Vandløb

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende vandløb

Høring: Etablering af sandfang og udlægning af gydegrus i Læsbæk (tin 15)

Aabenraa Kommune ønsker i samarbejde med Sønderå-Gammelå vandløbslaug at etablere et sandfang samt udlægge gydegrus i Læsbæk (tin 15) sydvest for Bajstrup for at modvirke sandvandring og bidrage til målopfyldelse i vandløbet.

Projektforslaget er i høring fra d. 28. november 2019 til og med d. 23. januar 2020.

Har du spørgsmål eller kommentarer til projektet, er du velkommen til at kontakte Rikke Klindt Matthiesen på e-mail rkm@aabenraa.dk.

Høring - regulering af Læsbæk kanal

 

Projektforslag til regulering af Bønderkobbel Bæk

Aabenraa Kommune har udarbejdet et forslag til regulering af Bønderkobbel Bæk (kommunevandløb Ensted 02). Med projektet ændres det eksisterende regulativ for de øverste 1650 m af Bønderkobbel Bæk, så det kommer til at svare til de forhold, der har hersket gennem en lang årrække. Samtidig vil der ske en tilretning af bunden i forhold til det nye regulativ gennem mindre afgravninger, fjernelse af udskridninger m.m.
Projektforslaget er  i høring i perioden 27. november 2019 til og med 25. december 2019.

Projektforslag
Bilag 1 - Gældende regulativ: Regulativ for kommunevandløb Bønderkobbel Bæk
Bilag 2 - Længdeprofil fra opmålingen i januar 2015 med ny og gammel regulativbund station 0-1650
Bilag 3 - Opmåling 12. januar 1995
Bilag 4 - Difference mellem ny regulativbund og opmåling fra 2015
Bilag 5 - Længdeprofiler fra opmålingen i 1995, 2015 og ny regulativbund
Bilag 6 - Besigtigelse af Bønderkobbel Bæk - § 3 vurdering

 

Høring forud for afgørelse om omlægning af privat, rørlagt vandløb

Aabenraa Kommune træffer afgørelse om, at et privat, rørlagt vandløb må reguleres.
Denne afgørelse kan påklages til og med 20. december 2019.

Screeningsafgørelse om ikke-VVM pligt

Høring forud for afgørelse om omlægning af privat rørlagt vandløb

 

Borholt Bæk - Rørlagt vandløb kan ikke længere vedligeholdes

Aabenraa Kommune træffer afgørelse om, at en rørlagt strækning af Borholt Bæk ikke længere kan vedligeholdes og kræver omlægning.
Denne afgørelse kan påklages til og med 16. december 2019.

Afgørelse

 

Høring: Restaureringsprojekt i Bjerndrup Mølleå

Aabenraa Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Bjerndrup Mølleå. I vandområdeplan 2015-2021 er den nuværende tilstand i Bjerndrup Mølleå fastlagt til dårlig økologisk tilstand, mens kravet for målopfyldelse er god økologisk tilstand. Bjerndrup Mølleå er derfor udpeget til at skulle have gennemført restaureringstiltag for at forbedre de fysiske forhold og opnå målopfyldelse. Indsatsen, der ønskes gennemført, er en udskiftning af vandløbsbunden og etablering af gydebanker på en 15,32 km lang strækning fra st. 11956 m (omkring Ågade  nord for Kliplev) til st. 27858 m (ved tilløbet Almstrup Kanal).

Projektforslaget er i høring i perioden fra d. 18. november 2019 til og med d. 13. januar 2020. Kommentarer eller indsigelser kan i perioden sendes til vandloeb@aabenraa.dk.

Ved spørgsmål til projektet kan Torben Hansen kontaktes på tlf. 73 76 73 58 eller mail tha@aabenraa.dk.

Detailprojekt og arbejdsbeskrivelse - Restaurering Bjerndrup Mølleå

Forundersøgelse - Restaurering Bjerndrup Mølleå

 

Tilladelse til etablering af minivådområde på matr. nr. 9 Bovrup, Varnæs

Vandløbsmyndigheden meddeler tilladelse til etablering af minivådområde på matr. nr. 9 Bovrup, Varnæs.
Projektet har været i høring i perioden 25. september 2019 til og med 23. oktober 2019. Der er i denne periode ikke indkommet bemærkninger til høringsmaterialet.
Klagefristen udløber 29. november 2019.
Der er i forbindelse med projektet truffet en screeningsafgørelse. Denne afgørelse kunne påklages i perioden september 2019 til og med 23. oktober 2019. Der er ikke indkommet klager til screeningsafgørelsen.

Tilladelse til etablering af minivådområde

 

Annoncering vedr. indstilling af medlemmer til vandråd

Landets kommuner skal frem til september 2020 samarbejde med lokale vandråd omkring udarbejdelse af forslag til, hvor den fysiske vandløbsindsats skal lægges i de kommende Vandområdeplaner for perioden 2021-2027.

Læs mere om indstilling af medlemmer til vandråd her.

 

Høring - Etablering af sandfang og udlægning af gydegrus i Knopslagvandløbet

Aabenraa Kommune ønsker at udlægge gydegrus på to strækninger á hver 50 m samt etablere to sandfang i Knopslagvandløbet (tin 03). De berørte matrikler er matr. nr. 9 Jyndevad, Burkal samt 12b og 244 Eggebæk, Tinglev.

Projektforslaget er i høring fra d. 21. oktober 2019 til og med d. 16. december 2019.

Har du spørgsmål eller kommentarer til projektet, er du velkommen til at kontakte Rikke Klindt Matthiesen på e-mail rkm@aabenraa.dk.

Projektbeskrivelse_Regulering af Knopslagsvandløbet

 

Høring - Vandløbsrestaurering i Terkelsbøl Å

I forbindelse med statens vandområdeplaner ønsker Aabenraa Kommune at gennemføre et restaureringsprojekt i Terkelsbøl Å for at forbedre de fysiske forhold og opnå en god økologisk tilstand i vandløbet. Indsatsen indebærer en udskiftning af vandløbsbunden på udvalgte strækninger. Det forventes, at projektet vil skabe forbedrede gyde- og opvækstområder for ørred.

Forslaget til projektet er fremlagt offentligheden i 8 uger. Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag kan indgives skriftligt senest den 28. november 2019 til: Aabenraa Kommune, Byg Natur & Miljø, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller mailadresse: vandloeb@aabenraa.dk.

Spørgsmål til projektet kan rettes til Torben Hansen på tlf. 73 76 73 58 eller mail tha@aabenraa.dk.

Projektbeskrivelse - Terkelsbøl Å

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Tobias Knudsen tlf. 73 76 73 59 eller Søren Byskov Nielsen, tlf. 73 76 78 28.