Referat

onsdag den 12. september 2018 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: § 17, stk. 4 vedr. integration
Medlemmer: Erik Uldall Hansen, Rasmus Elkjær Larsen, Thomas Juhl, Ida Smed Metze, Vivi Sprenger , Karsten Hansen, Helle Danfort, Chresten Hedegaard, Leif Poulsen, Finn Bruun
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Med nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalget vedrørende integration har Byrådet i Aabenraa Kommune ønsket at styrke indsatserne på integrationsområdet. Udvalget er forankret under Arbejdsmarkedsudvalget og har fået til opgave at udarbejde oplæg til og understøtte politisk forankring af en tværgående integrationspolitik for Aabenraa Kommune. Udvalget skal løbende orientere Arbejdsmarkedsudvalget om fremdriften af udvalgets arbejde.

  Der er lagt op til, at udvalget udøver sin virksomhed i møder, samt i levende dialog og samskabelse med borgere i alle aldre, de frivillige foreninger og kommunens mange andre aktører, samarbejdspartnere og interessenter på integrationsområdet.

  Det forventes, at der afholdes 3 – 4 årlige møder. Derudover kan der ad hoc afholdes temamøder i et større forum med eksterne fag-/eller ressourcepersoner indenfor udvalgets opgaver.

  Byrådet har med nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalget også godkendt et kommissorium for udvalgets virke, der er vedlagt som bilag.

  Arbejdsmarkedsudvalget har endvidere godkendt vedlagte tids- og procesplanen for udvalgets arbejde.

  Sekretariatsbetjeningen af § 17 stk. 4 udvalget varetages af Jobcenter og Borgerservice.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 12-09-2018

  Punktet taget til orientering. Det vil være muligt at justere i tids- og procesplanen, hvis det skønnes, at der er behov for det.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Kontorleder Kristian Jørgensen gennemgår vedlagte oplæg om fakta på integrationsområdet, herunder hvad der er myndighed, hvad loven siger, og hvad opgaven rummer.

  Integrationsområdet varetager opgaver på integrationslovens personkreds, dog ikke for EU borgere og EØS borgere. Det er dog sådan, at også EU borgere modtager tilbud om Danskuddannelse.

  Borgere som er ude af integrationsperioden og som har været selvforsørgende, sagsbehandles på lige fod med kontanthjælpsmodtagere i Job og Afklaring.

  De borgere, som er omfattet af et integrationsprogram, er flygtninge og familiesammenførte og kan forlænges i op til 5 år, mens indvandrer tilbydes et introduktionsforløb i højest tre år:

  • Danskuddannelse
  • Beskæftigelsesrettede tilbud (hvis berettiget og ønsker)

  I oplægget vil der være fokus på flygtninge.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at præsentationen tages til orientering.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 12-09-2018

  Oplægget gennemgået og drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Forud for modtagelsen af flygtninge forsøger Job og Integration at forberede alle relevante samarbejdspartnere på de nye borgeres ankomst. Aabenraa Kommune ønsker at de nytilkomne borgerer indgår i et særligt tilrettelagte introduktionsprogram på tværs af forvaltninger, for at det bedst muligt kan afklares eventuelle særlige behov og give en god integration.

  Kontorleder Kristian Jørgensen vil på mødet kort orientere om, hvordan administrationen håndterer modtagelsen af flygtninge.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter, hvad der skal kendetegne Aabenraa Kommunes modtagelse af flygtninge.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 12-09-2018

  Punktet gennemgået og drøftet. ”Integrationskontrakten”,  ”Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund”, samt ”Pjecen om repatriering” udsendes med referatet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 12-09-2018

  -