Anmeldelse af forbeholder til flydende husdyrgødning

Anmeldelse af forbeholder til flydende husdyrgødning

Hvis du planlægger at etablere en forbeholder til flydende husdyrgødning kræver det, at du indsender en anmeldelse efter § 25 i husdyrgødningsbekendtgørelsen til Aabenraa Kommune.

Der er ikke nogen formkrav til anmeldelsen, men Aabenraa Kommune ser gerne, at du benytter dig af anmeldeskemaet i selvbetjeningen. Alternativet til at bruge anmeldeskemaet er at du sender anmeldelsen  til Aabenraa Kommune, Landbrug, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk.

Behandlingstiden på en § 25 anmeldelse er 2 uger efter modtagelse af en fuldt oplyst anmeldelse.

Anmeldelsen skal indeholde følgende:

 • Kontakt oplysninger på ansøger og evt. rådgiver
 • Beskrivelse af beholderen (størrelse, placering, materialer med mere)
 • Oversigtskort
 • Afløbsplan
 • Angivelse af om afstandskravene er overholdt
 • Hvis ikke afstandskravene kan overholdes, skal der søges dispensation, hvor det begrundes, hvorfor afstandskravene ikke kan overholdes

Beholderen skal overholde:

 • 50 meter til byzone/sommerhusområde
 • 50 meter til område i landzonen som ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
 • 25 meter til ikke-almen vandforsyning (privat vandboring og markvandsboringer)
 • 50 meter til almen vandforsyning (offentlig vandboring)
 • 100 meter til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m2
 • 15 meter til offentlig vej og privat fællesvej
 • 25 meter til levnedsmiddelvirksomhed
 • 15 meter til beboelse på samme ejendom
 • 30 meter til naboskel
 • 50 meter til heder og overdrev, samt ammoniakfølsomme søer i Natura 2000-områder
 • 50 meter til højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha, samt overdrev større end 2,5 ha udenfor Natura 2000-områder

Afstandskravet til naturområderne både indenfor og udenfor Natura 2000-områder er dog på 25 meter, hvis forbeholderen højst har et grundplan på 25 m2.