Vandløb

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende vandløb

Afgørelse om at restaureringsprojekt i Uge Bæk ikke kræver miljøkonsekvensvurdering

Aabenraa Kommune har truffet afgørelse om, at restaureringsprojektet i Uge Bæk (4242), der er i høring frem til d. 27. august, ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens § 21.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 30. august 2021.

VVM-screeningsafgørelse

 

Afgørelse: Restaureringsprojekt i form af genslyngning af Surbæk

Aabenraa Kommune har meddelt tilladelse til restaureringsprojekt i form af genslyngning af Surbæk mellem Nr. Hostrupvej og Hellevad-Bovvej. Strækningen vil efter genslyngning blive 708 m længere end før.

Samtidig er der truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver miljøkonsekvensvurdering.

Begge afgørelser kan påklages til og med d. 6. august 2021.

Tilladelse til restaureringsprojekt i Surbæk

Bilag 1 - Teknisk forundersøgelse og detailprojektering

Bilag 2 - Klagevejledning

Bilag 3 - Dispensation og tilladelse til genslyngning af Surbæk

Bilag 4 - VVM screening

 

Høring: Restaureringsprojekt i Uge Bæk

Aabenraa Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Uge Bæk. I vandområdeplan 2015-2021 er den nuværende tilstand i Uge Bæk (4242) fastlagt til dårlig økologisk tilstand, mens kravet for målopfyldelse er god økologisk tilstand. Uge Bæk er derfor udpeget til at skulle have gennemført restaureringstiltag for at forbedre de fysiske forhold og opnå målopfyldelse. Indsatsen, der ønskes gennemført, er en udskiftning af vandløbsbunden, nogle steder i kombination med udjævning af fald samt etablering af gydebanker på delstrækninger på en 10,6 km lang strækning fra st. 6.850 m sydvest for Lovtrup forbi Tinglev og til st. 17.421 m ved udløbet i Grønå (4240).

Forundersøgelsen inkl. bilag er i høring i perioden fra d. 2. juli 2021 til og med d. 27. august 2021. Kommentarer eller indsigelser kan i perioden sendes til vandloeb@aabenraa.dk.
 
Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Torben Hansen på tlf. 73 76 73 58 eller mail tha@aabenraa.dk.

Forundersøgelse Uge bæk

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Rikke Matthiesen Klindt tlf. 73 76 66 86 eller Søren Byskov Nielsen, tlf. 73 76 78 28.