Referat

mandag den 11. november 2019 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: § 17, stk. 4 vedr. integration
Medlemmer: Erik Uldall Hansen, Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker Dhiman, Thomas Juhl, Ida Smed, Vivi Sprenger , Karsten Hansen, Helle Dantoft, Chresten Hedegaard, Leif Poulsen, Finn Bruun
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  På mødet den 16. september 2019 blev der givet udtryk for, at de 4 tiltag Høje Kolstrup Bydelsråd havde peget på i deres oplæg, behandles på næste møde. Behandlingen heraf fremgår på nærværende dagsordenen som punkt 2.

   

  Repræsentanter fra Social & Sundhed kom med et oplæg om integration i relation til sundhed.  De slog i deres oplæg fast, at der er langt flere ligheder end forskelle mellem etniske danskere og borgere af anden etnicitet. De fleste indsatser gælder for alle målgrupper uanset etnicitet, men der kan være områder, hvor det giver mening, at der laves differentieret tilbud.

   

  På sidste udvalgsmøde i § 17 stk. 4 udvalget blev det aftalt, at der skal være en temadrøftelse, hvor det er vigtigt at komme i dialog med dem, som en kommende integrationspolitik vedrører. Der var udsendt et forslag om at invitere forskellige etniske foreninger. Endvidere blev der foreslået, at der bliver taget kontakt til en anden kommune. Det var dog ikke muligt at få en aftale i stand til temamødet.

   

  Der var endvidere til mødet udsendt et forslag til strukturen i en kommende integrationspolitik. Udvalget godkendte det fremsendte forslag til struktur. Det blev samtidig foreslået, at der skeles til øvrige politikker i kommunen, således at der er en høj grad af genkendelighed i de forskellige politikker.

   

  Sluttelig drøftede udvalget forskellige bud på en vision for integrationspolitikken. Det blev besluttet, at der til næste møde vil ligge et konkret forslag til en vision ud fra de forskellige bud. Forslaget er indarbejdet i det 1. udkast til integrationspolitik, der behandles som punkt 4.

   

  Indstilling

   

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.  

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 11-11-2019

   

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Høje Kolstrup Bydelsråd havde på mødet 29. maj 2019 et oplæg vedrørende status på udviklingen på Høje Kolstrup. I oplægget var der følgende forslag til tiltag for området:

   

  ?         målrettet sprogprøver i 0. klasse,

  ?         obligatorisk pasningstilbud til 1 årige (daginstitution),

  ?         loft over andel af børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner (max. 30 pct.),

  ?         samt at der ændres på beboersammensætningen.

   

  Efterfølgende er der udtrykt ønske om, at forslagene behandles på udvalgsmødet i § 17 stk. 4 udvalget.

   

  Indstilling

   Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet drøftes med henblik på at indgå som input til integrationspolitikken.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 11-11-2019

   

  Chresten Hedegaard, Høje Kolstrup Bydelsråd, uddybede oplægget i forhold til nogle at de udfordringer, Bydelsrådet oplever for Høje Kolstrup Skole, daginstitutionsområdet og for området som helhed. På baggrund af drøftelserne blev det besluttet, at der ikke kan medtages konkrete forslag til indsatser i en integrationspolitik. Forslagene til konkrete indsatser vil derimod kunne behandles i fagudvalgene.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Der blev afholdt temamøde den 23. oktober 2019 på Folkehjemmet. På mødet deltog der 2 af deltagerne fra udstillingen 100 % fremmed, repræsentanter fra 6 foreninger med i alt 11 personer, 8 af medlemmerne fra 17,4 udvalget, samt 4 personer fra forvaltningen.

   

  Formålet med temamødet var at få input til en integrationspolitik fra de personer, integrationspolitikken vedrører, samt at høre på deres erfaringer. Temamødet blev afholdt med skiftevis oplæg fra de forskellige deltagere og borddrøftelser ud fra nogle af de temaer, der skal indgå i integrationspolitikken.

   

  Der er fra temamødet udarbejdet et referat fra temadagen, der er vedlagt som bilag. Der er endvidere udarbejdet notater fra de 3 borddrøftelser, der udsendes til medlemmerne særskilt. 

  Indstilling

   

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udvalget evaluerer temamødet.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 11-11-2019

   

  Temamødet blev evalueret. Der var enighed om, at det havde været en god og spændende dag med mange gode input til en integrationspolitik. Der var også enighed om, at der var store kulturelle forskelle i forhold til integration, hvor også hvor længe, man havde været i Danmark spiller en stor betydning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Forvaltningen har på baggrund af de input og drøftelser, der har været på udvalgsmøderne og temamøderne og den vedtagne skabelon udarbejdet vedlagte 1. udkast til en integrationspolitik til drøftelse. Det skal understreges, at udkastet ikke er udtømmende.

   

  Integrationspolitikken skal efter endt behandling i 17,4 udvalget behandles i Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og endelig godkendes i Byrådet.

   

  Der er indkaldt til møde i 17,4 udvalget den 17. december, hvor der vil foreligge et 2. udkast til videre drøftelse.

  Indstilling

   

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at vedlagte udkast til integrationspolitik drøftes med henblik på yderligere input.

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 11-11-2019

   

  Udkastet blev drøftet med en række bemærkninger, der vil blive indarbejdet i 2. udkast til en integrationspolitik. Til mødet den 17. december vil der foreligge et nyt udkast til en integrationspolitik. Der blev på mødet bedt om at der blev sendt noget uddybende statistik i forhold til den faktaboks, der fremgår i nærværende udkast.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 11-11-2019

   

  Intet til referat.