Pasning af nærtstående

Hvis du har tilknytning til arbejdsmarkedet og ønsker at passe en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i hjemmet, kan du holde pasningsorlov og blive ansat til det af kommunen.

Ansættelsen er lønnet og varer i op til seks måneder. Du har ret til orlov fra dit arbejde i den periode, ansættelsen varer.

Forudsætninger for etablering af pasningsordning

For det første skal der være enighed mellem dig og din pårørende/nærtstående om at etablere pasningsforholdet.

For det andet skal alternativet til pasning i hjemmet være døgnophold uden for hjemmet eller plejebehovet skal svare til et fuldtidsarbejde.

Endelig skal kommunen, det vil konkret sige en visitator fra Visitation & Understøttelse, ikke vurdere, at der er afgørende hensyn, der taler imod, at det er dig, der passer din pårørende/nærtstående.

Varighed

Ansættelsen kan som udgangspunkt vare i op til 6 måneder. Den kan dog forlænges med op til 3 måneder, hvis særlige forhold taler herfor. Perioden kan opdeles i flere perioder af hele måneder.

Løn og ansættelsessted

Du skal ansættes af den kommune, hvor din nærtstående bor. Lønnen udgør 24.406 kr. pr. måned (2022).

Ofte stillede spørgsmål

  • Som nærtstående anses for eksempel ægtefælle, samlever, børn, forældre og andre, der er så nært knyttet til den døende, at det vil være nærliggende, at denne person yder plejen. Der er ikke krav om et egentligt slægtskabsforhold.

Kontaktperson

Alice Maria Skipper, specialist
Tlf.: 7376 7560 - amski@aabenraa.dk