Personlig assistance og hjælpemidler

Har du brug for ekstra hjælp til dine arbejdsopgaver på grund af et handicap, så kan du søge om en personlig assistent. Du kan også søge om et hjælpemiddel, så du kan klare dit arbejde.

Personlig assistance

Din arbejdsplads kan ansætte en personlig assistent, der hjælper dig med praktiske opgaver, som du ikke selv kan udføre. På den måde, kan du stadig passe dit job. En personlig assistent kan være en udefrakommende eller en kollega, der støtter.

Læs mere under ofte stillede spørgsmål.

Hjælpemiddel

Hvis du har et handicap, kan det være nødvendigt, at du har forskellige hjælpemidler, som gør, at du kan passe dit arbejde.  Det kan være alt fra ændring af fysiske indretning til specielle stole, bord eller særlige arbejdsredskaber.

Læs mere under ofte stillede spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål

 • Formålet er at give personer med funktionsnedsættelse samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden funktionsnedsættelse.

  Hvem er omfattet? 
  Du kan være berettiget til tilskud til personlig assistent, hvis:

  • du har en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og har behov for særlig personlig bistand
  • du er lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende - og i særlige tilfælde ledig

  Hvad indebærer ordningen?
  Ordningen indebærer, at en person med for eksempel nedsat syn, hørelse eller bevægelseshandicap kan kompenseres for sin funktionsnedsættelse med en personlig assistent, som assisterer med konkrete, praktiske arbejdsopgaver.

  Det betyder, at en person med en psykisk funktionsnedsættelse eller kognitive vanskeligheder/psykosocial funktionsnedsættelse kan kompenseres via særlig støtte i arbejdsmæssig sammenhæng.

  Jobcenteret kan bevilge op til 20 timers assistance ved en 37 timers ansættelse. Den person, der skal yde assistancen, skal være ansat i virksomheden. Det er ligeledes muligt at benytte en vikar.

  Du skal selv kunne udføre det indholdsmæssige i jobbet, og arbejdsopgaverne må ikke være uforenelige med din funktionsnedsættelse.

  Hvordan søger man?
  Kontakt jobcenteret, som efterfølgende indkalder dig til et møde med dig og din arbejdsgiver. Jobcenteret kan vælge at indhente flere lægelige oplysninger om din funktionsnedsættelse.

 • Hjælpemidler
  Du kan få bevilget hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, hvis du har en varig funktionsnedsættelse. Hjælpemidlerne kan også gives i forbindelse med deltagelse i virksomhedspraktikker eller andre aktiviteter igangsat af jobcenteret

  Der kan ydes tilskud til:

  • Undervisningsmateriale
  • Arbejdsredskaber
  • Mindre arbejdspladsindretninger 

  Som eksempler kan nævnes:

  • Anskaffelse af værktøj.
  • Maskiner til personligt brug.
  • Særlige arbejdsstole.
  • Ændringer af arbejdspladsen, fx håndgreb, sænkning af gulv, udvidelse af døre, installation af ramper og lift m.m.

  Betingelserne er:
  At arbejdsredskabet ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen, det vil sige, at udgiften ligger ud over, hvad en arbejdsgiver forventes at skulle afholde.
  At arbejdsredskabet /arbejdspladsindretningen er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet eller fastholde ordinær beskæftigelse eller selvstændig  virksomhed.
  At redskabet/indretningen kompenserer for personens begrænsning i arbejdsevnen.

  Hvem er omfattet?
  Personer i job og selvstændig erhvervsdrivende med varigt nedsat funktionsevne.

  Hvordan søger man?
  Ansøgningsskema findes på www.star.dk  eller fås ved henvendelse til jobcentret.

Klik på logo for at komme til Jobcenter Aabenraas hjemmeside

Jobcenterets servicetelefon for virksomheder
73 76 66 00