Træer og buske

Kommunen vedligeholder de ca. 880 km åbne offentlige vandløb, der er omfattet af vandløbsregulativerne. Vedligeholdelsen omfatter også træer og buske, der besværliggør grødeskæringen eller forringer afstrømningen i vandløbet.

Indsatsen lægges, hvor kommunen via tilsyn, oplysninger fra lodsejere eller indberetninger fra entreprenørerne har registreret, at der er problemer. Oftest er det piletræer, særligt på nordsiden af vandløbene, der volder problemer.

Andre træer vurderes som udgangspunkt at være gavnlige, idet de med en skyggegivende effekt kan reducere grødevæksten og også danne opholdssteder for insekter og smådyr.

Lodsejere må ikke selv foranstalte træer og buske inden for vandløbsprofilet og vandløbets bræmmer fjernet. I konkrete tilfælde, hvor lodsejere ønsker træer fjernet, kan der dog efter kommunens vurdering indgås aftale om, at lodsejer selv fjerner disse.

Hvis der skæres store mængder træer og buske, sørger kommunen for at fjerne dem som led i den særlige indsats. Hvis der kun er tale om begrænsede mængder fra den årlige vedligeholdelse, påhviler det lodsejerne at fjerne materialet.

Læhegn

Læhegn beskæres i det omfang grenene hænger ud og er til ulempe for vandløbsvedligeholdelsen. Herudover vedligeholder kommunen ikke læhegnene,  idet de betragtes som værende lodsejernes.

Nye læhegn langs vandløb må kun plantes efter ansøgning og indhentet dispensation for friholdelse af et arbejdsbælte på normalt 6-8 meter.

En del steder giver læhegn på den ene side af vandløbene anledning til problemer med at få fylden fordelt ligeligt. Dette er en konsekvens af, at arbejdsbæltet ikke er til stede. Den, der ikke lægger jord til læhegnet, vil ofte få fylden.

Kommunen kan kræve læhegn og træer fjernet, hvis de er til hinder for vedligeholdelsen.

Væltede træer

Træer, der er væltet ud over vandløbene fra skovstrækninger eller læhegn, påhviler det lodsejerne at fjerne. Træer, der ligger ud over vandløbene og hindrer vandafledningen, beskæres af kommunen.

 

Kontaktinfo

Vandløbsgruppen

Telefon: 73767676
Mail: vandloeb@aabenraa.dk