Risikostyrings­plan

EU’s oversvømmelsesdirektiv er blevet implementeret i dansk lovgivning og medfører en række initiativer i en række udpegede områder i Danmark. Staten ved Naurstyrelsen og Kystdirektoratet har udpeget områderne. Aabenraa Kommune er et af de 10 udpegede områder.

Det udpegede område er det indre af Aabenraa fjord og Aabenraa by, den største trussel er vurderet til at være fjorden (havvand).

Statens arbejde med oversvømmelsesdirektivet i 2011 medførte, at Aabenraa by som et af 10 områder i Danmark blev udpeget som risikoområde.

Kystdirektoratet færdiggjorde i efteråret 2013 kortgrundlag og analyser for risikoområdet Aabenraa.

Risikostyringsplanen

Aabenraa Kommunen har på baggrund af Kystdirektoratets kortgrundlag og analysearbejde gjort rede for de forskellige risici og oversvømmelsesområder indenfor det udpegede område. Derefter er der opstillet en plan for afhjælpende foranstaltninger. Der henvises til den udarbejdede vejledning.

Planen skal være godkendt i kommunen den 22. oktober 2015 og derefter indsendes til Staten, som så indberetter den til EU.

Planen var i høring fra den 19. december 2014 til den 6. juli 2015. Planen blev endeligt godkendt på byrådets møde den 25. november 2015.