Ophængning af valgplakater

Valgplakater må ophænges i forbindelse med folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg, valg til Europaparlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag.

Hvem må hænge valgplakater op?

De opstillingsberettigede partier og deres kandidater har ret til at ophænge valgplakater på offentlige veje og på de private fællesveje i byerne.

Det kræver ikke en forudgående tilladelse at ophænge valgplakater, så længe gældende regler overholdes.

Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens § 84 og § 85 og privatvejslovens §§ 66 a – 66 b for valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Hvornår må valgplakater ophænges?

Valgplakater må ophænges i perioden fra kl. 12:00 den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget.

Ved Folketingsvalg må valgplakaterne tidligst hænges op, når valget er udskrevet.   

Hvor må valgplakater ophænges?

Langs statsvejene må valgplakater ophænges i vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster og på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

Det samme er gældende for kommunevejene, dog må plakaterne ikke ophænges i vejtræer.

Valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder må alene ophænges på master til vejbelysningen og master til brug for elforsyningen.

Skilte i det åbne land, uanset om det er i land- eller byzone, gælder der særlige regler for fx valgplakater, bannere, sejl på halmballer og vogne mv. på en privat mark eller i en landskabskile i byen.

Hvor må valgplakater ikke ophænges?

  • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
  • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
  • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.,
  • nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
  • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
  • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten eller
  • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.
  • Valgplakaterne ikke må ophænges, så de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden

Placering af valgplakater på vejareal kan ses i denne illustration.

Regler for ophængning af valgplakater

Valgplakaterne skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den fysiske og juridiske person, som står for ophængningen og nedtagningen af plakaterne.

Den, ansvarlige for ophængningen og nedtagningen, skal sørge for at bestemmelserne overholdes. Det gælder både over for masteejerne og over for tredje mand.
Valgplakaterne må ikke være større end 0,8 m² og skal være af vejrbestandigt materiale.
Politiet kan kræve valgplakater fjernet, hvis de skønner det nødvendigt af færdselssikkerhedsmæssige grunde.

Valgplakater, der er ophængt før det tilladte tidspunkt, dvs. før den 11. maj 2019, kan nedtages af kommunen. Der er ikke pligt til at meddele påbud forinden, jf. Lov om offentlige veje mv. § 85, stk. 3, 1. pkt.  i Lov om private fællesveje § 66 b, stk. 3, jf. § 66 a, stk. 1.

Sådan fastgøres valgplakater 

Fastgørelsen skal være forsvarligt udført og på en sådan måde, at vind og vejr ikke kan blæse valgplakaterne ned. Der skal anvendes plastbindere, plastisoleret tråd eller snor.
Alt materiale til brug ved fastgørelse af valgplakaterne skal fjernes fra vejen eller rabatten ved nedtagningen.
Vejmyndigheden og Politiet har mulighed for at nedtage valgplakater, der er hængt op uden for den tilladte periode eller på anden måde er ophængt i strid med reglerne.

Udgifter til at tage valgplakater ned og udbedring af skader på vejtræer eller indretninger kan opkræves hos den, der er angivet på valgplakaten eller personen/foreningen, der agiteres for på valgplakaten. 


Eventuelle spørgsmål kan stilles til:
Trafik og Anlæg, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, mail: trafik@aabenraa.dk