Indhold

I medfør af KIJOS får Jobcenteret mulighed for at implementere en række forbedringer i sagsbehandlingen over for de sygemeldte borgere. Nogle af disse forbedringer kan du læse om her på siden.

Færre sager pr. sagsbehandler

En reduktion af sagsbehandlernes sagsantal vil udløse mere tid og ressourcer til at udføre en langt mere proaktiv indsats i de enkelte sager. Det vil altså være muligt at have en tættere dialog med borgerne og sikre, at opfølgningskravet kan overholdes i stort set alle sager. De borgere, som har behov for det, vil dermed få en hurtigere og mere målrettet indsats end tidligere. Samtidig vil jobcenteret kunne skærpe fokus på de borgere, som har brug for en mere håndholdt og vedholdende opmærksomhed.

Derudover vil vi i højere grad end tidligere være i stand til at stå til rådighed for spørgsmål og tvivl og have tid til længere samtaler. Dette er i mange tilfælde nødvendigt, for at den enkelte borger føler sig tryg i sit forløb.

Til sidst vil det være muligt at samle flere opgaver hos den enkelte sagsbehandler på sygedagpengeområdet, som p.t. er tildelt andre medarbejdere i kontoret. Dermed skaber vi en mere effektiv og helhedsorienteret sagsbehandling.

Langt flere personlige opfølgninger

I takt med at sagsbehandleren får færre sager, vil det også være muligt at lave langt flere personlige opfølgninger, end lovgivningen kræver. Selvom lovgivningen tillader telefoniske opfølgninger i en række tilfælde, vil vi arbejde for, at langt de fleste opfølgninger bliver personlige. I den forbindelse vil det også være vores ambition, at første sygeopfølgningssamtale foregår ude på arbejdspladsen i de sager, hvor det er muligt. Vores erfaringer viser, at jobcenterets tilstedeværelse ude på virksomhederne fremmer handling i sagerne og skyder processen hurtigere i gang.

De personlige opfølgninger vil i videst muligt omfang finde sted udenfor jobcenteret. I sager, hvor en borger er delvist raskmeldt, vil vi bestræbe os på at afholde opfølgninger på virksomheden, hvor arbejdsgiver også deltager. Er borgeren i aktivitet, vil vi afholde samtaler på aktivitetsstedet med deltagelse af en repræsentant fra aktivitetsstedet. Og i sager, hvor borgeren er henvist til lokalpsykiatrien eller rusmiddelcenteret, vil vi så vidt muligt planlægge opfølgningerne, således at samtalerne afholdes i lokalpsykiatrien eller på misbrugscenteret samtidig med borgerens aftaler de pågældende steder.

I alle andre sager vil vi afholde personlige samtaler på jobcenteret eller hos borgeren selv hvis nødvendigt.

Virksomhedskonsulenternes opgaver prioriteres anderledes

Virksomhedskonsulenter er en vigtig ressource i indsatsen over for sygemeldte borgere. For at sikre det maksimale udbytte af konsulenternes særlige kompetencer er der behov for at prioritere og fordele opgaverne mere effektivt imellem sagsbehandler og konsulent. Virksomhedskonsulenterne har indtil nu stået for stort set al indsats, kommunikation og dialog med virksomhederne i forbindelse med indsatsen over for de sygemeldte borgere. Dette drejer sig både om virksomheder med sygemeldte medarbejdere og de virksomheder, som har taget sygemeldte i praktik.

Ved at investere i området får sagsbehandler en reduceret sagsstamme på 35 sager, og det vil give sagsbehandleren tid til selv at inddrage arbejdsgiveren i sagen frem for at rekvirere en virksomhedskonsulent til at gøre det, når det er muligt.

For borgerne betyder det, at de nu primært kun skal i kontakt med én sagsbehandler, hvilket alt andet lige vil medføre en kortere sagsbehandlingstid, idet vi fjerner virksomhedskonsulenten som mellemled mellem sagsbehandleren og arbejdsgiveren. Det vil således være muligt for sagsbehandleren at forholde sig til konkrete ønsker, mål og planer under samtalen, frem for at konsulenten skal have dette godkendt af sagsbehandleren efterfølgende.