Vandplaner

Staten har ansvaret for vandplanlægning

Staten har efter kommunalreformen overtaget amternes arbejde med udarbejdelse landsdækkende planer for vandmiljøet. Planerne har baggrund i EU´s Vandrammedirektiv og dækker over både overfladevand (vandløb, søer), grundvand og kystvande omkring Danmark.

Kommunerne arbejder på at forbedre vandmiljøet på flere områder

Kommunernes primære rolle er at gennemføre indsatser, som kan forbedre vandmiljøet på en række områder, hvor tilstanden ikke er, som vandrammedirektivet kræver det.

Vandområdeplaner (2015-2021)

Den anden vandplan (vandområdeplanerne) dækker perioden fra 2015-2021. I arbejdet med denne plan blev der lagt op til en mere åben planlægningsproces med større grad af inddragelse af kommuner og lokale interessenter. Det skete bl.a. gennem vandråd, som blev nedsat for de enkelte hovedvandoplande. Vandrådenes anbefalinger er blevet indarbejdet i de vandområdeplaner, som staten vedtog den 27. juni 2016.

Du kan læse meget mere om vandplanlægning på Miljøstyrelsens hjemmeside (søg ”Vandplaner”).

Vandområdeplaner (2021-2026)

Staten har indledt arbejde omkring planlægningen af vandområdeplaner for perioden 2021-2026. Dette arbejde sker under inddragelse af lokale vandråd.

Kontaktperson

Søren Byskov Nielsen, agronom
Tlf.: 7376 7828 - sbn@aabenraa.dk