Vådområdeprojekt ved Sandskær

Baggrund for projektet

Aabenraa Kommune gennemførte i 2011 et vådområdeprojekt med etablering af en 5 ha stor sø ved Sandskær på Løjt som led i statens vådområdeindsats under ”Grøn Vækst”. Formålet med projektet er primært at reducere belastningen med kvælstof i Genner Bugt, men projektet har samtidig været en stor naturmæssig og landskabelig gevinst for området. Projektet er gennemført ved at genåbne og hæve ca. 150 m rørlagt vandløb, som udgør afløbet fra søen. Samtidig ledes næringsholdigt vandløbs- og drænvand ind i søen, hvor det bliver renset.

Økonomi

Udgifter til forundersøgelser og realisering af projektet er afholdt med støtte fra Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Kontaktperson

Søren Byskov Nielsen, agronom
Tlf.: 7376 7828 - sbn@aabenraa.dk