Helhedsplan for­ Padborg Erhvervsområde

Byrådet besluttede i december 2012, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for erhvervsområdet i Padborg.
Repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, brancheorganisationen ITD, Syd og Sønderjyllands Politi samt Aabenraa Kommune, har medvirket i processen for tilblivelsen af planen som bliver endelig politisk vedtaget ultimo 2014.

Helhedsplanen skal på den baggrund blandt andet fastlægge en kurs for udviklingen af erhvervsområdet ca. 25 år frem i tiden. Planen skal tilbyde nye faciliteter, der kan tiltrække investorer og virksomheder og fastholde de virksomheder, der allerede ligger i Padborg.

Planen skal også kunne samle Padborg på tværs af virksomheder, handlende og beboere. Og den skal sprede de forskellige aktiviteter i en logisk, rationel og bæredygtig udvikling. Samtidig skal planen tilgodese, at der både er meget tung trafik, grænsehandel, mindre erhverv og butikker i området.

Et vigtigt element i helhedsplanen er også at få skabt et godt og trygt miljø omkring de næsten 3.000 personer, der arbejder ved Padborg Transportcenter. Ansatte, chauffører og gæster skal tilbydes anstændige faciliteter.

Derudover skal de mange turister og grænsehandlende også have en god oplevelse, når de færdes i området.

Padborg Transportcenter har en enestående beliggenhed, og der er udviklingspotentiale for transport- og logistikerhvervet, men også for andre brancher. Padborg har allerede en lang historie som drejeskive til Europa. Denne historie beror på en evne til at omstille sig efter forholdene. Helhedsplanen skal skabe rammer for, at denne udvikling kan fortsætte i fremtiden.

Vision

Helhedsplanen er Aabenraa Kommunes og det lokale erhvervslivs fælles ambition og fundament, der skal danne et robust grundlag for de kommende års udvikling af erhvervsområdet, bl.a. ved at planerne omsættes i konkrete  juridisk bindende lokalplaner.

Helhedsplanen beskriver områdets hovedtræk, strategier og udviklingspotentiale samt fastlægger den videre kurs for erhvervsområdet de næste 15-20 år.

Det skal være et ambitiøst projekt og sætte ”overliggeren højt” for at skabe synlighed i en branche, hvor konkurrence fra andre transportcentre er stigende. Derfor skal helhedsplanen tilbyde nye muligheder og faciliteter, der kan tiltrække investorer og virksomheder samt fastholde de eksisterende virksomheder i Padborg.

Helhedsplanen skal have en ambition om at samle Padborg på tværs af virksomheder, handlende og beboere, men samtidig sprede de forskellige aktiviteter i en logisk, rationel og bæredygtig udvikling. Planen skal ligeledes tilgodese det nødvendige trafikale flow for både den meget tunge erhvervstrafik samt den mere lette trafik som følger med grænsehandel, de mindre erhverv og butikker langs Industrivej.

Transportcentret skal både være homogent og differentieret på én gang! Derfor skal erhvervsområdet ikke kun bestå af rummelige matrikler for store godsmængder, men også tilbyde en bedre infrastruktur, en bred vifte af servicefaciliteter og midlertidige beboelses- og rekreative muligheder.

Et vigtigt element i helhedsplanen er at få skabt et godt og trygt miljø omkring de næsten 4000 personer, der er beskæftiget i området. Ansatte, chauffører og gæster skal tilbydes gode og anstændige faciliteter, og helhedsplanen bør tilstræbe, at rekreative kvaliteter og arbejdsforhold tilbydes i et miljø, der tilpasses en mere menneskelig skala end den nuværende. De mange turister og grænsehandlende, som besøger området, skal ligeledes have en god oplevelse. Det kunne jo være, at de fremover også vil handle på den danske side af grænsen - hvis de bliver tilbudt de rette muligheder.

