Egen drikkevands­vandforsyning

Ejendomme med egen privat drikkevandsforsyning (boring eller brønd), skal alt afhængig af anvendelsen overholde og/eller indrette sig efter regler fastsat i den gældende vandforsyningslov, drikkevandsbekendtgørelse, kommunens vandforsyningsplan og/eller en gældende tilladelse.

Hvornår drikkevandet skal kontrolleres

Om der skal ske kontrol af dit drikkevand fra egen boring eller brønd er afhængig af, hvilke formål den bliver brugt til.

Ved kontrol af drikkevandet er det altid et akkrediteret (godkendt) laboratorie, der skal udtage og analysere drikkevandet. Se forslag på laboratorier nederst på siden.

Privat vandforsyning til kun én husstand

Der er ikke krav til analyse af ejendommens drikkevand, hvis det bliver brugt til almindelig privat husholdning i eget hjem.
Aabenraa Kommune anbefaler dog, at alle med egen drikkevandsforsyning sikrer egen og gæsters sundhed ved regelmæssigt at kontrollere drikkevandet.
Hvis Aabenraa Kommune modtager en analyse, der ikke kan overholde gældende grænseværdier, skal vi som kommune sikre, at drikkevandet på ejers regning bliver bragt i orden. Hvis dette ikke er muligt, kan vi påbyde at brug af anlægget skal stoppe midlertidigt eller for bestandigt.


Privat vandforsyning til 2-9 husstande

Denne form for forsyning kaldes også en ikke-almen vandforsyning. Ikke-almene vandforsyninger, som i gennemsnit leverer mindre end 10 m3 vand pr. dag til mere end én husstand, og som ikke leverer vand som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet, skal kontrollere vandet ved en forenklet kontrol hvert femte år.


Drikkevandforsyning til fødevarevirksomhed, samt offentlige og kommercielle aktiviteter

Drikkevandsforsyninger der i gennemsnit leverer mere end 10 m3 pr. dag og drikkevandforsyninger, der bruger vandet i forbindelse med fødevarevirksomhed, kommerciel eller offentlig aktivitet, skal kontrollere drikkevandet.
Fødevarevirksomheder er landbrug og andre primærproducenter. Offentlige eller kommercielle aktiviteter kan eksempelvis være institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller, forlystelsesetablissementer, skoler, fritidsanlæg, sportsanlæg, kaserner, campingpladser, indkøbscentre, udlejningsejendomme, Bed & Breakfast, dagplejere og plejefamilier med mere. Se også Miljøstyrelsens hjemmeside. Du kan finde linket til siden under RELATEREDE SIDER.
Aabenraa Kommune skal i en afgørelse fastlægge et kontrolprogram, så vidt muligt efter indstilling fra ejeren af drikkevandsforsyningen. Kontrolprogrammet skal indeholde en årlig analysepakke med få analyser, samt en analysepakke med flere analyser for hvert 3. år.
Du er velkommen til at kontakte Aabenraa Kommune, hvis du er i tvivl om hvor vidt aktiviteten på din ejendom kræver, at drikkevandet skal kontrolleres. Se kontakt oplysninger under KONTAKTINFO.

Dårlig drikkevandskvalitet

Drikkevandets kvalitet skal overholde krav i gældende drikkevandsbekendtgørelse. Hvis drikkevandet ikke kan overholde gældende krav, skal vandforsyningen udbedres, og det skal ved en ny analyse dokumenteres, at drikkevandskvaliteten er bragt i orden.

Bakterier i drikkevandet kan skyldes at der er utætheder et sted i drikkevandforsyningen. Bakterierne kan ofte fjernes ved at renovere og efterfølgende klore boringen, overbygningen og de øvrige installationer. At klore er ikke ligetil og heller ikke ufarligt. Vi anbefaler at få en sagkyndig til at ordne det.

Hvis der er for meget nitrat eller sprøjtemidler i vandet, vil det sjældent hjælpe at få drikkevandsforsyningen renset eller renoveret. Den sikre løsning er her at blive tilsluttet et alment vandværk.

Ny boring- eller brønd

Det kræver altid tilladelse fra kommunen at etablere en ny drikkevandsboring- eller brønd. Læs mere om det på siden ”Indvinding af grundvand og overfladevand”.

Når din ejendom tilsluttes anden vandforsyning

Bliver din ejendom tilsluttet en anden vandforsyning, som eksempelvis et alment vandværk, skal den erstattede drikkevandsboring- eller brønd sløjfes af en autoriseret brøndborer. Læs mere om dette på siden ”Sløjfning af boring eller brønd”.

Godkendte laboratorier

Det er et akkrediteret (godkendt) laboratorie, der skal udtage og analysere drikkevandet. Aabenraa Kommune kender til følgende laboratorier:

SYNLAB: 60 18 45 04
AL-North ApS 78 77 54 50
Analytech Miljølaboratorium: 98 19 39 00
Eurofins:   70 22 42 66
Højvang Laboratorier 58 24 24 58
VBM Laboratoriet: 98 21 32 00

Husk at oplyse laboratoriet om, at de også skal sende analyserapporten til Aabenraa Kommune.

Ofte stillede spørgsmål

  • Nej – Det skal en brøndborer med A bevis gøre, og det kræver en tilladelse fra kommunen.

  • En forenklet kontrol omfatter udseende, lugt, bakterier, ledningsevne (indhold af salte), pH, nitrat og arsen.

  • Et kontrolprogram beskriver de stoffer (parametre) drikkevandet skal analyseres for. Kommunen skal i en afgørelse fastlægge kontrolprogrammet, så vidt muligt efter indstilling fra vandforsyningen.

  • Nej

  • Et anlægsID er et unikt nummer som et vandforsyningsanlæg har fået tildelt fra Danmarks Nationale Boringsdatabase (JUPITER). Her går det også under navnet Jupiter ID. Til anlægget er boringer eller brønde tilknyttet.

  • Et DGU nr. er et unikt nummer, som en boring eller en brønd får tildelt af Danmarks Nationale Boringsdatabase (JUPITER)

Kontaktinfo

Grundvand og drikkevand

Mail: vand@aabenraa.dk

Drikkevand og grundvand:
Lena Berndt Klintø - 73 76 71 51
Rikke Matthiesen Klindt - 24 27 14 23

Markvanding og indberetning:
Anette Juel Nielsen – 73 76 71 10
Lise Ellingsgaard Baastrup – 73 76 73 41
Rasmus Højer Dall - 21 67 85 59