Byg, Natur og Miljø

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende miljø og natur.

Aabenraa Kommune Regulativ for Erhvervsaffald

Offentlig høring af Regulativ for Erhvervsaffald med ikrafttrædelse 1. januar 2023. Regulativet sætter rammen for erhvervslivets håndtering af affald for de områder, hvor kommunen skal anvise affald og tilbyde indsamlingsordninger til erhvervet. Høring er åben for alle. Kommentarer og spørgsmål rettes til industri@aabenraa.dk.
Høringsfrist 20. oktober 2022

Udkast til regulativet kan ses her

 

Miljøscreeningafgørelse (VVM)

Miljøscreening af solcelleprojekt på Jens Terp-Nielsens Vej 11, 6200 Aabenraa. Afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM-pligt).
Klagefristen udløber den 19. oktober 2022

Screeningsafgørelse (VVM) om at projektet for solcellepark på Bjerndrupvej ved Tinglev, matr. nr. 286b Lovtrup, Uge ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvens vurdering (VVM-pligt).
Klagefristen udløber den 13. oktober 2022.

Afgørelse om, at ansøgt etablering af ny boring, ikke er omfattet af krav om Miljøvurdering 
Klagefrist udløber den 10. oktober 2022

 

Kystsikring

Høring: Afgørelse om lovliggørende udbygning af eksisterende kystbeskyttelse ved Molevej 5G, Kollund, 6340 Kruså, matr. nr. 572 Kollund, Bov
Eventuelle kommentarer eller indvendinger mod projektet skal være Aabenraa Kommune i hænde senest den 18. oktober 2022.

 

Vandindvinding

Tilladelse til etablering af 9 miljøboringer på Nørremarken 21, 6360 Tinglev
Klagefristen udløber den 14. oktober 2022

Tilladelse til etablering af ny vandværks boring på matr. 548 Kollund, Bov (Kollund Vandværk) 
Klagefrist udløber den 10. oktober 2022   

 

Industri

Miljøgodkendelse inkl. screeningsafgørelse (VVM) af Arwos Spildevand A/S, Harkærvej 2B, 6340 Kruså, matr.nr. 3b Kollund, Bov
Klagefristen udløber den 23. september 2022