§ 79 - Søg tilskud til aktiviteter

Foreninger, organisationer og netværksgrupper kan søge tilskud til forbyggende aktiviteter for ældre. Der ydes primært tilskud til aktiviteter, lokaler og andre fysiske rammer samt transport til aktiviteter for ældre.

Ansøg om §79 - tilskud til aktiviteter 

Hvem kan søge tilskud?

Målgruppen er personer over 60 år og alle pensionister i Aabenraa Kommune, herunder også foreninger/ organisationer, der hører hjemme i kommunen, som tilbyder aktiviteter, der retter sig mod ældre medborgere.

Hvad kan der søges tilskud til?

Der kan søges tilskud til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre, der kan være med til at give enkelte borgere eller grupper en øget velfærd eller livskvalitet, eksempelvis gennem at øge den ældres egenomsorg og mulighed for en aktiv tilværelse.  

Der kan søges om tilskud til leje af lokaler i forbindelse med gentagne såvel som enkeltstående aktiviteter. Støtten kan være i form af økonomisk tilskud til leje af eksterne lokaler eller lån af kommunale lokaler. 

Ved ansøgninger om støtte til aktiviteter vil der blive lagt vægt på opstart af nye aktiviteter og allerede eksisterende, velfungerende aktiviteter - fx kan der gives tilskud til materialer i forbindelse med opstart af aktiviteter men ikke til et løbende forbrug.

Der gives ikke tilskud til forplejning, der forventes dækket gennem egenbetaling.

Der gives ikke tilskud fra både § 79 og § 18 puljer til de samme aktiviteter.

Betingelser for at opnå tilskud

Netværksgrupper, klubber, organisationer eller foreninger skal arrangere tilbud for målgruppen for at kunne opnå tilskud. Der gives kun tilskud til frivilligt og ulønnet arbejde. 

Foreninger/organisationer skal være i besiddelse af et gyldigt CVR nummer (virksomhedsnummer) med en tilknyttet bank-/kontooplysning for udbetaling til en NEM konto. 
CVR nummer m.v. etableres på www.virk.dk

Gældende vedtægter eller alternativt foreningens/organisationens formålserklæring vedhæftes ansøgningsskemaet hver gang.

Tilskuddet udbetales for ét år ad gangen.

Der kan gives tilskud til aktiviteter, leje af lokaler og lign. samt kørsel til aktiviteterne - herunder indkøbsordninger.

Tildeling af støtte

Ved tildeling af tilskud, vil der blive lagt vægt på, at tilbuddet understøtter følgende:

Aktivt liv i det omgivende miljø
Der prioriteres aktiviteter, hvor deltagerne kommer ud af eget hjem og mødes i lokalmiljøet, og dermed fremmer fællesskabet og forebygger ensomhed og social isolation samt giver den enkelte borger et meningsfuldt livsindhold.

Sundhedsfremmende og forebyggende
Der prioriteres aktiviteter, der kan virke positivt for deltagernes sundhed både i forbindelse med selve aktiviteten og på sigt i form af at ændre levevis, øget viden om forbedring og styrkelse af sundhed m.v. Det kan både gøre sig gældende ved sociale og fysiske aktiviteter.

Inkluderende frem for ekskluderende
Der prioriteres aktiviteter, der virker samlende, opsøgende og lærerige for deltagerne. Ligeledes aktiviteter der er tilgængelige for nye grupper eller personer, og som tilgodeser forskellige ønsker og behov.

Åbenhed
Foreninger/organisationer forventes at være åbne om arrangementerne - bl.a. gennem offentliggørelse.

Ansøgninger

Ansøgninger behandles én gang årligt af Social- og Seniorudvalget. Forinden har Seniorrådet gennemgået indkomne ansøgninger og givet anbefalinger til prioritering.
Ansøgningsfristen er hvert år den 1. november.

Nærværende ansøgningsskema skal benyttes. Kvittering for modtagelse af ansøgningen sendes til den mailadresse, der er angivet i skemaet. Ved problemer med ansøgningen eller manglende kvittering kontaktes Rita Kruse Røjkjær på telefon nummer 7376 7100 / rkroe@aabenraa.dk 

Afgørelser på ansøgning om § 79 midler meddeles skriftligt umiddelbart efter Social- og Seniorudvalget har taget stilling til samtlige ansøgninger - sædvanligvis i januar for det ansøgte år. Bevilgede midler udbetales umiddelbart herefter (februar).

Under relaterede filer på denne side, kan du se oversigter over tildelte tilskud fra tidligere år.

Regnskab

Afrapportering eller regnskab for anvendelsen af tildelte § 79 midler skal altid indsendes 1. april året efter modtagelse af tilskud. Læs mere om kravene til regnskab her: Regler for afrapportering og regnskab

Tilbagebetaling

Hvis tilskud til specifikke aktiviteter, leje af lokaler eller transport ikke anvendes til formålet eller måske ikke bruges fuldt ud, skal relevante beløb som udgangspunkt tilbagebetales til Aabenraa Kommune. Tilbagebetaling skal finde sted samme år som indsendelse af dokumentation for anvendelsen af tildelte midler.