Levende hegn i landskabet

Læhegn/levende hegn er vigtige elementer og ledelinjer i landskabet. Levende hegn er med til at forme og definere landskaber og skaber linjeformede biotoper og spredningskorridorer for vilde dyr og planter i det åbne land.

Læhegn/levende hegn er vigtige elementer og ledelinjer i landskabet. Levende hegn er med til at forme og definere landskaber og skaber linjeformede biotoper og spredningskorridorer for vilde dyr og planter i det åbne land.

Generel beskyttelse af levende hegn:
Levende hegn må bortset fra nedenstående undtagelser fjernes efter ejerens forgodtbefindende, hvis der ikke er tale om fælleshegn (flere ejere). Man må dog ikke fælde træer, hvor der yngler og lever flagermus og bestemte fugle;

  • Man må ikke fælde redetræer for fugle der ruger i kolonier fra 1. februar til 31. juli.
  • Man må ikke fælde redetræer for rovfugle og ugler fra 1. februar til 31. august.
  • Man må ikke fælde redetræer for ørne, sort stork og rød glente.
  • Man må ikke fælde hule træer og træer med spættehuller fra 1. november til 31. august.

Herudover må de levende hegn beskæres, stynes eller skæres ned som et led i den almindelige drift og pleje.

Beskyttelse af levende hegn:
- Nogle levende hegn er i sig selv fredede eller indgår som en del af landskabsfredninger. Eksempler på dette er fx Løjt Land-fredningen hvor de levende hegn er direkte nævnt i fredningsbestemmelser: ”Den nuværende beplantning langs vejene, herunder markveje, og alle eksisterende levende hegn i øvrigt skal også opretholdes.” Fredningsnævnet skal derfor inddrages, hvis de levende hegn ønskes fjernet eller skåret ned.

Et andet eksempel er de levende hegn på Varnæs, som er omfattet af Varnæs-fredningen. De må derfor ikke fjernes, men de må plejes og vedligeholdes. Regelmæssig nedskæring er en del af den gængse pleje af læhegn, så selvom det ser voldsomt ud, er det ikke noget, kommunen kan forbyde. Hvis et levende hegn ønskes fjernet og evt. også, hvis det skæres helt ned, skal Fredningsnævnet inddrages på forhånd for at få deres vurdering.

- Levende hegn på sten- og jorddiger: Digets evt. bevoksning med træer og buske er ikke beskyttet. Derfor er der heller ikke et forbud mod indgreb i beplantning eller bevoksning på et dige i form af traditionel beskæring af træer og buske. Fældning af træer eller buske på diget ved afsavning ved roden betragtes heller ikke som en tilstandsændring. Der må derimod ikke fjernes rødder eller andre tiltag, der kan beskadige selve diget.

- Endelig kan der være nogle særlige forhold, der spiller ind:

  • Lokalplaner kan indeholde vilkår om ikke at fjerne læhegn/beplantninger
  • Tinglyst udsigtsfredning på enkelte matrikler, hvor læhegn/beplantninger skal holdes nede i en bestemt højde (eks Kruså)
  • Enkelte træer kan være fredet (Bov-området)

Her kan du finde oplysninger:

Kommunen har ingen samlet oversigt over levende hegn. På kommunens hjemmeside kan man dog finde digitale kort over Fredede områder og Beskyttede sten- og jorddiger. På kortet over de fredede områder kan man få et overblik over, om et givent læhegn ligger inden for eller uden for fredningen, og dermed, om det er beskyttet af fredningsbestemmelserne. På kortet over de beskyttede sten- og jorddiger kan man se, hvor digerne findes og dermed få en indikation på, om det er i orden helt at fjerne et levende hegn, der måtte vokse oven på diget.