Vandløb

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende vandløb

Offentlig høring: Regulering af privat rørlagt vandløb og etablering af minivådområde på matrikel nr. 177 Barsmark, Løjt

Aabenraa Kommune har modtaget em reguleringsansøgning efter Vandløbsloven med henblik på at etablere et minivådområde. Regulering og etablering finder sted på matrikel nr. 177, Barsmark, Løjt

Projektet er i offentlig høring fra 1. december 2021 til 29. december 2021. Det er i denne periode muligt at komme med kommentarer eller indsigelser mod projektet. Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vandloeb@aabenraa.dk.

Der er i forbindelse med projektansøgningen truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af et krav om miljøkonsekvensvurdering. Denne screeningsafgørelse kan findes nedenfor, og kan påklages til og med 29. december 2021.

Reguleringsprojekt til høring

Screeningafgørelse

 

Offentlig høring: Regulering af privat vandløb og etablering af minivådområde på matrikel nr. 674 Bovrup, Varnæs

Aabenraa Kommune har modtaget em reguleringsansøgning efter Vandløbsloven med henblik på at etablere et minivådområde. Regulering og etablering finder sted på matrikel nr. 674 Bovrup, Varnæs.

Projektet er i offentlig høring fra 1. december 2021 til 29. december 2021. Det er i denne periode muligt at komme med kommentarer eller indsigelser mod projektet. Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vandloeb@aabenraa.dk.

Der er i forbindelse med projektansøgningen truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af et krav om miljøkonsekvensvurdering. Denne screeningsafgørelse kan findes nedenfor, og kan påklages til og med 29. december 2021.

Reguleringsprojekt til høring

Screeningafgørelse

 

Offentlig høring: Regulering af det offentlige vandløb Lun 08.4

Aabenraa kommune har modtaget en ansøgning fra Better Energy A/S om regulering af det offentlige vandløb Lun 08.4 samt Tilløb A inden for lokalplanområdet nr. 136 på matr. nr. 3a Bjerndrup, Kliplev.

Projektet er i offentlig høring i 4 uger, og løber altså fra d. 30. november til og med d. 28. december 2021. Det er i denne periode muligt at komme med kommentarer til eller indsigelser mod projekter. Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Manja Marie Kudahl på mmku@aabenraa.dk.

Sideløbende med denne høring, er der truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering. Afgørelsen er vedhæftet denne høring og kan påklages til og med d. 28. december 2021.

Screeningsafgørelse (VVM) for flytning og omlægning af rørlagt vandløb

Høringsbrev vedr. omlægning af rørlagt vandløb

 

Offentlig høring angående restaureringsprojekt i Grønå (4240)

Som et led i de statslige vandområdeplaner 2015-2021, skal der gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger. Aabenraa kommuner ønsker at fjerne et gammelt engvandingsanlæg, samt etablere gydestryg med skjul for at forbedre naturtilstanden i Grønå (4240). Formålet med projektet er sikre fri vandring for vandløbets dyr, samt forbedre de fysiske forhold, og dermed medvirke til opfyldelse af miljømålet om god økologisk tilstand. Indsatsen finder sted på matr. nr. 669 Bov, Burkal.

Forundersøgelsen med selve projektbeskrivelsen er i offentlig høring i perioden 30. november 2021 til 25. januar 2022.

Der er truffet afgørelse om at projektet ikke omfattet af en miljøkonsekvensvurdering. VVM screeningsafgørelsen for projektet kan påklages i perioden 30. november 2021 til 28. december 2021.

Bemærkninger sendes til vandloeb@aabenraa.dk inden for ovennævnte tidsfrist. Se dog særskilt klagevejledning for VVM screeningen i afgørelsen.

Forundersøgelse

Screeningsafgørelse

 

Dispensation fra afstandskravet på 2,5 m imellem byggeri og rørlagt strækning af Rødå

Aabenraa Kommune har meddelt dispensation fra vandløbsregulativets afstandskrav til Rødå langs matr. nr. 52 og 56, Brunde, Rise i Rødekro.
Afgørelse kan påklages til og med den 22. december 2021.

Dispensation efter vandløbsloven

Bilag: Beliggenhedsplan med byggefelt

Bilag: Beliggenhedsplan med afstand til vandløb

 

Offentlig høring angående restaureringsprojekt i Grønå (4240)

Som et led i de statslige vandområdeplaner 2015-2021, skal der gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger. Aabenraa kommuner ønsker at fjerne 2 gamle engvandingsanlæg, samt etablere 2 gydestryg for at forbedre naturtilstanden i Grønå (4240). Formålet med projektet er sikre fri vandring for vandløbets dyr, samt forbedre de fysiske forhold, og dermed medvirke til opfyldelse af miljømålet om god økologisk tilstand. Indsatsen finder sted på hhv. matr. nr. 288 Bov, Burkal og 100 Burkal Ejerlav, Burkal og matr. nr. 429 Bylderup Ejerlav, Bylderup og 58 Burkal Ejerlav, Burkal.

Forundersøgelsen med selve projektbeskrivelsen er i offentlig høring i perioden 10. november 2021 til 5. januar 2022.

Der er truffet afgørelse om at projektet ikke omfattet af en miljøkonsekvensvurdering. VVM screeningsafgørelsen for projektet kan påklages i perioden 10. november 2021 til 8. december 2021.

Bemærkninger sendes til vandloeb@aabenraa.dk inden for ovennævnte tidsfrist.

Forundersøgelse vandløbsindsats i Grønå

Screeningsafgørelse (VVM) for restaureringsprojekt i Grønå

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Rikke Matthiesen Klindt tlf. 73 76 66 86 eller Søren Byskov Nielsen, tlf. 73 76 78 28.