Nyheder landbrug

Kvægstalde og ammoniakemission

Miljøstyrelsen har for nylig udsendt ny viden om gulve i kvægstalde.

http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jan/foerste-vejledning-om-ny-viden-om-kvaeggulve/

Undersøgelser har vist at sengestalde med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) dels ikke har så høj en ammoniakemission som hidtil antaget, dels har skrabning af spalterne ikke den hidtil forventede effekt på reduktion af ammoniakemissionen.

Desuden har staldsystemet ”Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb” en højere emission end hidtil antaget.

Den nye viden betyder, at såvel emissionsfaktorerne som BAT- kravene skal ændres. Miljøstyrelsen har udmeldt at ændringerne forventes at træde i kraft i løbet af 1. halvår 2018. 

Indtil ændringerne kendes og træder i kraft, vil Aabenraa Kommune opfordre husdyrbrug, der har indsendt ansøgninger, hvor kvægstalde med en af de 2 gulvtyper indgår, om at gå i dialog med kommunen om behandling af ansøgningen. Vi opfordrer jer til at vurdere, om I vil sætte ansøgningen i bero, indtil ny viden er implementeret i lovgivningen. Hvis det haster med at få miljøgodkendelsen, vil vi gerne i dialog med jer om, hvilke muligheder der er for netop din ansøgning.

Aabenraa Kommune har i mange miljøgodkendelser og - tilladelser stillet vilkår til skrabning af spalter i sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal). Indtil Miljøstyrelsen kommer med en udmelding om virkningen af den nye viden, vil vi ikke føre tilsyn med og håndhæve vilkår om spalteskrabning.  


Vilkår til udbringningsarealer i miljøgodkendelser og - tilladelser og arealgodkendelser efter § 16 i den ”gamle” husdyrregulering

Der er trådt en ny husdyrregulering i kraft pr. 1. august 2017. I henhold til den nye regulering udfases alle vilkår stillet til udbringningsarealerne i miljøgodkendelser og – tilladelser og alle arealgodkendelser efter § 16 i den ”gamle” regulering er udfaset.

Det betyder, at kommunen ikke længere fører tilsyn med og håndhæver vilkår, der er stillet til arealerne i miljøgodkendelser og – tilladelser. Kommunen fører ikke længere tilsyn med ejendomme der ikke er husdyrbrug, og som har en § 16 arealgodkendelse, da den er udfaset.