Har du brug for hjælp?
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Vandløb

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende vandløb

Kirkebæk (Løj 01), Rørlagt vandløb kan ikke længere vedligeholdes

Vandløbsmyndigheden agter at træffe afgørelse om, at en rørlagt strækning af Kirkebæk er i så dårlig forfatning, at en udskiftning af rørene er nødvendig for en acceptabel sikkerhed mod akutte sammenbrud i ledningen.

Udkastet til afgørelse er i høring i perioden 16. marts 2018 til og med 12. april 2018.

Høring - Rørlagt vandløb kan ikke længere vedligeholdes

 

Høringsforslag - restaurering af Barsbæk (Løjt 04) ved udlægning af gydegrus

Aabenraa Kommune ønsker at udlægge gydegrus i vandløbet Barsbæk (Løjt 04). Baggrunden for projektforslaget er, at vandløbet, i hht. Vandområdeplan 2015-2021, ikke opfylder fiskemålsætningen, og at årsagen på dele af vandløbsstrækingen vurderes at være for lidt gydegrus til at den samlede vandforekomst kan opnå målopfyldelse for fisk.
Aabenraa Kommune har som vandløbsmyndighed besluttet at fremme projektet efter vandløbsloven. De berørte lodsejere har erklæret sig positive over for projektet.

Forslaget til projektet er derfor fremlagt for offentligheden i 8 uger. Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag kan indgives skriftligt senest den 16. april 2018 til: Aabenraa Kommune, Byg, Natur & Miljø, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller mail adresse: vandloeb@aabenraa.dk

Spørgsmål kan rettes til Torben Hansen, tlf. 73 76 73 58.

Projektforslag

 

Restaurering af Skelbæk (kommunevandløb Aab 53), samt regulering af Skovfogedbæk (kommunevandløb ENS 12)

Projektet har til hovedformål at forbedre gydemulighederne for laksefisk, med henblik på at opfylde målsætningen for fisk i den gældende vandområdeplan.
Indsatsen i VP2 er udlægning af groft materiale (gydegrus), men det vurderes at indsatsen ikke vil kunne løfte målsætningen, da problemerne i Skelbæk på strækningen er knyttet til kraftig erosion i høje brinker. Derfor foreslås en fuld restaurering af Skelbæk, hvor bækken genslynges og faldet reduceres som er mere passende i forhold til at skabe velegnede gydeområder for ørred.

Forslaget til projektet er derfor fremlagt for offentligheden i 8 uger. Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag kan indgives skriftligt senest den 16. april 2018 til: Aabenraa Kommune, Byg, Natur & Miljø, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller mail adresse: vandloeb@aabenraa.dk

Spørgsmål kan rettes til Torben Hansen, tlf. 73 76 73 58.

Projektforslag

 

Afgørelse om regulering af vandløb ved Kassø

Aabenraa Kommune har behandlet en ansøgning om tilladelse til ned- og omlægning af nogle vandløb ved Kassø. Vandløbsmyndigheden træffer afgørelse om godkendelse af projektet efter vandløbsloven.
Afgørelsen kan påklages perioden 12. marts til og med 8. april 2018.

Afgørelse om regulering af offentlig vandløb ved Kassø
Ansøgning + Redegørelse om regulering af offentlig vandløb ved Kassø

 

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Tobias Knudsen tlf. 73 76 73 59 eller Søren Byskov Nielsen, tlf. 73 76 78 28.

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer