Referat

mandag den 16. september 2019 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: § 17, stk. 4 vedr. integration
Medlemmer: Erik Uldall Hansen, Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker Dhiman, Thomas Juhl, Ida Smed, Vivi Sprenger , Karsten Hansen, Helle Dantoft, Chresten Hedegaard, Finn Bruun
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  På mødet den 29. maj 2019 var der et oplæg fra repatrieringskonsulent og juridisk rådgiver Amed Barzinji fra Dansk Flygtningehjælp. Amed Barzinji kom ind på de fordele og ulemper, der kan være ved repatriering. Han oplyste om, at det er muligt forud for en eventuel repatriering at rejse til hjemmelandet på rekognoscering i op til 8 uger for at få afklaret, hvorvidt det er muligt at repatriere.

   

  Bydelsrådet fra Høje Kolstrup havde fremsendt en status på udviklingen på Høje Kolstrup til udvalgsformændene omkring de udfordringerne, der er i Høje Kolstrup boligområde, daginstitutionerne, skolen og foreningslivet i forhold til andelen af borgere med ikke vestlig baggrund. Formanden for bydelsrådet, Hans Peder Thomsen gennemgik og uddybede oplægget på mødet.

   

  Der blev endvidere givet en orientering om lovforslag 140 vedr. ændringer på udlændinge- og flygtningeområdet. Orienteringen er tidligere givet i Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Sluttelig blev det besluttet, at der skal arrangeres et temamøde, hvor der inviteres bredt. Forslaget er, at der laves et panel af eksperter på forskellige områder inden for integration, der skal komme med hvert et oplæg, der efterfølges af spørgsmål til panelet og borddrøftelser.

   

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 16-09-2019

   

  Referatet fra sidste møde blev taget til orientering. Der var et ønske om, at de 4 tiltag, Høje Kolstrup Bydelsråd havde peget på, behandles på næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Michael Metzsch, der er afdelingschef ved Sundhed og Psykiatri, og Christian Schrøder, der er centerleder for Sundhedsfremme og Forebyggelse, deltager på mødet med et oplæg om integration i relation til sundhed, handicappede og ældre.

   

  De er blevet bedt om at komme med et oplæg om sundhedsfremmende tiltag, herunder:

   

  • Forebyggelse og kost og motion
  • Behov for pleje, handicap-/plejebolig, hjælpemidler etc.

   

  og om der er særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til borgere af ikke vestlig herkomst, og måske også et bud på, hvilke tendenser, der forventes fremadrettet.

   

  Indstilling

   

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at oplægget indgår som input i § 17 stk. 4 udvalgets drøftelse om en ny integrationspolitik.  

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 16-09-2019

   

  Michael Metzsch, afdelingschef ved Sundhed og Psykiatri, og Christian Schrøder, centerleder for Sundhedsfremme og Forebyggelse kom med et oplæg om integration i relation til sundhed og børn, samt voksne. Der blev i oplægget slået fast, at der er langt flere ligheder end forskelle mellem etniske danskere og borgere af anden etnicitet. De fleste indsatser gælder for alle målgrupper, men der kan være områder, hvor det giver mening at der laves differentieret tilbud.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Udvalget er inviteret til temadag den 23. oktober 2019 kl. 16 – 20 på Folkehjemmet. Der er ved flere lejligheder blevet givet udtryk for, at det er vigtigt at høre dem, der er og har været berørt at integration, samt dem, der arbejder med integration..

   

  Det foreslås, at der inviteres repræsentanter fra de forskellige etniske foreninger i Aabenraa Kommune til at komme med deres bud på, hvad der for dem har været/er vigtigt når de:

   

  ?         kommer til Danmark

  ?         de bor i Danmark

  ?         ser på repatriering som en mulighed

   

  Efter oplæg fra de etniske foreninger, inviteres alle deltagere til at debattere oplæggene med henblik på input til den kommende integrationspolitik eventuelt som borddrøftelser.

   

  Mødet sluttes som tidligere foreslået med en sandwich.

  Indstilling

   

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at oplægget godkendes.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 16-09-2019

   

  Da flere i udvalget har givet udtryk for, at det er vigtigt at komme i dialog med dem en kommende integrationspolitik vedrører, er der udsendt et nyt forslag til et temamøde. Der var opbakning til forslaget. Endvidere blev der foreslået, at der bliver taget kontakt til en anden Kommune og evt. også til de 4 udstillere fra udstillingen 100 % fremmed.  Der arbejdes videre med forslagene.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Den vedlagte skitse er et foreløbigt forslag til strukturen i en kommende integrationspolitik. Skitsen er ikke udtryk for den endelige udformning af integrationspolitikken, men tænkes anvendt som retningsgivende og rammesættende for udvalgets arbejde og drøftelser.

  Skitsen indeholder forslag til strukturering af en række temaer, som udvalget har drøftet gennem de møder, der har været afholdt.

  Integrationspolitikken skal være overordnet og ikke indeholde mål og indsatser for de konkrete målgrupper. Det vil sige, at integrationspolitikken skal være retningsvisende og ikke være handlingsvisende.

  Skitsen, der er vedlagt, er inspireret af vækststrategien. Forslaget er illustreret dels via vedhæftede tegning af model for integrationspolitikken, dels via forslag til indholdsfortegnelse for politikken. Der gøres opmærksom på, at fokuspunkterne under de enkelte spor i tegningen alene skal illustrere mulige eksempler på fokuspunkter, disse ligger ikke fast endnu.

  Indstilling

   

  Jobcenter og Borgerservice indstiller, 

  at vedlagte forslag til struktur drøftes og godkendes som grundlag for det videre arbejde med oplægget til integrationspolitik.

   

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 16-09-2019

   

  Det udsendte forslag til strukturen i en kommende integrationspolitik blev drøftet. Udvalget godkendte det fremsendte forslag til opbygningen. Det blev samtidig foreslået, at der skeles til øvrige politikker i Kommunen, således at der er en høj grad af genkendelighed i de forskellige politikker.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Integrationspolitikkens vision skal handle om den ønskede fremtidige tilstand: Hvordan ønsker vi, at fremtiden ser ud i forhold til integration i Aabenraa Kommune? Formålet med at beskrive en vision, og på den måde opstille nogle pejlemærker er, at man derigennem sætter en retning for arbejdet med integration i Aabenraa Kommune, og hvad vi skal være kendt for.

   

  Ved at fremhæve visse værdier og principper er det tanken, at disse værdier og principper kan gennemsyre selve politikken.

   

  Aabenraa Kommunes fælles mission er Det Gode Liv. Visionen skal sætte retning for arbejdet med integration i hele Kommunen. 

   

  Indstilling

   

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,  

  at udvalget drøfter et bud på en vision for integrationspolitikken.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 16-09-2019

   

  Udvalget kom med forskellige bud på en vision. Det blev besluttet, at der til næste møde vil ligge et konkret forslag til en vision ud fra de forskellige bud.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 16-09-2019

   

  Intet til referat.