Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Vandløb

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende vandløb

Tilladelse til etablering af minivådområde på matr. nr. 4 Skovbølgård, Felsted

Vandløbsmyndigheden meddeler tilladelse til etablering af minivådområde på matr. nr. 4 Skovbølgård, Felsted.
Projektet har været i høring i perioden 10. juli 2019 til og med 7. august 2019. Der er i denne periode indkommet høringssvar fra Museum Sønderjylland.
Høringssvaret vurderes ikke at medføre ændringer til projektet og fører således ikke til ændringer i denne, endelige godkendelse. Høringssvaret er vedhæftet tilladelsen.
Klagefristen udløber d. 16. september 2019

Tilladelse til regulering af privat vandløb

 

Rørlagt vandløb kan ikke længere vedligeholdes

Vandløbsmyndigheden træffer afgørelse om, at en rørlagt strækning af Gadekær Bæk er i så dårlig forfatning, at en udskiftning af rørene er nødvendig for en acceptabel sikkerhed mod akutte sammenbrud i ledningen.
Vurderingen om, at rørledningen ikke kan vedligeholdes på den pågældende strækning har været fremmet ved offentliggørelse i perioden 24. juni 2019 til og med 22. juli 2019. Der er ikke i denne periode kommet indsigelser mod vurderingen om, at røret er udtjent. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i klagevejledningen. Klagefristen udløber d. 16. september 2019.

Afgørelse om at rørlagt vandløb ikke længere vedligeholdes

 

Høring ang. vandløbsrestaurering i Slogså

Aabenraa Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Slogså i samarbejde med Vandplejeudvalget i Sportsfiskerforeningen Vidå. Projektet indebærer fjernelsen af et engvandingsanlæg, der ikke længere er i brug, samt etablering af et langt gydestryg fremfor det nuværende stejle stenstryg. Projektet forventes at forbedre gydemulighederne for laksefisk i Slogså og gøre vandløbsstrækningen mere passabel for vandløbets dyreliv.

Lodsejerne i området er orienteret og har vist sig positive overfor projektet.

Projektforslaget er fremlagt offentligheden i 8 uger. Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag kan indgives skriftligt senest den 3. september 2019 til: Aabenraa Kommune, Byg Natur & Miljø, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller mailadresse: vandloeb@aabenraa.dk.

Spørgsmål til projektet kan rettes til Torben Hansen på tlf. 73 76 73 58 eller mail tha@aabenraa.dk.

Projektforslag - Fjernelse af stemmeværk og etablering af stryg i Slogså

 

Høring: Regulering af Slotsmølleåen

Digerne langs Slotsmølleåen har gennem årene sat sig, og poppeltræerne i Poppelalléen er ved at være udtjente. Aabenraa kommune ønsker derfor at gennemføre et reguleringsprojekt, hvor poplerne fjernes og digerne udbygges, så de kan sikre området mod oversvømmelse ved store nedbørshændelser og højvande.  Poppelalléen genplantes efterfølgende. For at mindske risikoen for erosion brinksikres strækningen. Ud fra en vandløbsmodel af Slotsmølleåen har Aabenraa Kommune fået anbefalet en digekote, der kan sikre de omkringliggende arealer ved 100-årshændelser for vandløbsafstrømning og havvandstand.

Projektforslaget er fremlagt offentligheden i 4 uger. Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag kan indgives skriftligt senest den 23. august 2019 til: Aabenraa Kommune, Byg Natur & Miljø, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller mailadresse: vandloeb@aabenraa.dk.

I forbindelse med projektet er der også truffet afgørelse om, at projektet ikke afkaster VVM-pligt. Klagefristen for afgørelsen om ikke-VVM pligt udløber samtidig med projektets høringsfrist.

Høringsudkast - Tilladelse til anlæg af diger ved Slotsmølleåen

Projekttegning

Afgørelse om ikke VVM pligt

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Tobias Knudsen tlf. 73 76 73 59 eller Søren Byskov Nielsen, tlf. 73 76 78 28.

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854

Borgerservice - bestil tid