Sags­be­hand­lings­tider og ser­vi­ce­mål

Aabenraa Kommunes mål er, at alle får svar indenfor 7 arbejdsdage.

Et svar kan være i form af et kvitteringsbrev, hvor vi bekræfter, at vi har modtaget din ansøgning/forespørgsel og oplyser om hvem, der er sagsbehandler på sagen.

Kvitteringsbrevet kan også indeholde oplysninger om, at ansøgningen er mangelfuld og der derfor skal fremsendes supplerende materiale til sagen før ansøgningen kan behandles.

Alle byggesager screenes og kategoriseres  

Vi praktiserer positiv forskelsbehandling i byggesagsbehandlingen ved at fremme byggeansøgninger, som er fyldestgørende ved modtagelsen.

En ansøgning er fyldestgørende, når der i Byg & Miljø er uploaded alle tegninger, beregninger og andre oplysninger, som er nødvendige for at vi kan behandle sagen.

Simple veloplyste sager Simple veloplyste sager:

 • Enkle lovkrav
 • Byggeretten overholdes
 • Ingen tværgående sagsbehandling / ingen andre tilladelser påkrævet
 • Ansøgningen er fyldestgørende

Straks-sagsbehandles indenfor 10 dage (kvitteringsbrev sendes ikke)

Simple veloplyste sager Ukomplicerede veloplyste sager

 • Byggeretten overholdes
 • Ingen tværgående sagsbehandling / ingen andre tilladelser påkrævet
 • Ansøgningen er fyldestgørende eller tilnærmelsesvis fyldestgørende og simple manglende oplysninger fremsendes af ansøger inden for få dage

Forventet sagsbehandlingstid 4 uger

Sager af begrænset kompleksitet Sager af begrænset kompleksitet

 • Mindre overskridelse af byggeretten
 • Behov for indhentning af yderligere oplysninger fra ansøger
 • Sagsbehandling inddrager flere afdelinger fx Miljø eller Brand & Redning

Forventet sagsbehandlingstid 8 uger regnet fra ansøgningen er fyldestgørende

Komplicerede sager Komplicerede sager

 • Behov for indhentning af yderligere oplysninger fra ansøger
 • Sagsbehandling inddrager flere afdelinger fx Miljø eller Brand & Redning og andre tilladelser er påkrævet forinden byggetilladelse kan meddeles
 • Fordrer fx dispensation, helhedsvurdering ved fx overskridelse af byggeretten, nabohøring, politisk behandling, afklaring af plangrundlag fx overholdelse af anvendelsesbestemmelser eller udarbejdelse af lokalplan

Forventet sagsbehandlingstid 12 uger + regnet fra ansøgningen er fyldestgørende

Servicemål

Der er fastsat nationale servicemål for byggesager, der måles som den gennemsnitlige sagsbehandlingstid – i antal kalenderdage - opgjort fra en ansøgning er fyldestgørende til der er truffet afgørelse i sagen – fratrukket ventetid ved indhentning af oplysninger fra ansøger.

  Kategori Servicemål
1 Simple konstruktioner (carporte o.l.) 40 dage
2 Enfamiliehuse (nye samt til- og ombygninger) 40 dage
3 Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger (af begrænset kompleksitet) 50 dage
4 Andre faste konstruktioner m.v. (mobilmaster, antenner mv.) Ej fastsat
5 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri: hhv. bolig / erhverv 60 / 55 dage

Servicemålene gælder ikke for byggesager, der omfatter lovliggørelser, fredningssager, landzonetilladelse og udviklingsprojekter, der kræver vedtagelse af nye lokalplaner samt ansøgninger der indebærer VVM-pligt.

Kræver en erhvervsbygning eller jordbrugets avl- og driftsbygninger samtidig miljøgodkendelse gælder det nationale servicemål for miljøsagen også for byggesagen - fx 130 dage.

Servicemål opgjort af Kommunernes Landsforening (KL) for 2019*

    Aabenraa Januar 2021 Aabenraa Kommune Hele landet
Simple konstruktioner Servicemål 40 dage Antal sager 8 82 5812
Gns. Sagsbehandlingstid 34 33 43
Procent opfyldt 75 73 66
Enfamiliehuse         Servicemål 40 dage Antal sager 15 113 17945
Gns. Sagsbehandlingstid 18 21 43
Procent opfyldt 80 87 64
Industri- og lagerbygninger Service 50 dage Antal sager 4 23 1741
Gns. Sagsbehandlingstid 75 43 56
Procent opfyldt 75 74 65
Etagebyggeri, Erhverv Servicemål 55 dage Antal sager 0 44 4604
Gns. Sagsbehandlingstid - 44 69
Procent opfyldt - 68 62
Etagebyggeri, Bolig Servicemål 60 dage Antal sager 0 13 4940
Gns. Sagsbehandlingstid - 65 60
Procent opfyldt - 62 65

*Kilde: KL Servicemålstatistik 2019

Kontaktinfo

Team Byg

Telefon: 7376 7347
Mail: byg@aabenraa.dk