Rørlagte vandløb

Kommunen har retten og pligten til at vedligeholde de ca. 210 km rørlagte offentlige vandløb. Forudsætningen er, at rørlægningerne er beskrevet i vandløbsregulativerne.
Forsyningsselskabet Arwos A/S er forpligtet til at vedligeholde sine kloak- og regnvandsledninger.

Kort over vandløb.
Vis større kort

Offentlige rørlægninger

Kommunen vedligeholder de offentlige rørlagte vandløb i henhold til regulativbestemmelsernes dimensioner m.v.

Vedligeholdelsen omfatter typisk:

  • Spuling af rør og brønde ved konstateret behov
  • Reparation af kortere rørsektioner (op til 6 meter)

Kommunen tager gerne imod henvendelser om problemer med rørlægninger.

Du må ikke koble dig på en eksisterende rørlægning uden godkendelse fra kommunen.

Private rørlægninger

De private rørledninger udgøres oftest af drænledninger, der kan strække sig over flere matrikler.

Lodsejerne skal selv vedligeholde ledningerne over egen jord, med mindre andre skal betale for medbenyttelse.

Hvis man er i tvivl om, hvem der skal vedligeholde en rørledning, kan man rette henvendelse til kommunen.

Lodsejerbetaling ved hel eller delvis omlægning

Når rørlagte vandløb er i så dårlig forfatning, at almindelig vedligehold og udskiftning af enkeltrør ikke længere er tilstrækkeligt, kan det blive nødvendigt at omlægge ledningen.

Hel eller delvis omlægning af offentlige og private rørledninger betales af lodsejere og brugere efter nytte-princippet. Det er nødvendigt at udarbejde et projekt over omlægningen med et overslag over omkostningerne og deres fordeling.

Projektet skal indsendes til kommunen til godkendelse.

Kontaktinfo

Vandløbsgruppen

Telefon: 73767676
Mail: vandloeb@aabenraa.dk