Information om COVID-19 tiltag

English: Information on COVID-19 measures | Deutch: Informationen über COVID-19 Maßnahmen

Vandløb

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende vandløb

Tilladelse til regulering af Uge Bæk (st. 0 – 810 meter)

Vandløbsmyndigheden meddeler tilladelse til regulering af Uge Bæk på matr. nr. 253 Røllum, Ensted og 208 Uge Ejerlav, Uge.
Projektet har været i høring i perioden 6. marts 2020 til og med 3. april 2020. Der er i denne periode indkommet høringssvar fra Fiskeristyrelsen.

Høringssvaret vurderes ikke at medføre ændringer til projektet og fører således ikke til ændringer i denne, endelige godkendelse. Høringssvaret er vedhæftet tilladelsen.

Klagefristen udløber d. 4. maj 2020.

Der er i forbindelse med projektet truffet en screeningsafgørelse. Der er ikke kommet klager til screeningsafgørelsen.

Tilladelse til regulering af Uge Bæk

Høring: Tilladelse til regulering af Vælbæk (løj 13), tilløb til Vælbæk (Løj 13a) og tilladelse til etablering af minivådområde på matr. nr. 14 Høgebjerg, Løjt.

Vandløbsmyndigheden agter at meddele tilladelse til regulering af Vælbæk (løj 13) og tilløb til Vælbæk (Løj 13a) og tilladelse til etablering af minivådområde på matr. nr. 14 Høgebjerg, Løjt.
Projektet er i høring i perioden 31. marts 2020 til og med 4. maj 2020.
Der er i forbindelse med projektet truffet en screeningsafgørelse. Denne afgørelse kan påklages i samme periode 31. marts 2020 til og med 4. maj 2020.
Materialet er sendt i høring til ansøger, interessenter og berørte lodsejere.

Tilladelse til regulering af Vælbæk (løj 13) og tilløb til Vælbæk (løj 13a)

Tilladelse til etablering at minivådområde på matr. nr. 14 Høgebjerg, Løjt

Screeningsafgørelse (VVM)

 

Etablering af sandfang og udlægning af gydegrus i Læsbæk

Aabenraa Kommune har meddelt tilladelse til at etablere et sandfang samt udlægge gydegrus på en 50 m lang strækning i Læsbæk (kanal IV) (tin 15). De berørte matrikler er matr. nr. 2, 190 og 197 Broderup, Tinglev.

Ligeledes er der truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Begge afgørelser kan påklages til og med d. 27. april 2020.

Projektbeskrivelse, Regulering af Læsbæk kanal

Tilladelse til etablering af sandfang og udlægning af gydegrus i Læsbæk (kanal IV)

VVM screeningafgørelse, Regulering af Læsbæk (kanal IV)

 

Etablering af sandfang og udlægning af gydegrus i Knopslagvandløbet

Aabenraa Kommune har meddelt tilladelse til at udlægge gydegrus på to strækninger á hver 50 m samt etablere to sandfang i Knopslagvandløbet (tin 03). De berørte matrikler er matr. nr. 9 Jyndevad, Burkal samt 12b og 244 Eggebæk, Tinglev.

Ligeledes er der truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Begge afgørelser kan påklages til og med d. 23. april 2020.

Projektbeskrivelse, Regulering af Knopslagsvandløbet

Tilladelse til etablering af sandfang og udlægning af gydegrys i Knopslagvandløbet

VVM screeningsafgørelse

 

Tilladelse til etablering af minivådområde på matr. nr. 1 Tråsbøl, Felsted

Vandløbsmyndigheden meddeler tilladelse til etablering af minivådområde på matr. nr. 1 Tråsbøl, Felsted.
Projektet har været i høring i perioden 20. februar 2020 til og med 19. marts 2020. Der er i denne periode ikke indkommet bemærkninger til høringsmaterialet.
Klagefristen udløber 23. april 2020.
Der er i forbindelse med projektet truffet en screeningsafgørelse. Denne afgørelse kunne påklages i perioden 20. februar 2020 til og med 19. marts 2020. Der er ikke indkommet klager til screeningsafgørelsen.

Tilladelse

 

Vandløbsrestaurering i Bjerndrup Mølleå

Aabenraa Kommune har meddelt tilladelse til at gennemføre et restaureringsprojekt i Bjerndrup Mølleå.
I den forbindelse er der også truffet afgørelse om, at projektet ikke afkaster VVM-pligt.
Begge afgørelser kan påklages til og med d. 10. april 2020.

Forundersøgelse

Detailprojekt og arbejdsbeskrivelse

Tilladelse til udskiftning af vandløbsbund og udlægning af gydebanker

Screeningsafgørelse (VVM) for udskiftning af vandløbsbund og udlægning af gydebanker

 

Tilladelse til etablering af minivådområde

Vandløbsmyndigheden meddeler tilladelse til etablering af minivådområde på matr. nr. 32a Bovrup, Varnæs.
Projektet  har været i høring i perioden 4. februar 2020 til og med 3. marts 2020. Der er i denne periode ikke indkommet bemærkninger til høringsmaterialet.
Klagefristen udløber 7. april 2020.
Der er i forbindelse med projektet truffet en screeningsafgørelse. Denne afgørelse kunne påklages i perioden 4. februar 2020 til og med 3. marts 2020. Der er ikke indkommet klager til screeningsafgørelsen.

Tilladelse

 

Tilladelse til regulering af vandløbet Dyrbæk nedstrøms Stenneskærvej

Aabenraa Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til regulering af det rørlagte vandløb Dyrbæk.
Vandløbet opdimensioneres, men bevarer sit nuværende forløb.
Afgørelsen kan påklages i fire uger. Sidste frist for rettidig klage over afgørelsen er således fredag d. 3. april 2020.

Tilladelse til regulering af vandløbet Dyrbæk

 

Høring: Tilladelse til regulering af Uge Bæk

Vandløbsmyndigheden agter at meddele tilladelse til regulering af Uge Bæk på matr. nr. 253 Røllum, Ensted og 208 Uge Ejerlav, Uge.
Projektet er i høring i perioden 6. marts 2020 til og med 3. april 2020.
Der er i forbindelse med projektet truffet en screeningsafgørelse. Denne afgørelse kan påklages i samme periode 6. marts 2020 til og med 3. april 2020.
Materialet er sendt i høring til ansøger, interessenter og berørte lodsejere.

Regulering af Uge Bæk

Screeningsafgørelse (VVM) for regulering af Uge Bæk

 

Annoncering vedr. indstilling af medlemmer til vandråd

Landets kommuner skal frem til september 2020 samarbejde med lokale vandråd omkring udarbejdelse af forslag til, hvor den fysiske vandløbsindsats skal lægges i de kommende Vandområdeplaner for perioden 2021-2027.

Læs mere om indstilling af medlemmer til vandråd her.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Tobias Knudsen tlf. 73 76 73 59 eller Søren Byskov Nielsen, tlf. 73 76 78 28.