Referat

onsdag den 13. marts 2019 kl. 14:00

Mødested: Cafe Udsigten
Udvalg: § 17, stk. 4 vedr. integration
Medlemmer: Erik Uldall Hansen, Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker Dhiman, Thomas Juhl, Ida Smed Metze, Vivi Sprenger , Karsten Hansen, Helle Dantoft, Chresten Hedegaard, Leif Poulsen, Finn Bruun
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Ove Stahl Schmidt, der er Formand for Kolstrup Boligforening, samt Formand for Salus Boligadministration og Søren Duus der er Formand for Aabenraa Andelsboligforening og medlem af SALUS Bestyrelsen, deltager på mødet med et oplæg om integration i boligforeningen Høje Kolstrup. Som en del af oplægget vil der være en fremvisning af en ny-renoveret lejlighed.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at oplægget indgår som input i § 17 stk. 4 udvalgets drøftelser om en ny integrationspolitik.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 13-03-2019

  De to formænd, Ove Stahl Schmidt og Søren Duus’ oplæg blev taget til orientering.

  På mødet deltog Endvidere Søren Larsen, der er projektleder for den boligsociale helhedsplan. Søren Larsen kom med et oplæg om, hvordan der var arbejdet med integration igennem en række tiltag inden for følgende temaer: ”Tryghed og trivsel”, ”Forebyggelse og forældreansvar”, ”Uddannelse og beskæftigelse”.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  I mange af de fritidstilbud, der er til borgere i alle aldre, foregår der en del uformelt integrationsarbejde i forhold til de borgere, der kommer fra andre lande.

  Preben Astrup fra Dansk Idræts Forbund er inviteret til at holde et oplæg om det frivillige integrationsarbejde, der foregår i idrætsforeningerne.

  Oplægget vil blive suppleret med input fra formanden for Høje Kolstrup boldklub, Morten Nielsen i forhold til det lokale perspektiv.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at oplæggene indgår som input i § 17,4 udvalgets drøftelser om en ny integrationspolitik.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 13-03-2019

  Preben Astrup og Morten Nielsens oplæg blev taget til orientering.

  Preben Astrup kom i sit oplæg ind på, at vi i Danmark har en stor foreningslivstradition, som skal videreformidles. Det er vigtigt at skabe relationer og engagere dem, der i forvejen er kendt i idrætslivet. En opgave, der er meget ressourcekrævende og ofte vil der være brug for hjælp til kommunikationen og hjælp til at oplyse om, hvad Høje Kolstrup boldklub er.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  På mødet den 14. november blev målgrupperne for en kommende integrationspolitik drøftet. Der var i udvalget enighed om, at nationalitet ikke skal være afgørende for, om man tilhører målgruppen for en integrationspolitik. Integrationspolitikken skal stræbe efter at række ud over, hvor kommunen har en myndighedsforpligtigelse og styrke en bred indsats og gælde alle, der ønsker at blive i Danmark.

  På mødet blev kommunikation drøftet på baggrund af de forskellige oplæg, der var, herunder de udfordringer, der er ved myndighedernes, skolernes og daginstitutionernes mundtlige og skriftlige kommunikation. I den forbindelse blev brug af tolke nævnt, herunder de problemer, der kan opstå, hvis der er behov for tolkning med kort varsel.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 13-03-2019

  Referatet fra sidste møde blev taget til orientering. Der blev efterlyst et modstykke til det positive oplæg, eventuelt  et oplæg fra Streetmedarbejder.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  På mødet i § 17 stk. 4 udvalget vedr. integration  14. november 2018 blev det drøftet, hvorvidt der skulle være en temadag, hvor indholdet kunne være et besøg i en anden kommune for at indhente inspiration til en integrationspolitik, en oplægsholder eller en virksomhedskonference og/eller borgerkonference med fokus på integration, etc.

  Forvaltningen ønsker input til, hvad indholdet skal være og i hvilken form, en eventuel temadag skal afholdes. 

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forslag drøftes med henblik på at arrangere en temadag.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 13-03-2019

  Der blev drøftet forskellige muligheder for afholdelse af en temadag. På næste møde vil der komme et konkret oplæg til en temadag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/31176, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i Børne- og Uddannelsesudvalgets møde med Kurdisk Forening den 9. oktober 2018, orienteres der om lovgivning for modersmålsundervisning.

