Vandløb

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende vandløb

Regulering af privat grøft - rørlægning af 50 m.

Aabenraa Kommune har meddelt tilladelse til rørlægning af ca. 50 m af en privat grøft i skel mellem matr. nr. 6c og 107 Foverup, Ravsted.

Reguleringstilladelsen har været i høring fra 20. november 2020 til og med d. 18. december 2020.

Tilladelsen kan påklages til og med d. 11. februar 2021.

Tilladelse til regulering af privat vandløb

 

Høring af dispensation fra vandløbsregulativets 8 meter arbejdsbælte ved Rødå

Aabenraa Kommune behandler en ansøgning om dispensation fra vandløbsregulativets afstandskrav til Rødå i Rødekro.

Der er mulighed for at komme med kommentarer eller indvendinger mod projektet i otte uger. Eventuelle bemærkninger til projektet skal være Aabenraa Kommune i hænde senest d. 9. marts 2021.

Høring: Dispensation fra vandløbsregulativets 8 meter arbejdsbælte ved Rødå

 

Høring om regulering af dræn på ejendommen ejendommene Avbækvej 6, 8 og 10, 6200 Aabenraa

Aabenraa Kommune behandler en ansøgning om regulering af dræn på ejendommen ejendommene Avbækvej 6, 8 og 10, 6200 Aabenraa.

Ansøgningsmaterialet fremmes ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Der er mulighed for at komme med kommentarer eller indvendinger mod projektet i fire uger. Eventuelle bemærkninger til projektet skal være Aabenraa Kommune i hænde senest d. 3. februar 2021.

Høring forud for regulering af eksisterende dræn ved Avbækvej, Aabenraa

Sideløbende træffes afgørelse om, at projektet ikke afkaster VVM-pligt.

Denne afgørelse offentliggøres ligeledes og kan påklages til og med 3. februar 2021.

Screeningsafgørelse (VVM), Regulering af eksisterende dræn ved Avbækvej, Aabenraa

 

Tilladelse til etablering rørlagt vandløb med pumpebrønd og flytning af åbent privat vandløb

Vandløbsmyndigheden meddeler tilladelse til etablering af rørlagt vandløb med pumpebrønd på matr. nr. 17a og 352 Skovby, Løjt Skovby, Løjt og lovliggørelse af flytning af åben grøft på matr. nr. 17b, 17c, 17d og 17e Skovby, Løjt. Projektet har været i høring i perioden 29. september 2020 til og med 28. oktober 2020. Grundejerforeningen havde rettelse til ledningens placering. Den korrekte placering er matr. nr. 352 Skovby, Løjt. Ledningens placering er tilpasset i den vedhæftede tilladelse. Klagefristen udløber d. 2. februar 2021.

Tilladelse til etablering rørlagt vandløb med pumpebrønd og flytning af åbent privat vandløb

 

Nedklassificering af tilløb til Vælbæk (Løj 13a)

Vandløbsmyndigheden i Aabenraa Kommune har besluttet at meddele tilladelse til nedklassificering af Tilløb til Vælbæk (løj 13a).
Tilladelsen gives med hjemmel i vandløbslovens § 10 samt § 3 i Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb. Der var efter høringsfristens udløb d. 15. december 2020 ikke indkommet kommentarer eller indsigelser mod nedklassificeringen. Klagefristen udløber d. 29. januar 2021.

Vandløbet nedklassificeres med virkning fra 1. februar 2021.

Tilladelse nedklassificering af det offentlige vandløb (løj 13a)

 

Tilladelse til forlægning af eksisterende drænledning

Aabenraa kommune meddeler tilladelse til forlægning af en drænledning på matr. nr. 1952b, 1952c og 7000af Kolstrup under Aabenraa i forbindelse med ny byggemodning.
Tilladelsen har været i høring i perioden 18. november 2020 til og med 17. december 2020. Der var ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til projektet i denne periode. 
Klagefristen udløber d. 29. januar 2021.
Der er i forbindelse med reguleringstilladelsen truffet en screeningsafgørelse, klagefristen udløb 17. december. Der er ikke indkommet klager til denne afgørelse.

Tilladelse forlægning af drænledning

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Tobias Knudsen tlf. 73 76 73 59 eller Søren Byskov Nielsen, tlf. 73 76 78 28.