Information om COVID-19 tiltag

English: Information on COVID-19 measures | Deutch: Informationen über COVID-19 Maßnahmen

Miljø og Natur

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende miljø og natur.

Industri

Miljøgodkendelse af Arwos Spildevand A/S, Øster Madevej 7, 6200 Aabenraa matr.nr. 3394 Aabenraa
(Klagefristen udløber den 27. april 2020)

 

Screeningsafgørelse (VVM)

Afgørelse om etablering og drift af lagerhal er ikke omfattet af krav om Miljøkonsekvensvurdering (VVM-pligt).

Hummel A/S har ansøgt om etablering og drift af en lagerhal på matr. 5, Bov. Nærværende er en afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.
Afgørelsen kan påklages jf. klagevejledningen i afgørelsen. Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelse af denne afgørelse, dvs. den 28. april 2020.

VVM-screening afgørelse

Afgørelse om etablering af varmepumpe og transmissionsledning mellem Kliplev og Padborg Fjernvarme ikke er omfattet af krav om Miljøkonsekvensvurdering (VVM-pligt).

Padborg Fjernvarme har ansøgt om etablering af varmepumpe og transmissionsledning i forbindelse med udnyttelse af overskudsvarme i spildevand fra en virksomhed. Nærværende er en afgørelse om af projektet ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering.
Denne afgørelse kan påklages jf. klagevejledning, se afgørelsen. Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelse af denne afgørelse, dvs. den 16. april 2020.

VVM-screening afgørelse

 

Vandværker

Tilladelse til midlertidig udvidet behandling af drikkevand – Tinglev Vandværk, matr.nr. 1752b Tinglev Ejerlav, Tinglev.
Klagefristen udløber 7. april 2020