Vandløb

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende vandløb

Partshøring: Forslag til projekt om beplantning langs Rødå mellem Hydevad og Klovtoft

For at begrænse tilvæksten af pindsvineknop i Rødå, ønsker Aabenraa Kommune, at plante træer på sydsiden af vandløbet på strækningen mellem Hydevad og Klovtoft.
Høringsfristen er om fire uger, dvs. d. 24. juli 2020.

Projektforslag om etablering af beplantningen

 

Høring: Etablering af sandfang i Skelbæk (aab 53) ved matr. nr. 581 Aabenraa og 184 Stubbæk, Ensted

Aabenraa Kommune ønsker at etablere et sandfang i Skelbæk umiddelbart opstrøms den del af Skelbæk, der blev genslynget i 2018, idet der ved store afstrømninger føres store mængder sand i vandløbet som følge af naturlige erosioner i Årup Skov. Sandet aflejres på den genslyngede strækning og tilsander ørreders gydebanker mv., og vanskelliggør derved målopfyldelse i Skelbæk.

Tilladelsen er i høring fra d. 25. juni 2020 til og med d. 23. juli 2020. Kommentar kan sendes til rkm@aabenraa.dk.

Samtidig er der truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen kan påklages til og med d. 23. juli 2020.

Høring af Tilladelse til regulering af Skelbæk (aab 53) ifm. etablering af sandfang

Screeningsafgørelse (VVM) for etablering af sandfang i Skelbæk (aab 53)

 

Høring: Omlægning af vandløbet bur 35 i forbindelse med anlæggelse af cykelsti

Aabenraa Kommune ønsker at etablere en 2,3 km lang cykelsti langs Burkal Kirkvej mellem Rens og Burkal. På den nordligste del af projektstrækningen løber ca. 47 m af vandløbet bur 35 langs Burkal Kirkevej inden for det område, hvor cykelstien planlægges anlagt. Vandløbet ønskes derfor omlagt.

Tilladelsen til omlægning af vandløbet er i høring fra d. 17. juni 2020 til og med d. 15. juli 2020.
Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte Rikke Klindt på e-mail rkm@aabenraa.dk.

Ligeledes er der truffet afgørelse om, at projektet ikke medfører VVM-pligt. Afgørelsen kan påklages til og med d. 15 juli. 2020

Screeningsafgørelse (VVM) for omlægning af Hundeklemmegrøften

Tilladelse til regulering af vandløb ifm. etablering af cykelsti

 

Annoncering vedr. indstilling af medlemmer til vandråd

Landets kommuner skal frem til september 2020 samarbejde med lokale vandråd omkring udarbejdelse af forslag til, hvor den fysiske vandløbsindsats skal lægges i de kommende Vandområdeplaner for perioden 2021-2027.

Læs mere om indstilling af medlemmer til vandråd her.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Tobias Knudsen tlf. 73 76 73 59 eller Søren Byskov Nielsen, tlf. 73 76 78 28.