Beslutningsprotokol

mandag den 16. januar 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale N7, Kallemosen
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Poul Solberg Hansen, Ejler Schütt, Hans Henrik Philippsen, Dorte Soll, Jan Toft Jensen, Bent Sørensen, Frede Rahr Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/2127, Sagsinitialer: AMD

  Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget har godkendt høringsudkastet af Sundhedspolitik for Aabenraa Kommune 2012-2018. Sundhedsudvalget besluttede den 23. november 2011, i forbindelse med godkendelsen af høringsudkastet, at de øvrige fagudvalg forelægges udkastet til høring.

  Byrådet drøftede på temamødet den 30. november 2011 de sundhedsmæssige udfordringer Aabenraa Kommune står over for og relationen til Sundhedspolitikkens temaer.

  Sundhedspolitikken tager udgangspunkt i de sundhedsmæssige udfordringer Aabenraa Kommune står over for som en konsekvens af primært den demografiske udvikling og udviklingen i borgernes sygdomsbillede.

  Med den sundhedspolitiske vision ”Sundhed i vækst og hverdag” ønsker Byrådet at skabe mere vækst gennem en fokuseret satsning på sundhed. Mere sundhed skabes overalt i kommunen, da sundhedsfremmende aktiviteter har en positiv effekt på løsningen af en række kommunale kerneopgaver.

  Sundhedspolitikken beskriver sundhed og sunde borgere som en ressource for Aabenraa kommune, og et muligt redskab til at imødekomme de økonomiske udfordringer kommunen står over for. Derfor skal vi samarbejde på tværs af kommunens organisation om at skabe sunde borgere, der kan medvirke til en positiv vækst i kommunen.

  Indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område ses sammenhængen til Sundhedspolitikken inden for tre overordnede kerneopgaver:

  1. Et velfungerende arbejdsmarked.

  2. Fastholdelse af borgere i beskæftigelse.

  3. Hjælp til borgere med behov for forsørgelse.

  Det er med udgangspunkt i Arbejdsmarkedsudvalgets kerneopgaver, at Sundhedspolitikkens fire strategiske temaer kan integreres i den eksisterende opgavevaretagelse med henblik på at understøtte eller effektivisere den nuværende indsats på beskæftigelsesområdet.

  Som eksempel kan nævnes temaet om udsatte og syge borgere med følgende mål vedr. borgere uden for arbejdsmarkedet. Ifølge sundhedspolitikken kan Arbejdsmarkedsudvalget:

  · tænke sundhed og bevægelse ind som en integreret del af den aktiverende indsats overfor kontanthjælpsmodtagere og borgere med risiko for førtidspension

  · I samarbejde med Sund & Omsorg og andre samarbejdspartnere tilbyde tidlig indsats og sundhedsmæssig udredning, og sammenhængende rehabiliteringsforløb, til borgere på sygedagpenge m.h.p. hurtigst mulig raskmelding og tilbagevenden til arbejdsmarkedet

  · understøtte og profilere den sunde og aktive hverdag som en del af den virksomhedsrettede dialog og forebyggende indsats

  · i samarbejde med vores aktører på området fortsat udvikle beskæftigelsestilbud til borgere med bl.a. komplekse problemer og sygdomsbilleder, med særlig fokus på borgere med psykiske- og misbrugsrelaterede problemer

  Arbejdsmarked & Social ser en naturlig sammenhæng mellem temaerne; ”Sundhed på tværs” og ”Udsatte og syge borgere” i Sundhedspolitikken og arbejdet med Beskæftigelsesplan 2013.

  Af Sundhedspolitikkens strategiske temaer fremgår således en række målsætninger, der er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra alle forvaltninger. Det er hensigten, at disse målsætninger igennem Sundhedsplanen kan relateres til de enkelte fagforvaltningers kerneopgaver og udmøntes i en række konkrete indsatsområder med tilhørende projekter. Disse projekter forventes at have en positiv indflydelse på såvel varetagelsen af kerneopgaven som borgernes, brugernes eller medarbejdernes sundhedstilstand.

  Med Sundhedspolitikken forpligter fagudvalget og forvaltningen sig på at indgå i et tæt samarbejde om at styrke borgernes sundhed gennem kommunens kerneopgaver.

  Sundhedssekretariatet udarbejder en fælles skabelon til en Sundhedsplan og bistår gerne med konsulenthjælp til opgaven.

  Sundhedssekretariatet deltager i udvalgsmødet.

  Økonomi og afledt drift

  Sundhedspolitikken finansieres ud fra de eksisterende budgetter og evt. mulighed for omprioritering af ressourcer.

  Behov for yderligere midler afklares i forbindelse med godkendelse af Sundhedsplanen.

  Indstilling

  Arbejdsmarked & Social og Sundhed & Omsorg indstiller,

  at udkast til Sundhedspolitik 2012- 2020 drøftes med henblik på mulighed for at lade sundhedsfremmende aktiviteter være et middel til at løfte Arbejdsmarkedsområdets kerneopgaver

  at fagudvalget godkender udkastet til Sundhedspolitik 2012-2020

  at fagudvalget drøfter igangsætning af arbejdet med en Sundhedsplan med henblik på en godkendelse af Sundhedsplanen for eget udvalgsområde, på aprilmødet 2012, med aktiviteter for 2013 som kan indgå i budgetarbejdet.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 16-01-2012

  1. at: Drøftet.

