Nabohjælp­skilte

Nabohjælpskiltet, der er fremstillet af Trygfonden og Det kriminalpræventive Råd, har til formål at forebygge indbrud. Skiltet måler 35 x 50 cm, og er ikke omfattet af færdselsloven. Skiltet er ikke vejafmærkning. Reglerne for opsætning af nabohjælpskilte afhænger af, hvor du ønsker at opsætte skiltet.

Opsætning på offentligt vejareal

De offentlige veje i Aabenraa kommune administreres af kommunen som vejmyndighed. Der må ikke uden vejmyndighedens tilladelse opsættes private skilte, som eksempelvis nabohjælpskilte på vejareal. En evt. tilladelse vil blive meddelt i henhold til vejlovens § 80 stk. 1 og § 89.

På de offentlige veje må der som udgangspunkt kun opsættes autoriseret vejafmærkning, men da nabohjælpskiltet vurderes til at have en præventiv effekt mod kriminelle handlinger og ikke er færdselsregulerende, har Aabenraa Kommune indgået aftale med Syd- og Sønderjyllands Politi, om at nabohjælpskilte undtagelsesvis kan opsættes på egne standere i by- og boligområder med max 50 km/t. Vejmyndigheden ser gerne, at skiltet placeres i umiddelbar nærhed af gadelys, da skiltet i sig selv ikke er reflekterende og kan være svært at se i mørke.   

Hvis du ønsker at søge om tilladelse til opsætning af et nabohjælpskilt på offentlig vej, skal du sende en ansøgning til vejmyndigheden.

Ansøgning, samt kort med angivelse af placering af skiltet sendes til mail trafik@aabenraa.dk

Hvis du får tilladelse fra vejmyndigheden, vil du efterfølgende skulle søge om gravetilladelse. Har du ikke selv har de fornødne kurser til, at må grave i offentlig vej, vil du skulle have en entreprenør til at udføre gravearbejdet. Det vil være den valgte entreprenør, som også skal varetage ansøgningen om gravetilladelse og undersøge om der ligger forsyningsledninger mm. der hvor skiltet skal placeres.

Aabenraa Kommune tillader ikke at nabohjælpskilte opsættes på autoriseret vejafmærkning, gadenavnskilte, signalanlæg, vejtræer eller gadelamper. Skiltene vil da blive fjernet af kommunens vejtilsyn. Politiet kan også forlange et skilt fjernet eller ændret, hvis det er til fare for færdslen.

Opsætning på privat fællesvej

Opsætning af nabohjælpskilte ved private fællesveje kan ske ud fra samme betingelser som ved offentlige veje, hvis vejens ejer er enig i opsætningen. En evt. tilladelse vil blive meddelt i henhold til privatvejslovens § 66 stk. 1.

Opsætning på privat grund

Opsætning af nabohjælpskilte på privat grund kræver ikke vejmyndighedens tilladelse og som udgangspunkt kræver det heller ikke en byggetilladelse, med mindre skiltet opsættes på en stander, så skilt og stander får en samlet højde på over 1,8 meter. I den situation kræves der byggetilladelse og landzonetilladelse.
Der kan være lavet en lokalplan for det pågældende område, hvori der kan være stillet krav til opsætning af skilte. Du skal også være opmærksom på at skiltets placering på din ejendom kan være omfattet af reglerne om skiltning i det åbne land i forhold til bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven § 21. Du kan læse mere via linket ”Skilte i det åbne land”.

Det skal til en hver tid sikres, at skiltet placeres på en sådan måde, at det ikke forringer oversigtsforholdene for trafikanterne eller er til gene for trafikken.