Faunapassage ved Krusmølle

Baggrund for projektet

Aabenraa Kommune har i 2014 gennemført forundersøgelse af et faunapassageprojekt ved Krusmølle under statens tilskudsordning til forbedring af vandmiljøet og naturen gennem restaurering af vandløb. Formålet med projektet er at sikre vandløbsfaunaens frie vandring forbi opstemningen ved Krusmølle. Projektet tænkes gennemført ved at etablere et omløb af Rudebæk øst om møllesøen.

Økonomi

Udgifter til forundersøgelser er afholdt med støtte fra Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Kontaktperson

Søren Byskov Nielsen, agronom
Tlf.: 7376 7828 - sbn@aabenraa.dk