Vandløb

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende vandløb

Afgørelse: Tilladelse til træplantning langs Surbæk

Aabenraa Kommune har truffet afgørelse om, at give tilladelse til at foretage spredt beplantning, langs en strækning af Surbæk. Beplantningen foretages, da rødel kan bortskygge en del af grøden, samtidig med at træet har nogle gavnlige effekter i forhold til vandløbets miljømæssige tilstand. Fristen for at klage er 3. marts 2023.

Afgørelse

 

Høring: Biodiversitetsprojekt i Bønderengene

Aabenraa Kommune stiller forslag om at gennemføre et biodiversitetsprojekt i Bønderengene vest for Aabenraa by. Projektets formål er at forbedre naturforholdene i området. Dette gælder både vandløbskvaliteten i Hesselbæk men også den terrestriske natur. Derudover har projektet til formål at øge klimasikringen af de omkringliggende arealer. Som et led i projektet, foretages en restaureringsindsats i Hesselbæk. Ifølge bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v., sendes projektet i 8 ugers offentlig høring. Det er i denne periode muligt, at komme med indsigelser eller ændringsforslag til projektet. Høringssvar kan sendes til vandloeb@aabenraa.dk senest den 27. marts 2023.

Projektforslag

 

Afgørelse: Screeningsafgørelse for regulering af rørlagt vandløb, matr. nr. 615, Kolstrup under Aabenraa

Aabenraa Kommune meddeler screeningsafgørelse (VVM) for projekt om retlig lovliggørelse af en allerede udført regulering af et privat rørlagt vandløb.

Afgørelsen kan påklages i en periode på fire uger. Sidste frist for rettidig klage er 1. marts 2023.

Afgørelse

 

Afgørelse: Tilladelse til krydsning af Slotsmøllå (4110)

Aabenraa Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af det offentlige vandløb, Slotsmølleå, med et 10 kV kabelanlæg.

Afgørelsen kan påklages til og med 23. februar 2023.

Læs eventuelt mere i selve afgørelsen:

Afgørelse

Bilag

 

Høring: Åbning af rørlagt vandløb og dispensation fra arbejdsbælte

Aabenraa Kommune stiller forslag om at regulere det offentlige vandløb hjo 17 - bjo 32 på matrikel 100 & 116, Alslev, Hjordkær. Vandløbet er i dag rørlagt på de pågældende matrikler. I reguleringsprojektet åbnes forløbet op, så vandløbet på projektstrækningen får et åbent forløb. Projektet gennemføres, da der skal plantes skov på de to matrikler. For at undgå indtrængende rødder i rørene, og dermed funktionssvigt, ønskes forløbet åbnet op. Det vurderes at projektet øger naturværdien i området, uden at det har negative afvandingsmæssige konsekvenser. Som følge af projektet dispenseres der, så arbejdsbæltet på nordlig bred udgør 5 meter.

Inden Aabenraa Kommune træffer afgørelse i sagen, sendes projektforslaget i offentlig hørring. Fristen for at komme med bemærkninger er 22. februar 2023. Svar kan sendes til vandloeb@aabeenraa.dk.

Afgørelse til høring

 

Dispensation fra arbejdsbælte

Aabenraa Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation fra arbejdsbæltet, med henblik på at beplante vestsiden af vandløbet I Vilsbæk og Vilsbæk mose (hol 12 - lun 14.1). Der ansøges om at beplante 4 meter fra kronekant. Ansøgningen er indsendt af BYGGERI & TEKNIK I/S på vegne af DanBred P/S. Aabenraa Kommune har vurderet sagen, og besluttet at meddele dispensation. Dette begrundes med, at der fortsat kan køres med maskine på østsiden af vandløbet. For nuværende medfører beplantning på vestsiden, at der altid køres på østsiden i forvejen. Dispensationen har derfor ingen praktisk effekt på vandløbets vedligeholdelse.

Afgørelsen er offentliggjort 23. januar 2023. Fristen for at påklage dispensationen er 20. februar 2023.

Dispensation

 

Høring: Høring inden lovliggørelse af sløjfning af privat rørlagt vandløb

Aabenraa Kommune behandler en sag om retlig lovliggørelse af sløjfning af en tidligere spildevandsledning, nu privat vandløb, ved Løgumklostervej.
Den retslige lovliggørelse af sløjfningen fremmes hermed ved offentlig høring i en periode på 4 uger inden der træffes endelig afgørelse.

Eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hænde senest 20. februar 2023. Læs mere i selve høringsmaterialet:

Høring

 

Afgørelse: Tilladelse til regulering af offentlig vandløb

Aabenraa Kommune træffer hermed afgørelse om tilladelse til regulering samt lovliggørelse af de nuværende forhold på en strækning i det offentlige vandløb Drengesry (løj 06).

I projektet åbnes en rørlagt strækning af vandløbet op, og en overkørsel ændres til en større dimension. Projektet har været i offentlig høring, og der er ikke indkommet kommentarer eller indsigelser mod projektet.

Afgørelsen er offentliggjort 12. januar 2023. Fristen for at påklage afgørelsen er 9. februar 2023.

Afgørelse

 

Afgørelse: Tilladelse til krydsning af Kastvrå vandløb (Uge 01)

Aabenraa Kommune meddeler hermed meddeler hermed tilladelse til krydsning af det offentlige vandløb, Kastvrå vandløb (Uge 01) med en vandledning.

Afgørelsen kan påklages til og med 8. februar 2023.

Læs eventuelt mere i selve afgørelsen:

Afgørelse

 

Høring: Høring forud for lovliggørelse af afvandingsmæssig påvirkning af Søderup Å

Aabenraa Kommune behandler en sag om retlig lovliggørelse af en afvandingsmæssig påvirkning af Søderup Å mellem vandløbets station 2.442 og 2.530 meter. Påvirkningen er opstået som følge af etablering af en okkersø i 1996.
Ændringer i de oprindelige vilkår for projektet, fremmes hermed ved offentlig høring i en periode på 4 uger inden der træffes endelig afgørelse.

Eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hænde senest 7. februar 2023.

Høring

Afgørelse

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Simon Rosenhøj Leth tlf. 73 76 73 59 eller Søren Byskov Nielsen, tlf. 73 76 78 28.