Havbadevand

Vil du bade i det fri?

Oktober 2021 - Algeopblomstring

På denne tid af året kan der ved de rette vejrforhold opstå opblomstring af furealger. Man kan se furealgerne ved, at de farver vandet rød-brunligt.
Furealger kan være giftige, særlig ved indtagelse, dette gælder både hos mennesker og dyr. Derfor fraråder Aabenraa Kommune badning, når algerne kan ses i vandet, da der er en risiko for at blive dårlig, hvis man bader i vand med stor koncentration af furealger.
Da furealger er et naturligt forekommende fænomen, er det desværre ikke noget Aabenraa Kommune kan gøre noget ved. Det vil gå over af sig selv, når vind og vejr ændrer sig.
Da placeringen af algerne kan ændre sig fra dag til dag afhængig af vind- og strømforhold, anbefaler vi, at I altid holder øje med vandet, og generelt er opmærksom på kun at hoppe i vandet, når det er klart og ikke misfarvet.
Hvis vandet er farveløst og ikke rødt, brunt eller gult, kan du svømme, som du plejer.
Giften fra fugealgerne kan også ophobes i muslinger, når de filtrerer vandet for plankton, og det kan derfor være farligt at spise indsamlede muslinger fra områder med giftig algeopblomstring. Generelt anbefales det at undlade under alle omstændigheder at samle i nærheden af å- eller spildevandsudløb, havneudløb og byer. Hold dig til områder, som du kender godt, og hvor der ikke er spildevandsudløb og andre forureningskilder i nærheden.
Hvis man spiser muslinger, der har filtreret store mængder furealger, kan man få skaldyrsforgiftning, som kan give diarré, hovedpine og opkastning. Symptomerne viser sig få timer efter, at man har spist forgiftede muslinger.

Badevand

I Aabenraa Kommune har du mulighed for at bade på 25 badestrande.

Heraf er der 11 potentielle Blå Flag strande.

På en Blå Flag strand findes flere faciliteter og badevandet skal gennem en hel badesæson have en udmærket badevandskvalitet.

Badevandskvalitet

Der udtages prøver på alle badestrandefor at overvåge og sikre badevandets kvalitet i hele badesæsonen.

Efter hver badesæson vurderes badevandskvaliteten ud fra sæsonens udtagne prøver.

Vandkvaliteten kan opnå vurderingen: Udmærket – god – tilfredsstillende eller ringe kvalitet.

Du kan orientere dig om strandens badevandskvalitet på den informationstavle, der er opstillet på stranden. Her er badevandets kvalitet vurderet.

Skulle badevandskvaliteten pludselig vise sig at være forringet, vil udviklingen blive fulgt meget nøje.

Hvis målinger viser, at der er en sundhedsmæssig risiko ved at bade i vandet, vil kommunen i perioden 1. juni til 1. september (15. september på Blå Flag-strande) informere på strandens informationstavle og annoncere dette på hjemmesiden.

Det frarådes dog generelt at bade et døgn efter et længerevarende regnskyl. Kraftig regn kan nemlig betyde, at kloaksystemerne overbelastes, så spildevand løber ud i åerne og derfra ud i havet. Spildevand kan indeholde store mængder bakterier. De kan dog ikke overleve i havvand, og langt størstedelen af bakterierne vil være døde i løbet af en halv time efter et overløb. Forureningen vil oftest maksimalt vare 3 døgn.

Hvis du konstaterer forurening, olieudslip eller andre lignende problemer på stranden, opfordres du til at kontakte Aabenraa Kommune.

Badevandsprofil

Du kan læse mere om strandenes kvalitet, beliggenhed og udseende i den badevandsprofil, der ifølge lovgivningen skal udarbejdes for hver enkelt strand.

I badevandsprofilen er der samlet viden om mulige kilder til nedsat badevandskvalitet og virkemiddelskatalog til forebyggelse af forureninger. Der er også beskrevet en varslingsplan og handlemuligheder i tilfælde af forurening. Dette har til hensigt at danne grundlag for bedre forståelse og information til offentligheden om badevandets kvalitet og de forureningsnedsættende foranstaltninger, der er foretaget for den pågældende badestrand.

Forud for hver badesæson opsætter kommunalbestyrelsen, på et tilgængeligt sted og i umiddelbar nærhed af badeområdet, oplysninger om den aktuelle klassifikation af badevandet, og en generel beskrivelse af badevandet samt oplysning om, hvor yderligere information findes.

Badevandsprofiler

Her kan du finde din ønskede strand og se badevandskvaliteten (Badevandsprofil).

 
Vis større kort

Ofte stillede spørgsmål

  • Badevandssæsonen er ifølge lovgivningen 1. juni til 1. september.

  • Kontrolstation er der, hvor badevandsprøverne udtages.

  • Badevandsprofil beskriver badevandskvaliteten på den enkelte strand både med hensyn til omgivelserne og til de sundhedsmæssige risikofaktorer. I badevandsprofilen vurderes risikoen
    for, at badevandet forurenes med bakterier fra spildevand og andre forhold på stranden og i de omkringliggende arealer.