Klimatilpasning og Risikostyring

Forslag til ny risikostyringsplan fremlægges i offentlig høring i 6 måneder fra den 9. april 2021 til den 9. oktober 2021. Høringssvar sendes til biolog Jacob Peter Jacobsen: jpja@aabenraa.dk.

I henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv og oversvømmelsesloven skal kommunerne udarbejde risikostyringsplaner for oversvømmelser for områder med potentielt væsentlig risiko for oversvømmelse. Dele af Aabenraa by har været tidligere været udpeget, og er nu igen udpeget, som ét ud af i alt 14 risikoområder i Danmark. Risikoområdet er afgrænset til de lavt beliggende dele af Aabenraa by, nærmere betegnet de områder, som vil blive oversvømmet ved en ekstrem stormflod i kote 4,25.

Risikoområder i Aabenraa Kommune
Figur 1: Risikoområdet i Aabenraa Kommune

Risikostyringsplanen skal omhandle håndtering af oversvømmelsesudfordringerne i dag og i fremtiden ved fastsættelse af mål for styring af risikoen og planlægning af tiltag til opfyldelse af disse mål. Planen skal omfatte alle aspekter af risikostyring vedrørende oversvømmelser med særlig vægt på forebyggelse, beskyttelse (sikring) og beredskab.

Planen omhandler blandt andet, hvilke oversvømmelser området kan rammes af, hvad risikoen er, hvilke mål der sættes for området, og hvilke tiltag der foreslås iværksat for perioden 2021 - 2027 for at minimere risikoen for oversvømmelser.

Samtidigt går planen i dybden med klimascenariers virkninger og forskellige oversvømmelsesscenarier, hvilket betyder, at der er tale om et langt dokument.

Selve Risikostyringsplanen er et større og noget komplekst dokument. Der er derfor udarbejdet en let læselig udgave til formidlingen i forbindelse med den offentlige høring (”pixi-udgave”).

Desuden er der udarbejdet en mere udførlig tabel med tiltagene som arbejdsredskab til planen. Tiltagene er fokuseret på planperioden, dvs. de kommende 6 år.

Risikostyringsplanen sætter inden for risikoområdet rammer og bindinger relateret til oversvømmelsesrisikoen for kommunens øvrige planlægning, herunder kommuneplan, klimatilpasningsplan og beredskabsplaner.
Igennem mål og tiltag besluttes rammer for kommunens øvrige fysiske planlægning og arbejde med beredskabsplaner vedrørende oversvømmelser i risikoområdet.
Indirekte besluttes ligeledes den accepterede oversvømmelsesrisiko.

Det skal understreges, at planen viderefører en række tiltag medtaget i den første risikostyringsplan gældende fra 2015 – 2021 eller uddyber mål og indsatser, der er eller har været politisk behandlede emner, for eksempel projektet ”Byerne og det stigende havvand”, etablering af pumpe-sluse-anlægget ved Mølleåens udløb, Poppelalleens renovering, Beredskabsplan for oversvømmelser med videre.

Udbredelsen af en oversvømmelse med en stormflodshøjde på 2,53 meter
Figur 2: Udbredelsen af en oversvømmelse med en stormflodshøjde på 2,53 meter. Det svarer til en 100 års hændelse i år 2115

 Vandløb fra baglandet med oplande, der løber ind i Risikoområdet

Figur 3: Vandløb fra baglandet med oplande, der løber ind i Risikoområdet.

Ifølge lovgivningen skal risikostyringsplanen være vedtaget i Byrådet senest den 22. oktober 2021 efter 6 måneders offentlig høring. Efterfølgende sendes planen til Staten, som offentliggør en sammenfattende risikostyringsplan senest den 22. december 2021 for hvert vanddistrikt.

Læs mere i dokumenterne under Relateret filer

 

Ønskes yderligere oplysninger kan biolog Jacob Peter Jacobsen kontaktes, e-mail: jpja@aabenraa.dk