Vandløb

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende vandløb

Høring: Åbning af rørlagt vandløb på matrikel nr. 468 Hovslund, Ø. Løgum

Borholt Bæk er rørlagt på matriklen 468 Hovslund, Ø. Løgum. Imidlertid er røret i meget ringe forfatning, og der er tydelige tegn på rørbrud flere steder. Dette viser sig i form af våde pletter på engen, hvor røret ikke er funktionelt. I stedet for at nedlægge nye rør, ønskes et projekt gennemført, hvor forløbet åbnes op. Derved kommer vandløbet til at fremstå som et naturligt åbent vandløb i engarealet.

Reguleringsprojektet er i offentlig høring til og med 17/6 2022. Det er i denne periode muligt at komme med kommentarer eller indsigelser mod projektet.

Derudover er der truffet afgørelse om, at projektet ikke vurderes at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens1 § 21. Denne afgørelse kan påklages til og med den 17/6 2022.

Reguleringsprojekt til høring

Screeningsafgørelse

 

Høring vedr. regulering af det rørlagte vandløb Bjisselbæk

Aabenraa Kommune agter at træffe afgørelse om regulering af en rørlagt vandløbsstrækning.

Reguleringen består i en udskiftning af rørene i det offentlige vandløb Bjiselbæk mellem station 1.760 meter og station 2.320 meter. Reguleringen er nødvendig for en acceptabel sikkerhed for rørledningens fortsatte funktion.

Inden der træffes endelig afgørelse, er projektet i høring i 4 uger fra 12. maj 2022 til og med 9. juni 2022. Det er i denne periode muligt at komme med kommentarer eller indsigelser mod projektet.

Høring

Projektbeskrivelse

Udgiftsfordeling

 

Afgørelse: Vedtagelse af tillægsregulativ for Terkelsbøl Å

Aabenraa Kommune har truffet afgørelse om, at ændre grødeskæringspraksis på en delstrækning i Terkelsbøl Å. Baggrunden er, at vandløbet især om sommeren vokser til med sumpplanter, og skaber risiko for opsturvning af vandet. I tillæg nedsættes strømhastigheden, hvilket er til ugunst for vandløbets flora og fauna. Aabenraa Kommune har derfor vedtaget et tillægsregulativ, som medfører en ændret grødeskæring, hvor der skæres fast 2 gange om året. Skæringen vil ske på en sådan måde, at der sikres et godt kompromis mellem afvanding og naturhensyn. Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at ændringen vil bringe Terkelsbøl Å tættere på at nå målsætningen om mindst god økologisk tilstand.

Tillægsregulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive evt. indsigelser og ændringsforslag i perioden fra 15-03-2022 til og med 10-5-2022. Der er i perioden ikke indkommet ændringsforslag eller kommentarer, som har medført ændringer i forlaget til regulativet. Tillægsregulativet er vedtaget og offentliggjort 11-05-2022. Tillægsregulativet træder i kraft 4 uger efter offentliggørelsen dvs. 09-05-2022, eller når klagemyndigheden har truffet afgørelse omkring en evt. klage over regulativet.

Der kan klages over tillægsregulativet med tilhørende redegørelse samt miljørapporten.
Klagefristen er 08-06-2022.

Tillægsregulativ

Redegørelse

Miljørapport

 

Høring angående midlertidig rørlægning af Bjerndrup Mølleå

Aabenraa Kommune har modtaget en ansøgning fra Banedanmark, om at rørlægge Bjerndrup Mølleå midlertidig på en kort strækning. Rørlægningen skal ske i forbindelse med reparation af Banedanmarks jernbaneoverkørsel på matrikel nr. 53 Stoltenlund, Tinglev. Varigheden af rørlægningen vil være ca. 14 dage.

Projektet er i høring i 4 uger fra 10. maj 2022 til og med 7. juni 2022. Det er i denne periode muligt at komme med kommentarer eller indsigelser mod projektet.

Aabenraa Kommune har i forbindelse med projektansøgningen modtaget VVM ansøg-ning for projektet. Der er truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens § 21.
Denne afgørelse kan påklages til og med 7. juni 2022.

Høring

VVM screeningsafgørelse

 

Afgørelse: Tilladelse til oprensning af delstrækning af Almstrup Bæk

Aabenraa Kommune har 5. maj 2022 meddelt tilladelse til oprensning af en delstrækning af vandløbet Almstrup Bæk (tin 58) i den nordlige del af Tinglev Mose.

Afgørelsen kan påklages til og med 2. juni 2022.

Tilladelse til oprensning af delstrækning af Almstrup Bæk

Bilag 1 - Oversigtskort - oprensning Almstrup Bæk

Bilag 2 - Længdeprofil sommermiddel

Bilag 3 - Længdeprofil vintermiddel

 

Offentlig høring angående reguleringsprojekt i Hvirlå

I Hvirlå mellem matrikel 529 & 600 Ravsted Ejerlav, Ravsted, er der opstillet et stemmeværk. Dette projekt vil fjerne stemmeværket. Formålet med stemmeværket har været, at kunne stemme vandet op om vinteren, med henblik på at fjerne okker fra vandløbet. Der er dog foretaget målinger af jernindholdet i vandet, og målingerne viser, at det ikke er nødvendigt at etablere okkersøen for at opnå en tilstrækkeligt god vandkvalitet for laksefisk og insekter. Da stemmeværket om vinteren udgør en faunaspærring, vurderes det, at den bedste løsning er at stoppe med at opstemme vandet.

Projektet er i offentlig høring fra 4. maj 2022 til og med 1. juni 2022. Det er i denne periode muligt at komme med kommentarer eller indsigelser mod projektet.

Derudover er der truffet afgørelse om, at projektet ikke vurderes at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens1 § 21.
Afgørelsen kan påklages til og med 1. juni 2022.

Projektforslag

VVM screeningsafgørelse

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Simon Rosenhøj Leth tlf. 73 76 73 59 eller Søren Byskov Nielsen, tlf. 73 76 78 28.