Vådområdeprojekt ved Grøngrøft

Baggrund for projektet

Aabenraa Kommune gennemførte i 2012 et vådområdeprojekt ved Grøngrøft Mose som led i statens vådområdeindsats under ”Grøn Vækst”. Formålet med projektet er at reducere belastningen med kvælstof i Nybøl Nor. Projektet er gennemført ved at hæve afløbet fra projektområdet til terræn. Herved skabes der et vådområde på ca. 25 ha, hvortil vandløbs- og drænvand tilledes, så det overrisler randarealerne i projektområdet.

Økonomi

Udgifter til forundersøgelser og realisering af projektet er afholdt med støtte fra Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Kontaktperson

Søren Byskov Nielsen, agronom
Tlf.: 7376 7828 - sbn@aabenraa.dk