Anmeldelse af Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen før du går i gang med renovering eller nedrivning. Du skal anmelde hvad affaldet består af, mængderne af affald og hvor du forventer at affaldet skal afleveres. Kommunen skal modtage en anmeldelse senest 14 dage, før du går i gang.

Der skal foretages en screening af bygningen, for at afdække, om der kan være anvendt problematiske stoffer, f.eks. PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest eller tungmetaller i forbindelse med opførelse eller renovering af bygningen.

Du skal foretage en screening når:

 • Din renovering eller nedrivning danner mere end 1 tons affald.
 • Du skal udskifte termoruder, der er produceret i perioden 1950-1977.

På baggrund af resultatet af screeningen foretages en kortlægning, i form af analyser af bygningsdele, som kan indeholde problematiske stoffer. En sådan kortlægning foretages af et professionelt firma.

Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger, som angivet i bilag 7 i Affaldsbekendtgørelsen:

 1. Anmeldelsesdato.
 2. Bygherrens navn og adresse.
 3. Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.
 4. Forventet dato på hvornår byggearbejdet igangsættes.
 5. Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen.
 6. Dato for kortlægningen.
 7. Byggeår og eventuelle renoveringsår.
 8. Forekomsten og koncentration af problematiske stoffer
 9. Kortlægningsrapport med resultat af analyser af repræsentative prøver, samt beskrivelse af screening, der ligger til grund for materialeprøver herunder:
  a. Placering af materialet med problematiske stoffer angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl.
  b. Hvordan problematiske stoffer gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret.
  c. Hvordan materialer indeholdende eller forurenet med problematiske stoffer er planlagt udsorteret, fjernet og håndteret.
 10. De forventede affaldsmængder og -typer for det samlede projekt fordelt på EAK-koder underopdelt i affaldsfraktioner.
 11. Modtager af affaldet eller en angivelse af, hvordan bygge- og anlægsaffald, som benyttes på samme matrikel, påtænkes nyttiggjort.

Du er som bygherre ansvarlig for at anmelde bygge- og anlægsaffald, selvom der er en rådgiver, entreprenør, håndværker eller lignende til at udføre og styre arbejdet.

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes gennem miljøportalen www.bygogmiljoe.dk.

For yderligere oplysninger vedrørende ovenstående henvises til Kapitel 11 §§ 69-77 i Affaldsbekendtgørelsen.

For flere oplysninger om problematiske stoffer se links til højre under ”RELATEREDE SIDER”