Byg­ge­ret, na­bo­hen­syn og dis­pen­sa­tion­er

Al bebyggelse skal som udgangspunkt overholde gældende lovgivningen. Bebyggelsen skal ligeledes opfylde kravene beskrevet i byggeretten.

I visse situationer er der dog mulighed for at søge dispensation eller tilladelse til at afvige fra gældende bestemmelser. Dispensationsmuligheden fremgår af den enkelte lov.

Byggeri ud over byggeretten

Ønsker du at bygge ud over byggeretten, skal du gøre opmærksom på det i din byggeansøgning. Det er vigtigt, at du skriver, hvorfor du ønsker at bygge ud over byggeretten.

Når der søges om byggeri ud over byggeretten, skal byggemyndigheden foretage en helhedsvurdering af byggeriet i forhold til omgivelserne, herunder anvendelse, omfang og karakter af eksisterende bebyggelse. Vurderingen sker ud fra rammer der er fastsat i bygningsreglementet. Læs mere om helhedsvurdering på Bygningsreglementets hjemmeside under Byggeret og helhedsvurdering.

Nabohensyn

I byggeretten er der indbygget et hensyn til naboerne. Det betyder, at når et byggeri overholder byggeretten, er der taget et vist hensyn til de omkringliggende naboer, hvad angår blandt andet skyggevirkning og indbliksgener.

Derudover er det altid en god idé at tale med dine naboer, inden du søger byggetilladelse.

Ansøgning om dispensation

Byggemyndigheden sagsbehandler og træffer afgørelse i ansøgninger om dispensation fra bygningsreglementet og byggeloven samt lokalplanbestemmelser.

Ansøgningen skal være skriftlig og skal indeholde en præcis redegørelse for det forhold, der søges dispensation til. Ansøgningen skal desuden være begrundet.

Søger man dispensation i forbindelse med et byggeri, som forudsætter byggetilladelse eller anmeldelse til byggemyndigheden, skal det også fremgå af byggeansøgningen, at der søges dispensation.

Læs mere om dispensationer på Bygningsreglementets hjemmeside under Administrative bestemmelser - § 13.

Anden lovgivning

Ud over byggeloven og bygningsreglementet påser byggemyndigheden, at en række andre love overholdes. Godkendelse, tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning end byggeloven skal søges hos den enkelte myndighed.

En oversigt over anden lovgivning som skal overholdes findes i

http://bygningsreglementet.dk/Administrative-bestemmelser/Krav/35_38#2cdd90c8-6de1-4205-a9dc-271ce7d41145

Kontaktinfo

Team Byg

Telefon: 7376 7347
Mail: byg@aabenraa.dk