Beskyttet natur

Naturbeskyttelsesloven skal beskytte landets natur og miljø. Loven indeholder en bestemmelser om generel beskyttelse af forskellige naturtyper. Det betyder, at områderne ikke må ændres uden dispensation. Dispensation kan søges via selvbetjeningsløsningen ovenfor.

Ønsker du at vide om et areal er beskyttet, kan du også lave en forespørgsel via ovenstående selvbetjeningsløsning.

Det drejer sig blandt andet om:

  • søer på over 100 m2 og særligt udpegede vandløb
  • heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev er beskyttet, når de enten alene, tilsammen eller i forbindelse med søer er større end 2.500 m2, eller hvis de har stor betydning for beskyttelsen af dyre- og plantelivet.

Du kan læse mere om beskyttede og fredede dyre- og plantearter, naturbeskyttelsesloven og beskyttede naturtyper på Naturstyrelsens hjemmeside. Desuden kan du se, hvilke kommuner, der har ansvar for beskyttelsen af særligt truede dyr og planter - ansvarsarter.

 

Kort over beskyttede naturområder


Vis større kort