Indsatser

I KIK-projektet får borgerne et skræddersyet forløb, der er særligt målrettet deres individuelle behov. Målet er i hvert enkelt tilfælde at borgeren kommer væk fra kontanthjælpen og videre i job eller i uddannelse.

Indsatserne er tilpasset forskellige målgrupper.

Cykelprojektet Unge på toppen

Projektet unge på toppen skal aktivere et hold af op til 20 unge kontanthjælpsmodtagere, så de får opbygget deres selvtillid og bliver i stand til at bestride et job eller gennemføre en uddannelse med succes. Projektet blev første gang gennemført i foråret 2017, mens der i foråret 2018 blev fuldt op med et nyt hold. Der er planlagt et tredje hold i foråret 2019. 

Projektet er et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og en række virksomheder.

Deltagerne skal gennem et forløb med kost, fysisk træning, cykeltræning, personlig udvikling og virksomhedspraktik i en transport- og logistikvirksomhed. Projektet slutter af med, at de unge cykler fra Aabenraa til Alpe d’Huez i Frankrig, eller som i 2018 til grenen i Skagen, og at de derefter fortsætter i enten job eller uddannelse.

Samarbejdet mellem kommune og virksomheder skal give de unge mulighed for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og finde det gode liv i deres egne tilværelser.

Målsætningen for projektet er:

 • 50 % af alle der gennemfører til og med juni skal være tilmeldt uddannelse eller være i uddannelse eller i job pr. 30. juni samme år
 • 25 % er tilmeldt uddannelse eller i job pr. 31. december samme år
 • 25 % er i gang med brobygning til uddannelse eller job 

Potentiale Jæger - at finde frem til det som allerede er

Målgruppen med dette forløb er kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere over 25 år med problematikker inden for stress, angst og depression samt fysiske gener som eksempelvis overvægt. Fokus i forløbet er at deltagerne skal genskabe troen og kontakten til deres eget potentiale. Der undervises i tre væsentlige områder.

 • Fokus - evnen at holde fokus i udfordrende situationer og tage ansvar for en opgave.
 • Fleksibilitet - evnen til at justere tanke og handling alt efter omstændigheder og krav uden at miste troen på sig selv eller opgaven.
 • Emotionel intelligens - evnen til at identificere og håndtere egne og andre menneskers følelser.

Arena Aabenraa, DGI, Business Aabenraa og lokale virksomheder fungerer som samarbejdspartnere i forløbet. 

Den første del af forløbet varer seks uger, og her er der fokus på undervisning, afspænding, fysisk træning og individuelle samtaler samt evt. kost- søvnforløb samt adgang til optimering af CV. 

Anden del af forløbet varer 12 uger, og her vil deltagerne komme ud i konkrete praktikker og aktivitetsforløb. Forløbet afsluttes med en projektuge, hvor Hærvejen fra Viborg til Padborg gennemføres. Undervejs indlægges diverse aktiviteter af udviklende og reflekterende art og den enkeltes og holdets målsætning evalueres. 

Den forventede effekt for forløbet er:

 • 60 % af deltagerne bliver selvforsørgende.

Brobygning til uddannelse

Unge under 30 år, der er uddannelsesparate og i risikogruppen for at blive aktivitetsparat, samt aktivitetsparate, som, via et brobygningsforløb, vurderes til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse – eller bliver tilknyttet arbejdsmarkedet er målgruppen for denne indsats.

20 deltager skal gennem et 14-ugers forløb, hvor der er indlagt praktikker på virksomheder samt snuseforløb på uddannelsesinstitutioner. Målet er, at unge, som er uafklarede i forhold til uddannelse, støttes til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. De unge bliver ligeledes bedre til både engelsk og matematik med henblik på at ruste dem til de krav, der er på uddannelserne. Under forløbet tildeles deltagerne en uddannelsesmentor, mens de efter forløbet tildeles en fastholdelsesmentor.

Den forventede effekt for forløbet er:

 • 65 % af deltagerne er efter forløbet selvforsøgende - heraf 10 procent er i arbejde.

