Merudgifter

Hvis du har en varigt nedsat funktionsevne, har du mulighed for at søge om tilskud til dækning af de merudgifter, det medfører.

Hvem er omfattet?

Reglerne om dækning af merudgifter gælder for:

  • personer mellem det fyldte 18 år og folkepensionsalderen
  • personer der er tilkendt invaliditetsydelse
  • personer der har opsat folkepension jf. Lov om Social Pension

Hvordan søger jeg?

Du skal udfylde og indsende ansøgningsskema om merudgiftsydelse, som du finder på denne side. Det udfyldte skema skal sendes digitalt eller til:

Aabenraa Kommune
Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Hvordan behandles min ansøgning?

Kommunen indkalder til et møde eller hjemmebesøg for at afdække, hvordan funktionsnedsættelsen påvirker din hverdag.

Kommunens vurdering baseres på en særlig sagsbehandlingsmetode: ”Voksenudredningsmetoden”. Denne metode anvendes dog ikke, hvis funktionsevnen er åbenlyst nedsat eller funktionsnedsættelsen er ubetydelig.

Du skal forklare – og dokumentere – at du har et varigt fysisk eller psykisk handicap eller en varig sygdom.

Du skal forklare – evt. dokumentere – at du har merudgifter som følge af dit handicap eller din sygdom.

Tilskuddets størrelse

Din merudgiftsydelse udmåles ud fra størrelsen af de sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter, du har som følge af din funktionsnedsættelse. 

Det er et krav for at få udbetalt tilskud, at merudgifterne overstiger 6.804 kr. pr. år. (2021)

Din bevilling skal følges op årligt. Det sker i samarbejde med din sagsbehandler, hvor det bliver fastlagt, om der fortsat er grundlag for ydelsen.

Kontaktperson

Karen Kirkeby, tværfaglig visitator
Tlf.: 7376 7559 - kkv@aabenraa.dk