Dræning og dræningsret

Du må sænke grundvandet på din ejendom til den for dyrkningen nødvendige dybde. Dette må kun ske ved almindelig udgrøftning og dræning med afløb til bestående vandløb uden at anvende pumpeanlæg.
Der er nogle undtagelser, som du kan læse om længere nede.

Dræningsretten

Vandløbslovens paragraf 3 tillader enhver grundejer at sænke grundvandet på sin egen ejendom til den for dyrkningen nødvendige dybde. Sænkningen skal ske ved almindelig udgrøftning og dræning med afløb til bestående vandløb uden anvendelse af pumpeanlæg.

Det er også tilladt ejeren af en grund, der støder op til et vandløb, at aflede såvel overfladevand som vand fra almindelige drænings- og udgrøftningsanlæg til vandløbet fra grunden.

Du skal altså holde dig på egen grund, og hvis der ikke er et bestående vandløb at udlede til, kan du blive nødt til at søge om tilladelse til at anlægge et nyt vandløb, som så vil komme til at krydse naboarealer.

Du må ikke koble dig på en eksisterende rørlægning uden godkendelse fra kommunen.

Undtagelse ved udledning af spildevand

Regnvand fra tage og befæstede arealer som veje og pladser regnes for spildevand, og i de tilfælde skal du søge en udledningstilladelse hos kommunen.

Undtagelse ved risiko for okkerudledning

Nogle steder er der så meget jern i jorden, at okkerholdigt drænvand er et problem for vandløbsmiljøet. Her skal du søge tilladelse efter okkerloven, og det gælder også, når eksisterende dræn ønskes forbedret.