Arbejde & Sundhed målrettet alle aktivitetsparate borgere

Indsatsen består af målrettede forløb for borgere, der har brug for at træne fysiske funktionsnedsættelser eller bearbejde psykiske problemstillinger, inden de er klar til job og uddannelse.

Forløbet, der varer 12 uger, hjælper bl.a. borgere, der har forskellige fysiske og/eller kognitive udfordringer, borgere ramt af stress, angst, depression eller er psykisk sårbare.

Den forventede effekt er, at borgeren får afklaret og udviklet sin arbejdsevne og vender hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet gennem et individuelt tilrettelagt forløb.  

Forløbet tilrettelægges i samarbejde med Arbejde & Sundhed under social- og sundhedsforvaltningen i Aabenraa Kommune.

Virksomhedsrettet indsats hos leverandør 

Den virksomhedsrettede indsats til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere til jobformidling og udplacering i praktikker med videre lægges om, således den fremadrettet skal leveres af en ekstern leverandør, hvilket Jobcentret gennem de seneste år har haft gode erfaringer med. 

Formålet med omlægningen er dels at styrke selve den virksomhedsvendte indsats. Dernæst har Jobcentret også erfaring med, at der ligger et økonomisk potentiale i at benytte eksterne leverandører til netop denne type af opgaver, hvor afregningsformen typisk er en kombination af lav fast ydelse kombineret med en høj bonus-andel.

Målgruppen for indsatsen er jobparate kontanthjælpsmodtagere. Dels de 25 % som har ingen eller få barrierer i forhold til job. Denne gruppe har primært behov for hjælp til at understøtte deres jobsøgning, eventuelt kombineret med opkvalificering. Og dels de resterende 75 % som i højere grad har brug for en håndholdt indsats med forskellige tiltag og forløb på op til tre måneder. 

Konkret hjælper indsatsen målgruppen med at blive formidlet i job. Det betyder styrkelse af cv, etablering af kontakter i forbindelse med praktikker og opkvalificering af kompetencer, der skal bruges på arbejdsmarkedet. 

Den forventede effekt for forløbet er:

 • 50 % af borgerne med ingen eller få barrierer bliver selvforsørgende.
 • 40 % af borgere med brug for højere grad af håndholdt indsats bliver selvforsørgende. 

Indsats for udfaldstruede A-dagpengemodtagere

På trods af gode tal for udviklingen i langtidsledige og ledigheden generelt, ses det, at der er en grundbestand af langtidsledige, der forbliver i dagpengesystemet. En nærmere analyse af gruppen har vist at cirka 25 % af dagpengemodtagerne har risiko for at have en dagpengeanciennitet på mere end 16 måneder. Ca. 60 % af denne gruppe afsluttes til arbejde, men er kort tid efter igen startet på en ny dagpengeperiode. 20 % forbliver varigt i beskæftigelse. 20 % overgår primært til kontanthjælp og sygedagpenge efter endt forløb. Antallet af dagpengemodtagere, der overgår til kontanthjælp umiddelbart efter dagspengeophør er forholdsvist ringe. Men til gængæld er der en forhold vis stor andel der efterfølgende ender på kontanthjælp. Årsagen ligger typisk i at borgerne på grund af formue, ikke har adgang til kontanthjælp før denne er brugt op.

Målet med denne indsats er derfor en tidlig indsats for at forhindre, at borgeren bliver langtidsledig. 

Helt konkret er der fokus på at styrke visitationen af de borgere, der er ledige i mere end 22 uger. Her vil retningen for det videre forløb blive fastlagt. Der vil også blive etableret et særligt afklarende forløb ”intensiv jobsøgning” hos leverandører målrettet borgere der vurderes at være udsatte, lige som der generelt vil være fokus på opkvalificering og uddannelse samt inddragelse af Jobcentrets øvrige tilbud. 

Den forventede effekt for forløbet er:

 • Antallet af kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget dagpenge i de forudgående 12 måneder reduceres med 25 % i indsatsperioden. 

Kontaktperson

Wickie Lund, fagkoordinator
Tlf.: 7376 8603 - wkl@aabenraa.dk