Afgørelsesfrister

Kommunalbestyrelsen har fastsat frister for hvor lang tid, der må gå fra modtagelsen af din ansøgning, til der er truffet en afgørelse, det vil sige et svar på, om du er tildelt hjælp og i givet fald hvilken.

Når du henvender dig til Visitation & Rehabilitering, vil din ansøgning og spørgsmål om hjælp blive behandlet i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning. Desuden vil du blive gjort opmærksom på, om du kan søge om hjælp hos en anden myndighed end kommunen og efter anden lovgivning end den sociale.

Kommunalbestyrelsen har fastsat frister for hvor lang tid, der må gå fra modtagelsen af din ansøgning, til der er truffet en afgørelse, det vil sige et svar på, om du er tildelt hjælp og i givet fald hvilken. Såfremt det vurderes, at du ikke kan klare dig uden akut hjælp, får du naturligvis hjælp med det samme. Det kan for eksempel være efter udskrivelse fra sygehus.

Fristerne gælder ved kommunens afgørelser efter lov om social service (serviceloven). Fristerne gælder også ved kommunens behandlinger af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen.

Inden for Visitation & Rehabiliterings kompetenceområde er fristerne følgende:  

2 uger:

Personlig hjælp og pleje
Madservice
Afløsning og aflastning (ældreområdet)
Genoptræning uden sygehusindlæggelse
Pasning af døende
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
Befordring med individuelle transporttyper

4 uger:

Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver (rengøring og tøjvask)
Omsorgstandpleje (sundhedsloven).

6 uger:

Vedligeholdelsestræning
Kropsbårne hjælpemidler
Genbrugshjælpemidler
Forbrugsgoder

2 måneder:

Ledsageordning
Kontaktperson til døvblinde
Merudgifter
Socialpædagogisk støtte
Daghjem
Friplejebolig

3 måneder:

Boligindretning
Forbrugsgode i form af el-scooter
Aflastning (det specialiserede socialområde)

4 måneder:

Beskyttet beskæftigelse
Aktivitets- og samværstilbud
Midlertidigt botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
Varigt botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

6 måneder:

Bilsager
Boligindretning (større ombygninger/tilbygninger)

2 måneder:

Ældrebolig
Plejebolig


Fristerne er generelle. Det betyder, at din ansøgning altid behandles så hurtigt som muligt. Det betyder også, at der kan være særlige situationer, hvor fristerne ikke kan overholdes. Hvis det sker, får du besked om, hvornår du så kan forvente en afgørelse. Årsagen til overskridelse af en frist kan for eksempel være, at der er lang ventetid på lægeoplysninger.

 

 

Kontaktinfo

Visitation & Understøttelse

Telefon: 7376 7676

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 8-13 (onsdag er der lukket)

Alle medarbejdere i Visitation & Understøttelse har personlig træffetid dagligt fra 8.30-9.30 (onsdag lukket)

 

Hvis du ikke har mulighed for at kontakte Team borgerindgang i telefontiden, er du velkommen til at kontakte os på mail til:
POST-vogrborger@aabenraa.dk. Så vil vi svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest på førstkommende hverdag.

Postadresse:

Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa