Anmelderordning

Det er muligt at anmelde visse ændringer på dit husdyrbrug uden, at det udløser krav om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse. Det gælder f.eks. for etableringen af visse driftsbygninger og ensilageopbevaringsanlæg, eller hvis du ønsker at foretage et skift i dyretype.

Anmeldelse

For at du kan anvende anmeldeordningerne, er der en række betingelser, der skal være opfyldt. Betingelserne fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 10 – 20. Disse betingelser sikrer, at projektet der anmeldes, ikke vil medføre væsentlige gener for omkringboende eller forurening af miljøet.
Du skal som anmelder dokumentere, at betingelserne er opfyldt, hvorefter kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt projektet kan bringes til udførelse, eller om det kræver en tilladelse eller godkendelse.

Sådan anmelder du

En anmeldelse skal indsendes igennem det digitale ansøgningssystem på www.husdyrgodkendelse.dk. Mange ansøgere vælger at benytte professionelle konsulenter/rådgivere til at indsende ansøgningen.
Behandlingstiden på en anmeldelse er 2 måneder.

Hvad kan anmeldes

§ 10 Anmeldelse - Visse driftsbygninger m.m.
Benyt en § 10 anmeldelse, hvis du vil etablere, udvide eller ændre en driftsbygning (halmlade, maskinhal, malkerum, malkestald, kornlager m.v.).

§ 11 Anmeldelse – Foder- og ensilageopbevaringsanlæg.
Benyt en § 11 anmeldelse, hvis du vil etablere, udvide eller ændre et foder- eller ensilageopbevaringsanlæg (ensilageplads, plansilo m.v.).

§ 12 Anmeldelse – Gødningsopbevaringsanlæg mv.
Benyt en § 12 anmeldelse, hvis du vil etablere, udvide eller ændre et opbevaringsanlæg til husdyrgødning, restvand eller ensilagesaft.

§ 13 Anmeldelse – Vinteropstaldning af naturplejedyr
Benyt en § 13 anmeldelse, hvis du vil etablere et produktionsareal til vinteropstaldning af et dyrehold til naturafgræsning.

§ 14 Anmeldelse – Hobbydyr
Benyt en § 14 anmeldelse, hvis du vil etablere et produktionsareal til et dyrehold af hobbybetonet karakter.

§ 15 Anmeldelse – Skift i dyretype, gl. ordning
Benyt en § 15 anmeldelse, hvis du vil foretage et skift mellem dyretyper eller ændre i produktionsformen indenfor en dyretype.
OBS Gælder kun for husdyrbrug der ikke er godkendt eller tilladt efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b. 

§ 16 Anmeldelse – Skift i miljøteknologiske løsninger og bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde.
Benyt en § 16 anmeldelse, hvis du vil foretage et skift i den anvendte miljøteknologi i eksisterende stalde eller ønsker et frafald af vilkår om anvendelse af spalteskraber i kvægstalde med spaltegulv.

§ 17 Anmeldelse – Afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker
Benyt en § 17 anmeldelse, hvis du vil afprøve miljøeffektive teknologier eller teknikker i eksisterende stalde og gødningsopbevaringsanlæg.

§ 18 – Emissionsorienteret produktionstilpasning (malkekøer)
Benyt en § 18 anmeldelse, hvis du vil øge mælkeydelsen pr. malkeko i eksisterende stalde.
OBS Gælder kun for husdyrbrug der er godkendt efter husdyrbruglovens §§ 10 – 12.

§ 19 – Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi
Benyt en § 19 anmeldelse, hvis du vil foretage et skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi i eksisterende staldeafsnit.
OBS Gælder kun for husdyrbrug, der er godkendt eller tilladt efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b.

Vil du vide mere

Du kan finde mere information på www.retsinfo.dk i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og husdyrbrugloven.
Du er velkommen til at kontakte os enten pr. mail eller telefon, hvis du har spørgsmål.

Kontaktinfo

Landbrug

Telefon: 7376 7864
Mail: landbrug@aabenraa.dk