Frivillige og Foreninger

I Aabenraa Kommune skal Genforeningen 2020 nå ud til så mange borgere som muligt, og med deltagelse af så mange borgere som muligt.

Det danske foreningslivs aktiviteter i Nordslesvig op til 1920 spillede en stor rolle i valgresultatet 10. februar 1920. Det er derfor ikke uden grund, at Aabenraa byråd har valgt temaerne Folkemødet og Folkefesten, Sønderjyske Særtræk og Den Lokale Fortælling som særlige for Genforeningen 2020 i Aabenraa.

Folkefest og fælleskab forenes nemt med ord som frivillighed og foreningsliv. Så uanset om jeres lokale landsby planlægger en ringridderfest i Genforeningens tegn, eller en byfest, eller mindehøjtideligheder ved en af kommunens mange genforeningssten, vil vi gerne høre om det.

Måske har projektet brug for finansiering, annonceringsvejledning, hjælp til opstilling af scener eller en sikkerhedsplan. Uanset hvad, står Aabenraa Kommunes Genforeningsteam til rådighed med råd, vejledning og praktisk hjælp

De mange samarbejdspartnere, som er involveret i genforeningsmarkeringen, har oprettet et fælles sekretariat, der sørger for den overordnede koordinering. Det er blandt andet for at sikre at der eksempelvis ikke er sammenfaldende datoer for større aktiviteter

Der bliver lavet en samlet aktivitetskalender for genforeningsmarkeringen og Aabenraa Kommune vil løbende offentliggøre aktiviteter i hele kommunen.

Relevante informationer for frivillige og aktører

  • I forbindelse med 100-året for Genforeningen er det besluttet, at alle genforeningsmindesmærker er at opfatte som fredede fortidsminder. En fortidsmindefredning efter museumsloven betyder, at genforeningsstenene ikke må ændres, flyttes eller fjernes. I visse tilfælde indgår genforeningsstenen i et anlæg, og står eksempelvis på en forhøjning, er omkranset af en stensætning eller lignende. I sådanne tilfælde er både stenen og anlægget omkring stenen en del af det samlede fortidsminde. Man må naturligvis stadig pleje fortidsmindet. Det kan eksempelvis være pleje af beplantningen omkring stenen, beskæring af buske mv.

     

    I øjeblikket er Slots- og Kulturstyrelsen ved at gennemgå de enkelte genforeningsmindesmærker, og de enkelte ejere vil få meddelelse om fredningen. Som udgangspunkt vil det i langt de fleste tilfælde blive indskrevet i den såkaldte fredningsbeskrivelse, at inskriptionerne på genforeningsstenene, kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi uden at der forinden skal søges om dispensation fra museumslovens regler om fredede fortidsminder. Man må derimod ikke indhugge nye inskriptioner, ændre på inskriptioner i mindesmærkerne eller lignende uden at der foreligger en dispensation. Ansøgning skal indsendes digitalt via Slots- og Kulturstyrelsens ansøgningsportal, som findes på www.slks.dk. Reglerne omkring de fredede fortidsminder er i sagens natur restriktive, da mindesmærkerne skal bevares for eftertiden. Det kræver derfor at der foreligger ganske særlige forhold, førend styrelsen kan give dispensation til ændring af mindesmærkernes inskriptioner, udseende mv.

     

    Slots- og Kulturstyrelsen ser positivt på ønsker om at inskriptionerne på mindesmærkerne opfriskes i forbindelse med markeringen af Genforeningen i 2020. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at afrense stenen, inden genopmalingen. Der må uden dispensation foretages en forudgående afrensning af stenen med børste (ikke stålbørste) samt fjernelse af asfalt- og malingsrester med brun sæbe med efterfølgende kortvarig indpakning af stenen i plast og afsluttende afrensning med børste og vand. Andre afrensningsmetoder eller rengøringsmidler må ikke anvendes. Genopmaling skal ske med linoliemaling.