Vandløb

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende vandløb

Afgørelse: Regulering af Gadekærs Bæk

Vandløbsmyndigheden I Aabenraa Kommune har meddelt tilladelse til regulering af en rørlagt strækning af det offentlige vandløb Gadekærs Bæk (lun 06.2) på matr. nr. 22, 700 og 728 Bovrup, Varnæs. Der er lavet en aftale om partsfordelingen af udgifterne til udskiftning af rørene. Der er truffet afgørelse om, at projektet ikke afkaster VVM-pligt.

Afgørelsen kan påklages til og med den 13. maj 2021.

Tilladelse til regulering af Gadekær Bæk

Screeningsafgørelse (VVM) for regulering af Gadekærs Bæk

Partsfordeling ved regulering af Gadekær Bæk

 

Høring: Restaureringsprojekt i Surbæk

Aabenraa Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Surbæk. I vandområdeplan 2015-2021 er den nuværende tilstand i Surbæk fastlagt til dårlig økologisk tilstand, mens kravet for målopfyldelse er god økologisk tilstand. Surbæk er derfor udpeget til at skulle have gennemført restaureringstiltag for at forbedre de fysiske forhold og opnå målopfyldelse. Indsatsen, der ønskes gennemført, er en forbedring af vandløbets fysiske forhold via bl.a. opgravning af vandløbet, udlægning af gydegrus og genslyngning af vandløbet, på en udvalgt delstrækning fordelt over en samlet strækning på ca. 3.7 km.
Projektforslaget er i høring i perioden fra d. 5. marts 2021 til og med d. 30. april 2021. Kommentarer kan i perioden sendes til vandloeb@aabenraa.dk.

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Søren Byskov Nielsen på tlf. 21 47 78 30 eller mail sbn@aabenraa.dk.

Teknisk forundersøgelse og detailprojektering Surbæk

Alle tegninger samlet

Alle Bilag samlet

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Rikke Matthiesen Klindt tlf. 73 76 66 86 eller Søren Byskov Nielsen, tlf. 73 76 78 28.