Helhedsplanen beskriver og opsætter overordnede retningslinjer for den arkitektoniske og ”byplanmæssige” fremtræden, så fremtidige lokalplaner og nye tiltag i området handler ud fra en fornuftig og harmonisk overbevisning, der giver et godt helhedsindtryk af Padborg Erhvervsområde. Dette skal naturligvis sammentænkes med erhvervslivets kommercielle og infrastrukturelle behov og muligheder.

Det er samtidig målet, at helhedsplanen kan danne grundlag for et egentligt informations- og markedsføringsmateriale, der illustrerer og beskriver Padborgs enestående beliggenhed og udviklingspotentiale for transport- og logistikerhverv, men også for andre tilknyttede brancher.

Yderligere peger helhedsplanen på og inspirerer til dannelsen af en egentlig organisation eller arbejdsgruppe, som kan samle virksomhederne i et fælles udgangspunkt for en stærkere intern organisering, markedsføring og bæredygtig fremtid for Padborg Erhvervsområde.

Padborgs succes som drejeskive til Europa beror på en lang historisk evne for dynamik og omstillingsparathed. Helhedsplanen skal skabe rammerne for, at det også kan fortsætte i fremtiden!

Forandringer - på kort og lang sigt

Helhedsplanen bliver ikke realiseret fra den ene dag til den anden, men vil kræve en langvarig indsats fra både erhvervslivet og Aabenraa Kommune.

Det første skridt i realiseringen af visionen om en markant styrkelse af erhvervsområdet, er udarbejdelsen af en robust etapeplan og en organisation, der kan tage fat på realiseringen på kort og længere sigt.

Faserne vil blive mange og forskelligartede, men for at skabe den nødvendige opbakning og sende et signal til de lokale virksomheder og borgere om, at nu er omdannelsen af erhvervsområdet i gang, bør der gennemføres en række mindre initiativer allerede fra efteråret 2014.

Realisering

Finansieringen af helhedsplanens indsatsområder vil bestå af en blanding af offentlige og private investeringer, som tilvejebringes løbende i takt med den trinvise realisering. Helhedsplanen er langsigtet og robust i forhold til skiftende konjunkturer, markedsudvikling og kommunale prioriteringer som ændrer sig over tid.

Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde er en vision, der anviser retningen for den fremtidige udvikling. I den sammenhæng er det vigtigt at slå fast, at helhedsplanen ikke er en juridisk bindende aftale eller giver en økonomisk garanti for, at alle de foreslåede tiltag og funktioner realiseres.

Vækstplan 2.0 for Aabenraa Kommune

På grund af helhedsplanens potentiale med hensyn til at styrke Aabenraa Kommunes konkurrenceevne i forhold til erhvervsudvikling og jobskabelse er projektet indarbejdet som en del af Vækstplan 2.0.

Realiseringen af helhedsplanen får således status som et af de prioriterede vækstprojekter, som har særlig bevågenhed frem mod 2018, som er vækstplanens tidshorisont.

Fakta om Padborg Erhvervsområde

 • ca. 500 ha erhvervsarealer 
 • 1.000 daglige destinationer fra Padborg
 • 4.500 lastbiler i Padborg dagligt
 • 3.500 ansatte i erhvervsområdet
 • 10.000 bor i Padborg, Bov og Kruså

Ofte stillede spørgsmål

 • En helhedsplan er en plan, der på et overordnet niveau fastlægger vejstruktur, grøn struktur, arkitektur og udbygnings- og anvendelsesmuligheder for et større område.

  Den mest anvendte brug er som betegnelse for en overordnet fysisk plan for et område, men en helhedsplan kan også behandle både fysiske, sociale og kulturelle aspekter og hermed være en plan, der går på tværs af en traditionel sektoropdeling.

  En helhedsplan følges af et tillæg til kommuneplanen, hvis der ændres på kommuneplanens bestemmelser om anvendelse og udnyttelsesgrader. En helhedsplan følges som regel op af en eller flere lokalplaner, som muliggør nyt byggeri eller omdannelse af eksisterende byggeri.

   

Kontaktperson

Jesper Kjærgaard, projektchef
Tlf.: 7376 7071 - jkj@aabenraa.dk