Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Spildevandsplan 2018 - 2022

Om Spildevandsplan 2018-22

Spildevandsplanen er vedtaget af Byrådet den 28. november 2018.
Spildevandsplanen er Aabenraa Kommunes retlige grundlag for tilslutninger af eksisterende og nye ejendomme til det offentlige kloaksystem. Spildevandsplanen beskriver desuden de opgaver, der udføres i Arwos, og som finansieres via de takstfinansierede midler.

De overordnede mål med Spildevandsplan 2018-2022 er:

 • At sikre høj forsyningssikkerhed og god service for borgere og virksomheder.
 • At spildevand håndteres og behandles på en stabil, effektiv og miljømæssig forsvarlig vis, der er robust over for klimaændringer.
 • At reducere udledningen af forurenende stoffer til vandløb, søer og hav og medvirke til at målsætninger for de enkelte vandområder bliver opfyldt, herunder at reducere overløb og på sigt fjerne dem helt.
 • At beskytte grundvandet mod forurening fra spildevand.
 • At bidrage til opfyldelse af kravet om god badevandskvalitet ved badestrandene.
 • At fortsætte indsatsen for forbedret spildevandsrensning i det åbne land i den takt der er fastsat i vandområdeplanerne.
 • At Arwos i planperioden udarbejder et oplæg til en revideret renseanlægsstruktur i Aabenraa Kommune.

Nye tiltag

Med Spildevandsplan 2018-2022 planlægger Aabenraa Kommune bl.a. følgende tiltag:

 • Kloakering af området omkring Strandgade og ejendomme ved Dyrhave.
 • Separatkloakering af 7 fælleskloakerede områder.
 • Etablering af 5 regnvandsbassiner.
 • Etablering af lokal afledning af regnvand (LAR) i Kliplev og Bjerndrup.
 • Forbedret spildevandsrensning af ejendomme i det åbne land, jf. kravene i Vandområdeplanerne.
 • Afklaring af kloakeringsprincipper i en række oplande.

Spildevandsplan 2018-2022 viderefører desuden projekter, som er vedtaget i Spildevandsplan 2014-2017 eller i tillæg hertil, og som ikke er igangsat eller gennemført.

Nedenstående kort viser Spildevandsplan 2018-22 grafisk. I kortet kan man se de forskellige kloakoplande i kommunen og kloakeringsprincippet for dem. For yderligere informationer om ledninger, bassiner, udløb og bygværker se her.

Kontaktinfo

Spildevand

Mail: spildevand@aabenraa.dk

Dorthe Shajarati: 7376 7619
Nikolai Moestrup: 7376 8292
Alexander Sabroe: 7376 7351

 

 

 

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid