Find en institutions hjemmeside


 

Gi' feedback


Her kan du skrive din kommentar til indholdet af denne side og gøre os opmærksomme på fejl eller mangler. Tak fordi du hjælper os med at forbedre aabenraa.dk !


 
 
 
 
 

Huslejenævnet

Huslejenævnet behandler sager om uenighed mellem lejere og udlejere i private lejemål.

Hvad er Huslejenævnet?
Huslejenævnet træffer afgørelser i tvister (dvs. uenigheder) mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme. Bor du til leje i en almen bolig (boligforening), skal du henvende dig til Beboerklagenævnet. Henvendelse kan kun ske efter forudgående aftale.

Hvilke sager kan du indbringe?
De hyppigst forekommende sager er:

Lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse, men først efter, at der er indgået et lejeforhold, herunder spørgsmål om depositum og forudbetalt leje.

 • Udlejers varsling af lejeforhøjelser og stigning i lejers betaling af a conto-bidrag til varme og vand.
 • Varme- og vandregnskaber.
 • Udlejers pligt til ren- og vedligeholdelse.
 • Lejers pligt til vedligeholdelse.
 • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse.
 • Omfanget af lejers pligt til at betale for istandsættelse efter fraflytning.
 • Afregning af depositum efter fraflytning
 • Manglende overholdelse af husorden. Bemærk, at kun udlejer kan indbringe denne type sager.

Huslejenævnet tager sig ikke af:

 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål.
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet.
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede.
 • Spørgsmål om udlejers ret til adgang til det lejede.
 • Mægling af forlig og ekspedition af pengebeløb mellem parterne.
 • Almindelig rådgivning og vejledning om lejens størrelse, herunder forældrekøb.

Hvordan indbringer du en sag, og hvad koster det?
Når du indbringer en sag for Huslejenævnet, skal det ske skriftligt med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til. Klagen sendes til Aabenraa Kommune, Huslejenævnet, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa.

Husk at vedlægge dokumentation (som minimum en kopi af lejekontrakten og kopi af relevant korrespondance i sagen).

Det koster 140 kr. at få behandlet en sag (2014). Beløbet reguleres den 1. januar hvert år, og kan indbetales på kommunens konto i Sydbank på konto 7910 1169468.

Hvordan behandler Huslejenævnet sagen?
Huslejenævnet indhenter selv de nødvendige oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder. Oplysninger, der er relevante for nævnets afgørelse, bliver forelagt sagens parter til udtalelse. Alle udtalelser skal foreligge skriftligt for nævnet. I de tilfælde, hvor en part ikke giver oplysninger i sagen, kan nævnet træffe afgørelse i overensstemmelse med den anden parts påstand.

Hvor lang tid tager det at få behandlet en sag?
Der er stor forskel på, hvor hurtigt en sag kan afgøres. Det afhænger af sagens omfang og karakter. Det er ikke ualmindeligt, at der går 3-6 måneder, før der er truffet en afgørelse i en sag.

Hvordan klager du over Huslejenævnets afgørelse?
Når Huslejenævnet har meddelt sin afgørelse til sagens parter, er nævnet ude af sagen.

Er du uenig i Huslejenævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for Boligretten inden 4 uger fra modtagelsen af nævnets afgørelse. Dette kan ikke ske ved henvendelse til nævnet. Du kan i stedet søge hjælp hos en advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller hos retshjælpen.

Hvordan er Huslejenævnet sammensat?
Nævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden skal være jurist og udpeges af direktøren for Statsforvaltningen. De to øvrige medlemmer vælges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. I visse sager af social karakter, deltager en socialt sagkyndig, som ikke har stemmeret. Der vælges en suppleant for hvert af medlemmerne.

Følgende medlemmer er udpeget: 

 • Finn Krab, formand
 • Hugo Hansen, repræsentant for udlejersiden
 • Solveig Sommermark, repræsentant for lejersiden
 • Ruth Fabricius, socialt sagkyndig

Normtallene
I ejendomme, hvor der ikke er dokumenterede udgifter til vicevært og administration, har Huslejenævnet vedtaget følgende vejledende normtakster for

Normtal for 2013:
Vicevært: 1.950 kr. pr. lejemål.
Administration: 2.700 kr. pr. lejemål.

Normtal for 2014:
Vicevært: 1.960 kr. pr. lejemål
Administration: 2.714 kr. pr. lejemål

Henvendelse til Huslejenævnet kan kun ske efter forudgående aftale. 

Senest redigeret af webredaktør den 01-08-2014

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 post@aabenraa.dk Sikker post Cookies CVR-nr. 29189854
skybrud.dk
.