Vedligeholdelse

Kommunen har retten og pligten til at vedligeholde ca. 880 km åbne og 210 km rørlagte offentlige vandløb på privat og offentlig grund.
Forudsætningen er, at vandløbene og rørlægningerne er omfattet af et vandløbsregulativ, som også beskriver vedligeholdelsen.

Kommunen vedligeholder de offentlige vandløb i henhold til regulativernes terminer og skikkelser eller vandføringsevne.

Kortet herunder viser planlagt vandløbsvedligeholdelse.

Klik på det enkelte vandløb for at se vandløbets planlagte grødeskæringsuge (vedl. i uge) og status for vedligeholdelsen.


Vis større kort

Kommunen kan som lodsejer og vejmyndighed være forpligtet til at vedligeholde vejgrøfter og vandløb på kommunale arealer.

Vedligeholdelsen udbydes til entreprenører.

Hvis du har spørgsmål eller mener, at der er fejl eller mangler i vedligeholdelsen, kan du kontakte kommunen på telefon eller e-mail som vist under KONTAKTINFO.

Ved henvendelser omkring vedligeholdelsen bedes du, for at hjælpe sagsbehandlingen, oplyse følgende:

 • Navn og telefonnummer
 • Dato for, hvornår problemet er observeret
 • Det præcise sted.
  Stedangivelsen markeres bedst på et kort eller et luftfoto. Af kortet/luftfotoet skal fremgå en nærliggende adresse eller matrikelnummer og gerne også vandløbsnavn.
 • En beskrivelse af hvad problemet er, og evt. hvad årsagen er.
  Medsend gerne et foto. Hvis billedet tages med mobiltelefon, kan placering med fordel slås til. Så kan stedet identificeres præcist.

Du kan også indberette fejl og mangler i vedligeholdelsen via kommunens indberetningsside eller downloade vores app Skyhost Borger Tip, som du kan hente fra App Store eller Google Play.

Forskellige typer af vedligeholdelse

Vedligeholdelsen omfatter typisk:

 • Grødeskæring 1 eller 2 gange årligt
 • Opgravning (sandoptagning) ved konstateret behov
 • Spuling af rør ved konstateret behov
 • Reparation af rør og brinker
 • Beskæring af buske og træer på vandløbsarealet

Vandløbsloven forpligter kommunen til at tilgodese både de afvandingsmæssige og de miljømæssige interesser gennem den måde, som vandløbene vedligeholdes på.

Grødeskæringen foregår med følgende metoder:

 • Håndoprensning. Typisk i naturlige vandløb med gode, varierede fysiske forhold og lille vandføring. Der friholdes en strømrende og eventuelle nedfaldne træer/grene, affald og andet fjernes. Sten og grus røres ikke, men flyttes højest lidt. Opsamlet materiale lægges op på brinken, mens det drivende samles på grødeopsamlingspladser, hvorfra det fjernes.
 • Grødeskæring med mejekurv, der er en grødeklipper på en ”kurv” og monteret på en gravemaskine. Grøden klippes og lægges ind på bredden. De fleste vandløb grødeskæres på denne måde.
 • Grødeskæring fra båd. I de største vandløb, især Sønderå og Grønå, hvor gravemaskinen ikke kan køre eller nå, udføres arbejdet fra en særligt indrettet båd eller amfibiefartøj. Grøden driver og samles på grødeopsamlingspladser, hvorfra den fjernes.

Opgravning

Opgravning er ikke en fast rutine i vedligeholdelsen. Det skyldes, at opgravning ikke må få karakter af vandløbsregulering, og at dyr, planter og deres levesteder ikke må fjernes.

Hvor et vandløb på grund af aflejret materiale ikke længere holder sin skikkelse eller ikke kan aflede den vandmængde, som er angivet i regulativet, foretages opgravning. Forud for en opgravning foretager kommunen normalt en vurdering og eventuelt pejling med GPS for at fastslå problemernes omfang. Hvis der kan dokumenteres problemer med afvandingen, foretages en egentlig opgravning af det aflejrede materiale.

Fylden søges fordelt ligeligt på begge sider af vandløbet, typisk ved at der skiftes side fra år til år. Hvor der er tale om træer og tæt beplantning på den ene side, kan der blive tale om at lægge fylden på samme side flere år i træk.

Fylden oplægges altid uden for 2 meter-bræmmen, så der ikke sker jordbehandling ved bortskaffelsen.

Rollefordeling

Arbejdet ”i marken” bliver efter afholdt licitation p.t. udført af en entreprenør udefra.

Som bredejer skal du fjerne eller udsprede det oprensede materiale, sædvanligvis inden d. 1. maj.