Referat

onsdag den 29. maj 2019 kl. 15:30

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: § 17, stk. 4 vedr. integration
Medlemmer: Erik Uldall Hansen, Thomas Juhl, Ida Smed, Vivi Sprenger , Karsten Hansen, Helle Dantoft, Chresten Hedegaard, Leif Poulsen, Finn Bruun
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  På mødet den 13. marts blev integration drøftet set i et boligsocialt perspektiv for Høje Kolstrup. En målrettet indsats kombineret med en ændring i beboersammensætningen og en ændring i kriterierne har fået Høje Kolstrup af ghettolisten. En del af indsatserne er placeret lokalt i området, hvilket har været med til at skabe dynamikker, der har forbedret integrationen.

   

  Der var på mødet også et indlæg om det frivillige integrationsarbejde i idrætsforeningerne. Det er ofte meget ressourcekrævende at skabe rammerne for integrationsarbejdet og økonomien kan også spille en rolle.

   

  På mødet blev modersmålsundervisning også drøftet. Der var enighed om, at modersmålsundervisning giver god mening også i forhold til en eventuel repatriering, men at det er en politisk beslutning, hvorvidt der skal tilbydes modersmålsundervisning.

   

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 29-05-2019

   

  Referatet fra sidste møde blev taget til orientering. Fremvisningen af en bolig sås ikke som relevant i relation til en integrationspolitik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  På mødet den 13. marts blev det besluttet, at der til næste møde skulle være et punkt vedr. repatriering.

   

  I den forbindelse er Amed Barzinji fra Dansk flygtningehjælp inviteret til at deltage på mødet. Amed er tilknyttet Asylafdelingen og er repatrieringskonsulent og juridisk rådgiver. Amed er blevet bedt om at komme med et oplæg om repatriering, krydret med et godt og et måske knap så god eksempel fra hans arbejde. Amed vil deltage i mødet via Skype.

  Indstilling

   

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at oplægget indgår som input i § 17 stk. udvalgets drøftelser om en ny integrationspolitik.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 29-05-2019

   

  Amed Barzinji fra Dansk flygtningehjælps oplæg blev taget til orientering. Opgaven om repatriering ligger ved SIRI, der har udliciteret opgaven til Dansk Flygtningehjælp. Amed Barzinji kom ind på de fordele og ulemper, der kan være ved repatriering. I forbindelse med repatriering er det i dag muligt at rejse tilbage til hjemlandet på rekognoscering i op til 8 uger for at få afklaret, om det er muligt at repatriere.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Bydelsrådet for Høje Kolstrup har til gruppeformændene i Aabenraa Byråd fremsendt en status på udviklingen på Høje Kolstrup. Den fremsendte status ønskes drøftet i § 17 stk. 4 udvalget vedr. integration som input til en integrationspolitik.

   

  I det fremsendte oplæg redegøres der for både positive og negative tendenser for området.

  På den positive side nævnes at flere er kommet i arbejde, andelen af 2-sprogede børn i Børnehaven Spiretoppen er faldet og at området ikke længere er på listen over udsatte boligområder.

   

  På den negative side nævnes, at der forsat er en høj andel af borgere med ikke vestlig baggrund, at der fortsat er en meget høj andel af 2-sprogede børn på Høje Kolstrup Skole og i Børnehaven Spiretoppen og at der er udfordringer med foreningslivet i området.

   

  I den vedlagte status er der henvist til forskningsbaserede undersøgelser, hvor det er angivet, at ressourcestærke forældre fravælger skoler med høj andel af 2-sprogede elever, at fagligheden udfordres og at livsindkomsten reduceres.

   

  Bydelsrådet opfordrer i deres skrivelse til at der tænkes nyt og at der igangsættes tiltag, hvor der indføres:

   

  ?         målrettet sprogprøver i 0. klasse,

  ?         obligatorisk læringstilbud til 1 årige (daginstitution),

  ?         satte et loft over andel af børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner (max. 30 pct.),

  ?         samt at der ændres på beboersammensætningen.

   

  Hans Peder Thomsen, formand for Høje Kolstrup Bydelsråd vil på mødet uddybe den fremsendte status.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at oplægget indgår som input i § 17 stk. 4 udvalgets drøftelser om en ny integrationspolitik.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 29-05-2019

   

  Hans Peder Thomsen, formand for Høje Kolstrup Bydelsråds oplæg blev taget til orientering. Han kom i oplægget ind på de udfordringer, der er i Høje Kolstrup boligområde, samt i daginstitutionerne, skolen og i foreningslivet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  På mødet den 13. marts 2019 blev det besluttet, at forvaltningen skulle komme med et oplæg til en temadag ud fra de input, der kom på mødet.

   

  De forskellige input er blevet drøftet. Under hensynstagen til, at temadagen skal kunne afvikles med flest mulige deltagere foreslås det, at temadagen starter kl. 13 og slutter kl. 18.

   

  Det foreslås, at dagen starter med et ordinært møde, og derefter et borgermøde fra kl. 16 - 18, hvor alle interesserede inviteres til at komme med ideer og input til en integrationspolitik. Som oplægsholdere foreslås det, at der kommer et panel bestående af folk, som på forskellige områder har en stor viden om integration. For at sikre, at der kommer input fra borgerne foreslås det, at der holdes borddrøftelser, hvor der tages referat fra hvert bord. Det foreslås endvidere, at mødet afsluttes med en sandwich at gå hjem på.

   

  Det foreslås, at der udover § 17 stk. 4 udvalget også inviteres det samlede Arbejdsmarkedsudvalg samt Borgmesteren.

   

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at oplægget drøftes med henblik på at beslutte form og indhold til temadagen.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 29-05-2019

   

  Det blev besluttet, at der arrangeres et temamøde, hvor der inviteres bredt ind. Forslaget er, at der laves et panel af eksperter på forskellige områder inden for integration, der skal komme med hvert et oplæg, der efterfølges af spørgsmål til panelet og borddrøftelser.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/28403, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Med vedtagelsen af lovforslag 140, som udmønter ændringer på udlændinge- og flygtningeområdet er det nye fokus ”midlertidighed”.

   

  Loven har til formål at tydeliggøre, at flygtninges ophold som udgangspunkt er midlertidigt. Samtidigt er der et fornyet fokus på repatriering, og målgruppen for dette er blevet udvidet.

   

  Det er fremover et krav om, at kommunerne har en beskrivelse i den kommunale beskæftigelsesplan af, hvordan kommunen arbejder med vejledning og information om repatriering efter repatrieringsloven.

   

  Kontorleder Kristian Jørgensen  orienterer på mødet om ændringerne.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Fravær: Martin Ugilt Thomsen.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 29-05-2019

   

  Sagen tages til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 29-05-2019

   

  Intet til referat.