Vandløb

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende vandløb

Afgørelse: Tilladelse til etablering af kystbeskyttelse på ejendommene Varnæsvej 75 og 79, Aabenraa

Aabenraa Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte projekt om kystbeskyttelse på ejendommene Varnæsvej nr. 75 og 79 i Aabenraa.
Der træffes samtidig screeningsafgørelse om, at projektet ikke er VVM pligtigt.
Begge afgørelser kan påklages i fire uger. Seneste dato for rettidig klage er således d. 21. oktober 2020. Klager indgives som beskrevet i klagevejledningen i  afgørelserne.


Samlet ansøgningsmateriale om kystbeskyttelse

Screeningsafgørelse (VVM) for projekt om kystbeskyttelse

Tilladelse til etablering af kystbeskyttelse

 

Afgørelse: Tilladelse til plantning af rødel langs Rødå mellem Klovtoft og Hydevad

Aabenraa Kommune har meddelt tilladelse til at der kan plantes rødel langs Rødå melem Klovtoft og Hydevad for at begrænse grødevæksten. 

Afgørelsen kan påklages til og med d. 2. oktober 2020.

Projekt om beplantning langs Rødå mellem Hydevad og Klovtoft

 

Høring: Tilladelse til sløjfning af grøft på matr. nr. 281 Stoltenlund, Tinglev

Aabenraa Kommune har modtaget en ansøgning om at sløjfe en privat grøft på matr. nr. 281 Stoltenlund, Tinglev.

Tilladelsen er i høring frem til og med d. 2. oktober 2020. Spørgsmål eller kommentarer kan i perioden sendes til rkm@aabenraa.dk

Samtidig er der truffet afgørelse om, at sløjfningen af grøften ikke medfører VVM-pligt. VVM-screeningsafgørelesn kan påklages til og med d. 2. oktober 2020.


Høring: Tilladelse til sløjfning af grøft på matr. nr. 281 Stoltenlund, Tinglev

Screeningsafgørelse (VVM) for sløjfning af grøft på matr. nr. 281 Stoltenlund, Tinglev

 

Annoncering vedr. indstilling af medlemmer til vandråd

Landets kommuner skal frem til september 2020 samarbejde med lokale vandråd omkring udarbejdelse af forslag til, hvor den fysiske vandløbsindsats skal lægges i de kommende Vandområdeplaner for perioden 2021-2027.

Indstilling af medlemmer til vandråd.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Tobias Knudsen tlf. 73 76 73 59 eller Søren Byskov Nielsen, tlf. 73 76 78 28.