Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Vandløb

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende vandløb

Høringsudkast til regulering af vandløbet Dyrbæk nedstrøms Stenneskærvej

Aabenraa Kommune træffer hermed afgørelse om, at en rørlagt strækning af Dyrbæk som reguleres ved omlægning og opdimensionering ikke afkaster VVM-pligt.
Afgørelsen kan påklages til og med 11. marts 2019.

Aabenraa Kommune agter at træffe afgørelse om, at en rørlagt strækning af Dyrbæk reguleres ved omlægning og opdimensionering.
Udkastet til afgørelse er i høring til og med 11. marts 2019.

Udkast til afgørelse - Regulering af vandløbet Dyrbæk nedstrøms Stenneskærvej

Screeningsafgørelse i forbindelse med regulering af rørlagt vandløb

 

 

Tilladelse til regulering af Slogså (4241) ved brinksikring

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at meddele tilladelse til brinksikring ved matr. nr. 297 Bov, Burkal.

Tilladelsen gives med hjemmel i vandløbsloven § 17 samt kap. 2 i reguleringsbekendtgørelsen.

Projektet har været i høring i perioden 8. januar 2019 til og med 5. februar 2019. Der var efter høringsfristens udløb ikke indkommet indsigelser til projektet.

Tilladelsen kan påklages i perioden 13. februar 2019 til og med 13. marts 2019.

Tilladelse til brinksikring

 

Tilladelse til vandløbsrestaurerings- og klimaprojekt i Slotsmølleå

Vandløbsmyndigheden i Aabenraa Kommune har besluttet, at meddele tilladelse et projekt om genslyngning af en del af Slotsmølleåen (kommunevandløb 4110), samt skabe bedre passageforhold for laksefisk i forbindelse med en indskudt sø på vandløbsstrækningen. Projektet indeholder også en klimadel, hvor der skal forsinket vand, så det bidrager til at mindske potentielle oversvømmelser i Aabenraa by.
Til grund for tilladelsen ligger den endelige projektbeskrivelse. Projektforslaget har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring fra den 20. juni 2018 til den 15. august 2018.
Der var efter høringsfristens udløb ikke indkommet indvendinger mod projektforslaget. Afgørelsen kan påklages i perioden 8. februar 2019 til og med 8. marts 2019. Afgørelsen og projektbeskrivelsen er vedhæftet dette brev.
Der er i forbindelse med projektet truffet afgørelse om ikke-VVM pligt. Denne afgørelse kan påklages i samme periode 8. februar 2019 til og med 8. marts 2019. Dette sker via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal jf. klagevejledningen i afgørelsen.

Tilladelse til vandløbsrestaurerings- og klimaprojekt i Slotsmølleå

Screeningsafgørelse (VVM)

Projektbeskrivelse

 

Høringsudkast til tilladelse til rørlægning af privat vandløb

Vandløbsmyndigheden i Aabenraa Kommune behandler i øjeblikket en ansøgning om rørlægning af vandløbet ved matrikel nr. 147 Bredevad, Bylderup for at forhindre udsivning af næringsstoffer til vandløbet fra drivgangen placeret umiddelbart ved siden af.
Projektet har tidligere været i høring i perioden 7. februar 2019 til 7. marts 2019.  Idet der er indkommet nye oplysninger er høringsperioden ændret, og de vedhæftede dokumenter erstatter alle tidligere versioner.

Projektet er nu i høring i perioden 18. februar 2019 til og med 18. marts 2019.

Har du kommentarer eller indsigelser imod projektet, er du velkommen til at kontakte Rikke Klindt Matthiesen på  rkm@aabenraa.dk.

Efter endt høringsperiode vil afgørelsen blive truffet efter vandløbslovens § 17. Der er i forbindelse med projektet truffet afgørelse om ikke-VVM pligt. Denne afgørelse kan påklages i samme periode dvs. 18. februar 2019 til og med 18. marts 2019. Dette sker via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal jf. klagevejledningen i afgørelsen.  

Afgørelse om ikke-VVM pligt

Høringsudkast til tilladelse til rørlægning af privat vandløb

 

Høringsudkast til projektforslag – Etablering af sandfang og udlægning af gydegrus i Surbæk

Aabenraa Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Surbæk. Surbæk er i vandområdeplan 2016-2021 udpeget til at skulle have gennemført restaureringstiltag for at forbedre gydeforholdene for fisk (ørred). Gennem Hellevad ønskes der gennemført en indsats i form af udlægning af gydegrus. Da strækningen også er præget af stor sandvandring, ønskes der samtidig etableret et sandfang ved indløbet til projektstrækningen.
Forslaget til projektet er derfor fremlagt offentligheden i 8 uger. Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag kan indgives skriftligt senest den 7. marts 2019 til: Aabenraa Kommune, Byg Natur & Miljø, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller mailadresse: vandloeb@aabenraa.dk.

Spørgsmål kan rettes til Torben Hansen, tha@aabenraa.dk, tlf. 73 76 73 58.

Høringsudkast til projektforslag

 

Fællesregulativ for vandløb i Sønderborg Kommune sendes i høring

Teknik- og Miljøudvalget i Aabenraa Kommune har den 7. november 2018 godkendt Sønderborg Kommunes Forslag til Fællesregulativ for de offentlige vandløb i Sønderborg Kommune. Forslaget er i offentlig høring på Aabenraa Kommunes hjemmeside, da der er enkelte grænsevandløb med i regulativet. Forslaget er i offentlig høring i otte uger frem til den 8. februar 2019.
Forslaget til fællesregulativet er blevet til i samspil med interesseorganisationer og Aabenraa Kommune og har til formål, at samle og harmonisere fællesbestemmelserne for offentlige vandløb i Sønderborg Kommune.
Mens fællesregulativet er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar. Kommentarer skal indsendes til Sønderborg Kommunes afdeling Vand og Natur på vand-natur@sonderborg.dk.

Udkast til Fællesregulativ for vandløb i Sønderborg Kommune
Bilag A - Oversigt over vandløb og regulativer
Bilag B - Redegørelse
Bilag C - Oversigt over bestemmelser i fælles tillægsregulativer

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Tobias Knudsen tlf. 73 76 73 59 eller Søren Byskov Nielsen, tlf. 73 76 78 28.

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid