Referat

onsdag den 13. juni 2018 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: § 17, stk. 4 vedr. integration
Medlemmer: Erik Uldall Hansen, Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker, Thomas Juhl, Ida Smed Metze
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Med nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalget vedrørende integration har Byrådet i Aabenraa Kommune ønsket at styrke indsatserne på integrationsområdet. Udvalget er forankret under Arbejdsmarkedsudvalget og har fået til opgave at udarbejde oplæg til og understøtte politisk forankring af en tværgående integrationspolitik for Aabenraa Kommune. Udvalget skal løbende orientere Arbejdsmarkedsudvalget om fremdriften af udvalgets arbejde.

  Der er lagt op til, at udvalget udøver sin virksomhed i møder, samt i levende dialog og samskabelse med borgere i alle aldre, de frivillige foreninger og kommunens mange andre aktører, samarbejdspartnere og interessenter på integrationsområdet.

  Det forventes, at der afholdes 3 – 4 årlige møder. Derudover kan der ad hoc afholdes temamøder i et større forum med eksterne fag-/eller ressourcepersoner indenfor udvalgets opgaver.

  Byrådet har med nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalget også godkendt et kommissorium for udvalget virke, der er vedlagt som bilag.

  Sekretariatsbetjeningen af § 17 stk. 4 udvalget varetages af Jobcenter og Borgerservice.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 13-06-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Jf. Kommissoriet skal der udarbejdes en procesplan for §17 stk. 4 udvalgets arbejde. Forvaltningen har udarbejdet en proces- og tidplan for udvalgets arbejde frem til udgangen af 2019.

  Der er i planen lagt op til, at der afholdes ét møde i hvert kvartal. På møderne vil der, foruden de faste punkter, kunne komme aktuelle punkter på til drøftelse.

  Udover de faste møder vil der kunne afholdes temamøder for et bredere forum, hvor udvalgte emner kan drøftes med interessenter for områderne under integration.

  Tids- og procesplanen skal godkendes i Arbejdsmarkedsudvalget på deres møde til august.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forslag til tids- og procesplan drøftes og eventuelt justeres.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 13-06-2018

  Tids- og procesplanen blev drøftet med følgende bemærkninger:

  Fakta om integrationsområdet skal på dagsordenen, når udvalget er fuldtalligt. Nogle af de faktuelle oplysningerne må gerne komme ud som bilag, men nogle af oplysningerne kræver en uddybning i forhold til oplæg.

  Det vurderes, at der er afsat for lidt tid til at få drøftet temaerne grundigt igennem.  Det foreslås derfor, at der afholdes to hele temadage suppleret med kortere dage.

  Der skal ses på, hvordan temaerne sammensættes.

  Der skal ses på, om nogle af temadrøftelserne med fordel kan afholdes hos nogle af interessenterne.

  Der blev aftalt følgende:

  Første ordinære møde afholdes den 12. september 2018

  Andet møde afholdes den 12. november 2018

  Møder i 2019 aftales, når udvalget er fuldtalligt.

  Tids- og procesplanen justeres i forhold til temaerne og forelægges på Arbejdsmarkedsudvalget til beslutning på møde i august.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Jf. kommissoriet sammensættes § 17 stk. 4 udvalget, foruden de politisk udpeget personer, af eksterne ressourcepersoner med viden og indsigt indenfor integration og følgende fokusområder/målgrupper:

  • Modtagelse af borgere/boligplacering
  • Sprogundervisning
  • Virksomhedsindsats
  • Frivillighedsorganisationer
  • Dagtilbud/skoler
  • Sundhedsområdet
  • Ældreområdet

  Der lægges vægt på, at de eksterne ressourcepersoner repræsenterer en bred vifte af aktører og arenaer for den fælles integrationsindsats, herunder fra de frivillige foreninger, boligforeninger, indvandrerforeninger, praksissektor, skole- og uddannelsesinstitutioner.

  Udvalget kan endvidere ad hoc indbyde kommunale eller andre eksterne fag-/ ressourcepersoner indenfor udvalgets opgaver.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter og kommer med input til såvel de eksterne repræsentanter som forslag til, hvem de gerne vil have besøg af til ad hoc deltagelse.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 13-06-2018

  Der blev som faste medlemmer foreslået repræsentanter fra:

  - Sprogskolen

  - Foreningsliv, herunder Høje Kolstrup Boldklub

  - Daginstitutionsområdet/skoleområdet

  - Bydelsrådet

  - Boligforening

  Som ad hoc deltagelse blev foreslået:

  - Etniske foreninger

  - Virksomheder

  - Street worker

  - Etniske foreninger

  - Ældreområdet (plejehjemsrepræsentant)

  - Flygtninge (de gode historier)

  - Frivillige foreninger

  - Idrætsforeninger

  Thomas Andressen, Erik Uldall Hansen og Ejler Schütt forestår udpegningen af de faste medlemmer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Indstilling

  -

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 13-06-2018

  Der blev givet en opfordring til, at medlemmerne i § 17, stk. 4 udvalget husker at informere om processen i de respektive  udvalg.

  I forbindelse med udbetaling af kommunal beskæftigelsesbonus for 2017 på integrationsområdet, har Arbejdsmarkedsudvalget på deres møde den 11. juni 2018 besluttet, at der reserveres 500.000 kr. til indsatser på integrationsområdet som §17 stk. 4 udvalg vedr. Integration anmodes om at komme med tværfaglige forslag til udmøntning af.