Referat

onsdag den 14. november 2018 kl. 15:30

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: § 17, stk. 4 vedr. integration
Medlemmer: Erik Uldall Hansen, Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker Dhiman, Thomas Juhl, Ida Smed Metze, Vivi Sprenger , Karsten Hansen, Helle Dantoft, Chresten Hedegaard, Leif Poulsen, Finn Bruun
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  På mødet den 12. september 2018 blev der efterspurgt, hvilke målgrupper integrationspolitikken skal omhandle. Oplægget på det møde omhandlede primært de borgere, hvor Aabenraa Kommune har en myndighedsforpligtigelse overfor. Der var i § 17 stk. 4 udvalget enighed om at integrationspolitikken skal tage udgangspunkt i de borgere, der har brug for en indsats for at kunne interagere i det danske samfund.

  Der er udarbejdet vedlagte oplæg til drøftelse, hvor definitionen af de forskellige målgrupper fremgår. I oplægget fremgår det også en oversigt over, hvilke lande, de forskellige indbyggere i Aabenraa Kommune kommer fra.  

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at målgruppen for integrationspolitikken drøftes.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 14-11-2018

  Oplægget gennemgået og drøftet. Der var i udvalget enighed om, at nationalitet ikke skal være afgrænsende for, om man tilhører målgruppen for en integrationspolitik. Med  et udkast til integrationspolitik stræbes der efter at række ud over, hvor kommunen har en myndighedsforpligtigelse og styrke en bred indsats.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  På mødet den 12. september blev der givet udtryk for et ønske om, at integrationspolitikken skal afspejle mangfoldigheden og de store forskelle i baggrund for de personer, som integrationspolitikken skal omhandle. Der blev også givet udtryk for ønske om at få konkrete eksempler på integration set fra et borgerperspektiv.

  Rajiny Rasalingam er derfor inviteret for at fortælle om sig selv og sit møde med Danmark som flygtning. Rajiny er 38 år og kommer fra Sri Lanka. Hun kom hertil i 1988.  Rajiny er udover at fortælle om sig selv også blevet bedt om at komme ind på kommunikation både i mødet med det danske samfund og i mødet med myndighederne, og hvordan kommunikation kan være svær at håndtere for nyankomne.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at oplægget indgår som input i 17.4 udvalgets drøftelser om en ny integrationspolitik.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 14-11-2018

  Rajinys oplæg blev taget til orientering. Rajiny kom i sit  oplæg med input til, hvordan hun og hendes familie havde oplevet de sproglige og kulturelle forskelle og udfordringer som familiesammenført, og hvordan de havde tacklet det.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har en række aftaler med forskellige leverandører og frivillige organisationer omkring beskæftigelsesindsatsen og integrationsindsatsen. Siden 2016 har der således også være en samarbejdsaftale med Røde Kors om integrationsarbejdet. Samarbejdsaftalen er revideret i indeværende år. Samarbejdsaftalen beskriver de områder, som de frivillige kan bidrage med og skal ses som et supplement til de lovbundne tilbud og til de opgaver, som er Kommunens ansvarsområder.

  Røde Kors er inviteret for at fortælle om deres tilgang til arbejdet med integration, og om samarbejdet med Aabenraa Kommune. På mødet deltager integrationsvejlederne Jan Mikkelsen og Povl Callesen fra Røde Kors. De er også blevet bedt om at komme med et bud på, hvad deres forventninger til integrationsarbejdet er, samt et bud på god kommunikation og de udfordringer, der kan være i den forbindelse.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at præsentationen indgår som input i 17.4 udvalgets drøftelser om en ny integrationspolitik.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 14-11-2018

  Jan Mikkelsen og Povl Callesens oplæg blev taget til orientering. Jan og Povl kom i deres oplæg ind på hvilken rolle de frivillige organisationer kan spille i forhold til at understøtte flygtninge, herunder også at forstå skrivelser fra de offentlige myndigheder.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Kommunen er forpligtiget til at tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge. Danskuddannelsen skal indeholde undervisning i dansk sprog og kultur samt arbejdsmarkeds- og samfundsforhold i Danmark. I uddannelsen kan indgå praktik i privat eller offentlig virksomhed.

