Markvanding

Etablering af ny markvandingsboring kræver tilladelse.

Er din tilladelse til markvanding udløbet, skal du søge om fornyelse.

Indvundne vandmængder skal hvert år indberettes. Se nederst på siden.

Tilladelse til markvanding forlænges ikke længere administrativt. Læs under relaterede filer "Behandling af ansøgninger om tilladelse til markvanding".

Hvordan søger jeg om tilladelse til ny boring eller fornyet tilladelse

Du søger om tilladelse via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø, som du finder via ovenstående boks "BYG OG MILJØ, PORTAL". Du starter her et nyt projekt og vælger et ansøgningsskema, der passer til det du vil søge. Du kan i søgefeltet søge på "boring", hvis du ønsker at etablere en boring. Ønsker du at forny din tilladelse til indvinding fra en eksisterende boring, kan du i søgefeltet skrive "indvinding".

Ved udfyldelse af ansøgning skal du bl.a. bruge:

 • Ejendomsnummer
 • Matrikelnummer
 • DGU nr. (ved fornyelse)
 • CVR nummer
 • Årlig indvindingsmængde samt timekapacitet
 • Skema ”Gennemgang af boring/brønd til indvinding af grundvand”
 • Billeder af boringen til skema ”Gennemgang af boring/brønd til indvinding af grundvand”
 • Skema ”VVM anmeldeskema boring/brønd
 • Kort med boringsplacering
 • Kort med arealer der ønskes vandet

Til ansøgningen skal du vedhæfte følgende dokumenter

Du skal udfylde skema for "Gennemgang af boring/brønd til indvinding af grundvand". I skemaet udfylder du oplysninger om boringen og overbygningen eller brønden. Vi skal bruge oplysningerne for at kunne vurdere, om din boring eller brønd er indrettet efter gældende regler. Du finder skemaet i boksen "RELATEREDE FILER" øverst til højre på siden.

Du skal tage billeder af din boring og overbygning eller brønd som vist i skemaet. Du skal også tage billeder af eventuelle kilder til forurening, som ligger nær boringen. Det kan være olietanke, møddinger, ensilageopbevaring, gylletanke og bygninger. Vi skal sammen med boringsgennemgangen bruge billederne for at kunne vurdere, om din boring er indrettet efter gældende regler.

Er din boring mere end 10 meter dyb, skal du også udfylde og vedhæfte en VVM anmeldelse. Det er VVM-bekendtgørelsen, der stiller krav om, at ansøger skal VVM anmelde boringer, der er mere end 10 meter dybe. Du finder skemaet i boksen " RELATEREDE FILER" øverst til højre på siden.

Der skal desuden medsendes kort, hvor boringens præcise placering er angivet samt kort med de arealer, der skal vandes med vand fra boringen.

 

Etablering af ny boring til markvanding

Du skal ansøge om etablering af boringen via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø.

Du skal have en autoriseret brøndborer til at etablere boringen for dig.

Du skal overholde afstandskravene ved placering af din boring.

Når du har fået en foreløbig tilladelse til etablering af boringen fra kommunen, må brøndboreren gå i gang med arbejdet, efter klagefristen på 4 uger er udløbet.

Når boringen er etableret, skal brøndboreren indsende data om boringen til GEUS, og du skal herefter have en endelig tilladelse til indvinding af grundvand fra kommunen.

Normalt gives indvindingstilladelsen for en periode på 15 år.

 

Fornyelse af tilladelse til markvanding

Inden din tilladelse til markvanding udløber, skal du søge om fornyelse af tilladelsen.

Du skal ansøge om fornyelse af boringen via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø.

Erstatningsboring

Bryder din markvandingsboring AKUT sammen midt i vandingssæsonen, kan der etableres en erstatningsboring.

Dette kræver, at du kontakter kommunen telefonisk og anmelder det. Boringen skal etableres indenfor en radius af 5 meter fra den gamle boring, som efterfølgende skal sløjfes.

Ved etablering af erstatningsboring, vil tilladelsesperioden for den gamle boring gælde.

Du skal være opmærksom på afstandskrav til vandløb m.m., hvis du efterfølgende skal have tilladelsen fornyet.

Sløjfning af boring

Har du en boring, der ikke længere skal benyttes, skal den sløjfes af en autoriseret brøndborer. Når boringen er sløjfet, skal brøndboreren indberette dette til GEUS.

Ofte stillede spørgsmål

 • De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland.

 • Nej. Du skal altid have en skriftlig tilkendegivelse fra Aabenraa Kommune

Kontaktinfo

Grundvand og drikkevand

Mail: vand@aabenraa.dk

Drikkevand og grundvand:
Lena Berndt Klintø - 73 76 71 51
Rikke Matthiesen Klindt - 24 27 14 23

Markvanding og indberetning:
Anette Juel Nielsen – 73 76 71 10
Jan Nyman Ravn - 21 54 84 58