Vandløb

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende vandløb

Afgørelse om omlægning af privat, rørlagt vandløb

Vandløbsmyndigheden meddeler hermed tilladelse til regulering af et privat vandløb på matr. nr. 1210, Frøslev, Bov. Vandløbet er rørlagt og forlægges udenom nyt byggeri.
Denne afgørelse kan påklages til og med 31. januar 2020.

Afgørelse om omlægning af privat, rørlagt vandløb

 

Høring: Tilladelse til regulering af Frøslev Nørrekær (Bov 33)

Vandløbsmyndigheden agter at meddele tilladelse til rørlægning af Frøslev Nørrekær ved matr. nr. 1638 Frøslev, Bov.
Projektet er i høring i perioden 19. december 2019 til og med 16. januar 2020.
Der er i forbindelse med projektet truffet en screeningsafgørelse. Denne afgørelse kan påklages i samme periode 19. december 2019 til og med 16. januar 2020.

Screeningsafgørelse (VVM)

Tilladelse til rørlægning af vandløb

 

Høring: Etablering af sandfang og udlægning af gydegrus i Læsbæk (tin 15)

Aabenraa Kommune ønsker i samarbejde med Sønderå-Gammelå vandløbslaug at etablere et sandfang samt udlægge gydegrus i Læsbæk (tin 15) sydvest for Bajstrup for at modvirke sandvandring og bidrage til målopfyldelse i vandløbet.

Projektforslaget er i høring fra d. 28. november 2019 til og med d. 23. januar 2020.

Har du spørgsmål eller kommentarer til projektet, er du velkommen til at kontakte Rikke Klindt Matthiesen på e-mail rkm@aabenraa.dk.

Høring - regulering af Læsbæk kanal

 

Høring: Restaureringsprojekt i Bjerndrup Mølleå

Aabenraa Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Bjerndrup Mølleå. I vandområdeplan 2015-2021 er den nuværende tilstand i Bjerndrup Mølleå fastlagt til dårlig økologisk tilstand, mens kravet for målopfyldelse er god økologisk tilstand. Bjerndrup Mølleå er derfor udpeget til at skulle have gennemført restaureringstiltag for at forbedre de fysiske forhold og opnå målopfyldelse. Indsatsen, der ønskes gennemført, er en udskiftning af vandløbsbunden og etablering af gydebanker på en 15,32 km lang strækning fra st. 11956 m (omkring Ågade  nord for Kliplev) til st. 27858 m (ved tilløbet Almstrup Kanal).

Projektforslaget er i høring i perioden fra d. 18. november 2019 til og med d. 13. januar 2020. Kommentarer eller indsigelser kan i perioden sendes til vandloeb@aabenraa.dk.

Ved spørgsmål til projektet kan Torben Hansen kontaktes på tlf. 73 76 73 58 eller mail tha@aabenraa.dk.

Detailprojekt og arbejdsbeskrivelse - Restaurering Bjerndrup Mølleå

Forundersøgelse - Restaurering Bjerndrup Mølleå

 

Annoncering vedr. indstilling af medlemmer til vandråd

Landets kommuner skal frem til september 2020 samarbejde med lokale vandråd omkring udarbejdelse af forslag til, hvor den fysiske vandløbsindsats skal lægges i de kommende Vandområdeplaner for perioden 2021-2027.

Læs mere om indstilling af medlemmer til vandråd her.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Tobias Knudsen tlf. 73 76 73 59 eller Søren Byskov Nielsen, tlf. 73 76 78 28.