  Danskuddannelse til voksne udlændinge er delt op i to kategorier for henholdsvis I-kursister og S-kursister.

  I-kursister forstås som en flygtning eller en familiesammenført, der henvises til danskuddannelse som led i et integrationsprogram efter integrationsloven. Undervisningen er gratis.

  Forudsætningerne for at lære dansk afhænger bl.a. af alder og helbred, skolegang og uddannelse fra hjemlandet, tilknytning til en arbejdsplads og netværk i lokalsamfundet. Undervisningen foregår på tre forskellige niveauer: Danskuddannelse 1, 2 og 3. Flygtninge bestemmer ikke selv hvilken danskuddannelse, de placeres i – det afhænger af deres skolegang og uddannelse fra hjemlandet.

  · Danskuddannelse 1 tilrettelægges for kursister med ingen eller ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål.

  · Danskuddannelse 2 tilrettelægges for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis langsom indlæring af dansk som andetsprog.

  · Danskuddannelse 3 tilrettelægges for kursister, som normalt har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis hurtig indlæring af dansk som andetsprog.

  Der er fleksibel tilrettelæggelse af danskundervisningen. Hermed sikres, at de flygtninge, der hurtigt kommer i arbejde, fortsat har mulighed for at gennemføre en danskuddannelse. AOF Sprogcenter, som i Aabenraa Kommune varetager danskundervisning, har aftenforløb, fleksible dagforløb og forløb i Aabenraa og Padborg. Da mange flygtninge er i arbejde, er der også etableret et lørdagsforløb.

  For I-kursister omfatter tilbud om danskuddannelse undervisning i op til 5 år fra det tidspunkt, hvor udlændingen kan påbegynde danskuddannelsen.

  S-kursister forstås som en udlænding, som henvises til danskuddannelse som led i et introduktionsforløb efter integrationsloven. Udlænding er her defineres som indvandrere, ægtefælleforsørgede udlændinge, og arbejdstagere fra EU, EØS, Schweitz og arbejdstagere fra øvrige lande. S-kursister skal betale depositum ved opstart på 1250 kr. og 2000 kr. i egenbetaling pr. modul.

  For S-kursister omfatter tilbud om danskuddannelse undervisning i op til 3½ år inden for en 5-årig periode, som regnes fra det tidspunkt, hvor udlændingen kan påbegynde danskuddannelsen. Danskuddannelse gives inden for rammerne af et klippekort.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at oplægget indgår som input i 17.4 udvalgets drøftelser om en ny integrationspolitik.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 14-11-2018

  Punktet udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Daginstitutionsleder Vivi Sprenger og skoleleder Karsten Hansen vil komme med et oplæg om de sproglige og kommunikationsmæssige udfordringer i forhold til nytilkomne i deres institutioner. De  vil i deres oplæg komme ind på, hvordan de oplever udfordringen i dagligdagen, både undervisningsmæssigt og i mødet med forældre og om der er noget, der kan gøres anderledes og med gevinst for alle parter.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at oplæggene indgår som input i 17.4 udvalgets drøftelser om en ny integrationspolitik.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 14-11-2018

  Karsten og Vivis oplæg blev taget til orientering. Karsten kom i sit oplæg ind på, hvordan dagligdagen på en skole opleves i forhold til de tosprogede børn og hvordan de sproglige udfordringer tackles.

  Vivi kom i sit oplæg ligeledes ind på, hvordan dagligdagen i et dagtilbud opleves og hvordan de sproglige udfordringer med børnene og deres forældre tackles.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 14-11-2018

  Intet til referat.