Sundhedsfaglige- og Ældre tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn i Aabenraa Kommune på behandlingsstederne - både offentlige og private - ud fra, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed (Der ligger analyser, henvendelse mv. til grund for tilsynene)

Tilsynsrapporter for både de Sundhedsfaglige og Ældretilsynet:

Styrelsen for Patientsikkerhed fører to forskellige former for tilsyn med behandlingssteder: planlagte og reaktive.

Planlagte tilsyn

De planlagte tilsyn bliver varslet seks uger før, og der vil være planlagt hvad der skal ses på.

Styrelsen vil hvert år føre tilsyn på baggrund af en vurdering af, hvor de største risici for patienterne kan være. Der vælges årligt temaer for de planlagte tilsyn, og behandlingssteder udvælges til tilsyn ud fra en risikovurdering eller ved stikprøve.

Reaktive tilsyn

De reaktive tilsyn udføres med kort, eller uden varsel.

Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed får direkte kendskab til omstændigheder, der udgør en fare eller begrundet mulig fare for patientsikkerheden, skal styrelsen reagere ved at undersøge forholdene og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre patienterne.

Følgende områder i den kommunale sektor kan blive udvalgt til et sundhedsfagligt risikobaseret tilsyn:

 • Hjemmeplejen
 • Sygeplejen
 • Plejehjem
 • Kommunale akutfunktioner
 • Bosteder
 • Træning og Forebyggelse
 • Sundhedscentret
 • Sundhedsplejen
 • Tandplejen

Ældretilsynet

Uvildigt planlagte tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet, som omhandler:

 • Personlig og praktisk hjælp og madservice
 • Rehabiliteringsforløb
 • Aflastning og afløsning og midlertidige ophold
 • Socialpædagogisk bistand
 • Genoptræning og vedligeholdende træning

 

Kontaktperson for de Sundhedsfaglige tilsyn:
Charlotte Enig Sørensen
cs@aabenraa.dk
Telefon: 73768237