Vandløb

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende vandløb

Afgørelse: Lovliggørelse af allerede etableret platform ved Sønderå

Aabenraa Kommune har besluttet at meddele lovliggørende tilladelse til en allerede eksisterende bro/platform som er etableret på brinken til Sønderå. Broen har eksisteret i mere end 20 år, men er ikke tidligere behandlet efter vandløbsloven.

Afgørelsen kan påklages i en periode på fire uger. Klagefrist er d. 29. juni 2023

Afgørelse


Tilladelse til krydsning af vandløb med kreaturovergang

Vandløbsmyndigheden har modtaget en ansøgning om at krydse det offentlige vandløb Terkelsbøl Å med en kreaturovergang. Dimensionen på overgangen er projekteret til 8 x 3 meter. Vandløbsmyndigheden har besluttet at meddele tilladelse til krydsning af vandløbet med den ansøgte overkørsel. Afgørelsen er truffet med hjemmel i Vandløbslovens § 47 samt § 9, 17 & 30 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og –restaurering m.v..

Afgørelsen er offentliggjort den 22. maj 2023. Klagefristen er 19. juni 2023.

Afgørelse

 

Afgørelse: Tilladelse til krydsning af vandløb og midlertidige overkørsler

Vandløbsmyndigheden har modtaget en ansøgning om at krydse en række offentlige vandløb med et 150 KV kabelanlæg, samt opstilling af midlertidige overkørsler ifm. projektet. Kabellægningen sker da der skal etableres en forbindelse fra Bredebro til Kassø højspændingsstation. Vandløbsmyndigheden har besluttet at meddele tilladelse til krydsning og midlertidige overkørsler. Afgørelsen er truffet med hjemmel i Vandløbslovens § 47 samt § 9, 17 & 30 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og –restaurering m.v..

Afgørelsen er offentliggjort 22. maj 20023. Klagefristen er derfor 19. juni 2023.

Afgørelse

 

Afgørelse: Tilladelse til at flytte eksisterende overkørsel i Bøgelunds Bæk

Aabenraa Kommune har truffet afgørelse om at tillade etablering af en overkørsel i Bøgelunds Bæk (Aab 14) på ejendommen med matrikelnummer 828, Aabenraa som erstatning for en tilsvarende der fjernes. Afgørelsen kan påklages som beskrevet i afgørelsens klagevejledning i en periode på fire uger fra dags dato.

Klagefrist udløber den 9. juni 2023

Tilladelse

 

Afgørelse: Tilladelse til restaureringsprojekt i Bønderengene

Vandløbsmyndigheden har besluttet at meddele tilladelse til et restaureringsprojekt i Bønderengene ved Aabenraa. I projektet reguleres en række offentlige og private vandløb. Hesselbæk restaureres som det centrale element i projektet ved genslyngning, bundhævning samt udlægning af sten og grus. Projektet har været i 8 ugers offentlig høring. På den baggrund er det endelige projektforslag udarbejdet.

Afgørelsen er offentliggjort 4. maj 2023 med 4 ugers klagefrist. Afgørelsen kan påklages af klageberettigede parter i denne periode.

Klagefristen udløber den 1. juni 2023

Afgørelse

Projektforslag inkl. Bilag

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Simon Rosenhøj Leth tlf. 73 76 73 59 eller Søren Byskov Nielsen, tlf. 73 76 78 28.