Test af underside

En lokalplan, er det, der tidligere hed en byplanvedtægt. Det er en detaljeret plan med juridisk bindende bestemmelser for et afgrænset geografisk område i kommunen. Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold.

Lokalplanarbejdet i Aabenraa Kommune varetages af Kultur, Plan & Fritid under Kultur, Miljø & Erhverv.

Lokalplaner har til formål at styre den fremtidige udvikling i et område. En lokalplan kan således bl.a. bestemme: hvordan lokalplanområdet må anvendes, valg af materialer og udseende, placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer. Lokalplaner har derudover til formål at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.

Lokalplanens indhold

En lokalplan består af fire dele, en redegørelse, planbestemmelser, kortbilag samt lokalplanens retsvirkninger.

Redegørelsen

I redegørelsen beskrives baggrunden og formålet med lokalplanen, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Planbestemmelser

I denne del af lokalplanen findes dejuridisk bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse og udformning.

Kortbilag

Til en lokalplan hører en række kortbilag. Et matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Herudover arealanvendelseskort, som viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Endeligt indeholder en lokalplan også en illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen.

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger omhandler hvilke retsvirkninger et lokalplanforslag har og hvad der vil gælde, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

En lokalplan laves når…

Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Byrådet er ligeledes forpligtiget til at lave en lokalplan når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når det ønskes at overføre arealer fra landzone til byzone. Desuden har Byrådet ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.

Læs også

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Ofte stillede spørgsmål

 • Badevandssæsonen er ifølge lovgivningen 1. juni til 1. september.

 • Hvis du ønsker en ny overkørsel, eller at ændre en eksisterende, skal du selv betale for det.

  Dog betaler kommunen oftest hvis du har købt en byggegrund ved kommunen (kommunal byggemodning), hvor der følger en 5 m bred overkørsel med i prisen. Disse overkørsler lægges med chaussésten. Hvis du vil have en bredere overkørsel, skal du selv betale for det stykke der overstiger 5 m.

  Kommunen kan tillade op til en 10 m bred overkørsel. Ved landbrug og erhverv kan det ofte være mere.

  Er det en privat byggemodning betaler kommunen ikke.

 • Da kommunen overtager vedligeholdet af den del af en overkørsel der ligger på offentlig vej, skal den sikre at overkørslen anlægges i høj kvalitet som ikke kræver særlige udgifter til vedligehold.

  Når du får en entreprenør til at lave overkørslen for dig, risikerer du ikke at stå med en stor regning for reparation af ledninger, som du evt. er kommet til at grave ned i. Entreprenører er vant til at søge ledningsoplysninger og tilladelse til at grave i vejareal.

  Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn kræver arbejdet på vejareal at vejarbejdet markeres korrekt. Dette er en entreprenør uddannet til at sikre.

Kontaktperson

Eva-Christine Aaen Damsleth Larsen, giftefoged
Tlf.: 7376 7048 - eo@aabenraa.dk

KONTAKTPERSON

Eva-Christine Aaen Damsleth Larsen

Telefon: +45 2034 7382
Mail: eo@aabenraa.dk

Her er lidt logoer