Miljø og Natur

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende miljø og natur.

Høring: Aabenraa Kommune Regulativ for Husholdningsaffald

Offentlig høring af Regulativ for Husholdningsaffald med ikrafttrædelse 1. januar 2023. Regulativet beskriver regler for håndtering af husholdningsaffald fra borgere og grundejere i kommunen. Endvidere beskriver det hvilke affaldstyper der skal udsorteres i fremtiden og de praktiske forhold herom, såsom antal af beholdere og pladskrav. Regulativet er i offentlig høring allerede nu, da det skal bruges ved kommende udbud ved renovatør.
Høring er åben for alle. Kommentarer og spørgsmål rettes til industri@aabenraa.dk.
Høringsfrist 19. maj 2021

Udkast til regulativet kan ses her

 

Industri

Miljøgodkendelse af BHC Miljø ApS, Skånevej 29, 6230 Rødekro, matr.nr. 938b og 12b Brunde, Rise
(Klagefristen udløber den 12. maj 2021)

 

Vandindvinding

Tilladelse til etablering af boring, indvinding af grundvand til drikkevand samt VVM afgørelse – Løjt Sønderskovvej 260, 6200 Aabenraa, matr.nr. 173 Løjt Kirkeby, Løjt
(Klagefrist udløber 6. den maj 2021)

Tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning ifm. råstofindvinding under grundvandsspejlet på dele af matr. nr. 163, 164 og 1079 Kliplev Ejerlav, Kliplev
(Klagefristen udløber den 22. april 2021)

 

Bade- og bådebro

Lovliggørende tilladelse til bade- og bådebro på matrikel nr. 952 Stubbæk, Ensted
(Klagefristen udløber den 6. maj 2021)

 

Screeningsafgørelse (VVM)

VVM-screeningsafgørelse for etablering af regnvandsbassin i Padborg i forbindelse med byggemodning af erhvervsområde. Regnvandsbassinet placeres på matr. nr. 1449b og 5c Bov Ejerlav, Bov.
(Klagefristen udløber den 5. maj 2021)

 

Tilladelse til etablering af kystbeskyttelse

Aabenraa Kommune har meddelt tilladelse til kystbeskyttelsesprojekt på ejendommen, matr. nr. 609, Sdr. Hostrup, Ensted.
Samtidig er der truffet afgørelse om, at projektet ikke medfører VVM-pligt.
Begge afgørelser kan påklages til og med d. 20. april 2021.

Tilladelse til etablering af kystbeskyttelse

Screeningsafgørelse til etablering af kystbeskyttelse

Ansøgningsmateriale

 

Udkast til miljøtilsynsplan 2021-2025

Aabenraa Kommune har udarbejdet et udkast til miljøtilsynsplan 2021-2025.
Planen omhandler kommunens miljøtilsyn på virksomheder og landbrug.
Udkastet sendes i offentlig høring frem til den 20. april 2020.
I høringsperioden kan bemærkninger til udkastet sendes til miljoe@aabenraa.dk eller via post til Team Miljø, Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

Udkastet til planen kan ses her.

 

Reduktion af skovbyggelinje

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for lokalplan nr. 129 – Aabæk Efterskole
Miljøstyrelsen har den 15. marts 2021 truffet beslutning om, at reducere af skovbyggelinjen ved byggefelterne inden for lokalplan nr. 129 – Aabæk Efterskole.
Afgørelsen sker i medfør af naturbeskyttelseslovens § 69 stk. 1.
Miljøstyrelsens afgørelse kan ikke påklages til Miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 48 i bekendtgørelse nr. 95 af 28. januar 2019 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.
(Offentliggjort 24.03.2021)