholdet af denne side og gøre os opmærksomme på fejl eller mangler. Tak fordi du hjælper os med at forbedre aabenraa.dk !


 
 
 
 
 

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet behandler sager om uenighed mellem lejere og udlejere i almene lejemål.

Hvad er Beboerklagenævnet?
Beboerklagenævnet træffer afgørelser i tvister (dvs. uenigheder) mellem lejere og udlejere i almene boliger (boligforening). Bor du til leje i en privat bolig, skal du henvende dig til Huslejenævnet. Henvendelse kan kun ske efter forudgående aftale.

Hvilke sager kan du indbringe?
Beboerklagenævnet kan træffe afgørelse i følgende sager:

 • Uenighed om overholdelse af de formelle regler ved varsling af lejeforhøjelse.
 • Indflytningsmangler.
 • Uenighed om opfyldelse af lejers vedligeholdelses- og istandsættelsesforpligtelser, herunder sager om fraflytning.
 • Uenighed om opfyldelse af udlejers pligt til vedligeholdelse og istandsættelse.
 • Påbud om færdiggørelse af arbejder, som udlejer har iværksat.
 • Uenighed om lejers ret til at foretage installationer i det lejede, f.eks. opsætning af parabol eller vaske-/opvaskemaskiner.
 • Uenighed om lejers ret til at foretage forbedringer i det lejede.
 • Uenighed om tilbagebetaling af beboerindskud eller depositum.
 • Uenighed om vand- og varmeregnskaber.
 • Uenighed om lejers betaling for fællesantenner mv.
 • Uenighed om lejers ret til fremleje, bytte eller fortsættelse af lejemål.
 • Overtrædelse af husordensreglerne.
 • Uenighed om lovligheden af de beslutninger, som er truffet af de beboerdemokratiske organer, dog ikke i forhold til beslutningens indhold.
 • Uenighed om anvisning af boliger.
 • Uenighed om overholdelse af lovbestemte varslingsfrister.

Beboerklagenævnet tager sig ikke af:

 • Spørgsmål om lejens størrelse.
 • Spørgsmål om opsigelse og/eller ophævelse af lejemål.
 • Mægling af forlig og ekspedition af pengebeløb mellem parterne.

Hvordan indbringer du en sag og hvad koster det?
Når du indbringer en sag for Beboerklagenævnet, skal det ske skriftligt med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til. Klagen sendes til Aabenraa Kommune, Beboerklagenævnet, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa.

Husk at vedlægge dokumentation (som minimum en kopi af lejekontrakten og kopi af relevant korrespondance i sagen).

Det koster 140 kr. at få behandlet en sag (2014). Beløbet reguleres den 1. januar hvert år, og kan indbetales på kommunens konto i Sydbank på konto 7910 1169468.

Hvordan behandler Beboerklagenævnet sagen?
Beboerklagenævnet indhenter selv de nødvendige oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder. Oplysninger, der er relevante for nævnets afgørelse, bliver forelagt sagens parter til udtalelse. Alle udtalelser skal foreligge skriftligt for nævnet. I de tilfælde, hvor en part ikke giver oplysninger i sagen, kan nævnet træffe afgørelse i overensstemmelse med den anden parts påstand.

Hvor lang tid tager det at få behandlet en sag?
Der er stor forskel på, hvor hurtigt en sag kan afgøres. Det afhænger af sagens omfang og karakter. Det er ikke ualmindeligt, at der går 3-6 måneder før, der er truffet en afgørelse i en sag.

Hvordan klager du over Beboerklagenævnet afgørelse?
Når Beboerklagenævnet har meddelt sin afgørelse til sagens parter, er nævnet ude af sagen.

Er du uenig i Beboerklagenævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for boligretten inden 4 uger fra modtagelsen af nævnets afgørelse. Dette kan ikke ske ved henvendelse til nævnet. Du kan i stedet søge hjælp hos en advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller hos retshjælpen.

Hvordan er Beboerklagenævnet sammensat?
Nævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden skal være jurist og udpeges af direktøren for Statsforvaltningen. De to øvrige medlemmer vælges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. I visse sager af social karakter deltager en socialt sagkyndig, som ikke har stemmeret. Der vælges en suppleant for hvert af medlemmerne.

Følgende medlemmer er udpeget:

 • Finn Krab, formand
 • Poul Hald Christensen, repræsentant for udlejersiden
 • Solveig Sommermark, repræsentant for lejersiden
 • Ruth Fabricius, socialt sagkyndig.

Henvendelse til Beboerklagenævnet kan kun ske efter forudgående aftale.

Senest redigeret af webredaktør den 01-08-2014

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 post@aabenraa.dk Sikker post Cookies CVR-nr. 29189854
skybrud.dk
.