  Kommunen skal tilbyde modersmålsundervisning til tosprogede elever i den undervisningspligtige alder, som er statsborgere i en anden medlemsstat i EU eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Forpligtelsen gælder legeledes elever fra Færøerne og Grønland.

  Tilmeldes mindre end 12 elever til modersmålsundervisning i et sprog, og kan der ikke tilknyttes en kvalificeret lærer eller andet undervisende personale, er kommunen ikke forpligtet til at oprette et modersmålsundervisningshold. Kommunen har i stedet mulighed for at henvise eleverne til modersmålsundervisning i en nabokommune, hvis der her er oprettet undervisning i sproget.

  Faget modersmålsundervisning er et frivilligt fag fra 1. til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse.

  Læseplanen beskriver undervisningens tre indholdsområder: Mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation samt kultur og samfund.

  I Aabenraa Kommune vil der blive oprettet hold indenfor det lovpligtige område, hvis der er mindst 12 elever tilmeldt og der kan ansættes en kvalificeret lærer.

  Der er ikke på nuværende tidspunkt oprettet hold med lovpligtig modersmålsundervisning.

  Udover den lovpligtige modersmålsundervisning giver lovgivningen ikke hjemmel til at tilbyde modersmålsundervisning til elever der er statsborgere udenfor EU/EØS.

  Lovgrundlag

  • Folkeskoleloven §5, stk. 6 og §30 a.
  • Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning, BEK nr 689 af 20/06/2014

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen om modersmålsundervisning tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  Taget til efterretning og sagen videresendes til § 17, stk. 4-udvalg vedr. integration.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 13-03-2019

  Sagen taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Kommunen er forpligtiget til at tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge. Danskuddannelsen skal indeholde undervisning i dansk sprog og kultur samt arbejdsmarkeds- og samfundsforhold i Danmark. I uddannelsen kan indgå praktik i privat eller offentlig virksomhed.

  Danskuddannelse til voksne udlændinge er delt op i to kategorier for henholdsvis I-kursister og S-kursister.

  I-kursister forstås som en flygtning eller en familiesammenført, der henvises til danskuddannelse som led i et integrationsprogram efter integrationsloven. Undervisningen er gratis.

  Forudsætningerne for at lære dansk afhænger bl.a. af alder og helbred, skolegang og uddannelse fra hjemlandet, tilknytning til en arbejdsplads og netværk i lokalsamfundet. Undervisningen foregår på tre forskellige niveauer: Danskuddannelse 1, 2 og 3. Flygtninge bestemmer ikke selv hvilken danskuddannelse, de placeres i – det afhænger af deres skolegang og uddannelse fra hjemlandet.

  · Danskuddannelse 1 tilrettelægges for kursister med ingen eller ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål.

  · Danskuddannelse 2 tilrettelægges for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis langsom indlæring af dansk som andetsprog.

  · Danskuddannelse 3 tilrettelægges for kursister, som normalt har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis hurtig indlæring af dansk som andetsprog.

  Der er fleksibel tilrettelæggelse af danskundervisningen. Hermed sikres, at de flygtninge, der hurtigt kommer i arbejde, fortsat har mulighed for at gennemføre en danskuddannelse. AOF Sprogcenter, som i Aabenraa Kommune varetager danskundervisning, har aftenforløb, fleksible dagforløb og forløb i Aabenraa og Padborg. Da mange flygtninge er i arbejde, er der også etableret et lørdagsforløb.

  For I-kursister omfatter tilbud om danskuddannelse undervisning i op til 5 år fra det tidspunkt, hvor udlændingen kan påbegynde danskuddannelsen.

  S-kursister forstås som en udlænding, som henvises til danskuddannelse som led i et introduktionsforløb efter integrationsloven. Udlænding er her defineres som indvandrere, ægtefælleforsørgede udlændinge, og arbejdstagere fra EU, EØS, Schweitz og arbejdstagere fra øvrige lande. S-kursister skal betale depositum ved opstart på 1250 kr. og 2000 kr. i egenbetaling pr. modul.

  For S-kursister omfatter tilbud om danskuddannelse undervisning i op til 3½ år inden for en 5-årig periode, som regnes fra det tidspunkt, hvor udlændingen kan påbegynde danskuddannelsen. Danskuddannelse gives inden for rammerne af et klippekort.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at oplægget indgår som input i 17.4 udvalgets drøftelser om en ny integrationspolitik.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 14-11-2018

  Punktet udsat.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 13-03-2019

  Sagen taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 13-03-2019

  -