  2. at: Anbefales godkendt.

  3. at: Forvaltningen udarbejder udkast til en sundhedsplan
  for Arbejdsmarked og Social. Til dette formål medtages sagen på udvalgets møde den 6. februar 2012 for drøftelse af konkrete input til forvaltningens sundhedsplan.

  Dorte Soll og Hans Henrik Philippsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/45583, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Sammenhængende Børne-, familie- og ungepolitik versus Arbejdsmarked og Social

  Til udvalgets forberedelse/drøftelse forud for temadrøftelsen/workshop i byrådet.

  På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 5. december 2011 besluttede udvalget at støtte de nedenfor 5 nævnte punkter.

  Indledning

  Den 12. oktober 2011 godkendte Byrådet kommissoriet for udarbejdelsen af en ny sammenhængende Børne-, Familie- og Ungepolitik. Arbejdet forankres politisk i Børne- og Familieudvalget, og hele byrådet inddrages gennem en temadrøftelse/workshop i januar 2012.

  Ifølge kommissoriet inddrages de øvrige fagudvalg med baggrund i en status på den sammenhængende børnepolitik fra 2007. Dette sker som led i forberedelserne til byrådets temadrøftelse og med henblik på at pege på relevante fokusområder og problemfelter. Input og materiale fra fagudvalgene udgør - sammen det materiale, som udarbejdes af den tværgående arbejdsgruppe, der er nedsat på administrativt niveau - grundlaget for indkredsning af de temaer, som vil blive taget op på byrådets samlede drøftelse/workshop i januar.

  Den administrative arbejdsgruppe har fokus på at ”kortlægge landskabet” ud fra en analyse af, hvordan kommunen og de enkelte forvaltninger og afdelinger udfordres i mødet med børn, familier og unge - det være sig bl.a. juridisk, etisk, økonomisk, kulturelt, kommunikativt og som følge af den generelle samfundsudvikling.

  Input fra forvaltningen vedr. temaer til den kommende workshop i byrådet

  Herunder er peget på fem punkter, som Arbejdsmarked og Social mener, er relevante for udvalget at drøfte ift. snitflader til den kommende Børne-, familie- og ungepolitik.

  · Virksomhedspraktik for en særlig gruppe unge mellem 15 til 18

  Arbejdsmarked og Socials primære målgruppe er borgere over 18 år. Ny lovgivning har medført, at Jobcentret i dag kan etablerer virksomhedspraktikker for en særlig gruppe unge mellem 15 og 18 år. Det er typisk der hvor folkeskolernes handlemuligheder er udtømte, og de unge bliver passive. De unge motiveres af tilbud om virksomhedspraktik, og får af denne vej, ofte fundet eller genvundet motivationen til at uddanne sig efterfølgende.

  · Tiltag for den voksne kan have afledte konsekvenser for børnene

  Jobcentret skal give tilbud i forhold til Lab loven herunder ret og pligt, hvorfor forældrene skal deltage i tilbud, der kan have afledte konsekvenser for børnene.

  Her kan der være behov for at indsætte støtte fra Børn og Familie i forhold til børnene, så som at bringe børnene fra hjemmet til skole o.l. eller at børnene skal tilmeldes fritidsordning m.v. Det er vigtigt at fastholde overfor forældrene at lovkravene gennemføres. Desuden har det en generel god signalværdi, at alle skal deltage i tilbud, uanset den familiære situation.

  · Den landspolitiske prioritering af beskæftigelsesområde vs. det sociale område.

  Beskæftigelsespolitikken har over de sidste 10 år medført, at man I højere grad end tidligere, har fokus på, at beskæftigelse er en stor del af løsningen på de sociale og psykiske/misbrugs problemer borgerne måtte have. Der er med andre ord sket et paradigmeskift, der medfører, at socialpolitikken i dag i højere grad anvendes som middel til at opnå målene i beskæftigelses - og uddannelsespolitikken.

  Dette fordrer en parallel indsats, hvor flere forvaltninger inddrages, når der er problemer i forhold til familien – vurdering på hvad der er barnets tarv eller om der er handicap - og hvordan dette defineres.

  · Helhed i borgerens sag

  Gentagne ansøgninger om løbende faste udgifter som husleje, lys og varme samt indskud, hvortil der til sidst (efter flere bevillinger) meddeles afslag, kan betyde at eks. Børn og familie må handle i enkeltsager.

  Nogle forældre ”skubber børnene” bevidst eller ubevidst foran sig, og benytter dem som ”pressionsmiddel” mod sagsbehandleren i jobcentret. Dette fordrer et tæt samarbejde på tværs af forvaltningerne om disse familier på et tidligt tidspunkt i sagsforløbet.

  · Klargøring af førtidspension til unge under 18 år

  I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev det i Aabenraa Kommune besluttet at forberedelse af og indstilling til førtidspension til unge under 18 år, skulle ligge i det daværende Social og Arbejdsmarked (nu Arbejdsmarked og Social).

  Jobcentret får overdraget børnesagerne ved den unges 17½ år. Jobcentret udreder via arbejdsevnemetoden sagen på baggrund af de forelæggende oplysninger, samt indhenter nødvendig lægelig dokumentation, hvorefter sagen indstilles til førtidspension.

  Dette fordrer, at der er en tæt dialog mellem sagsbehandlerne, for at sikre, at der forelægger de nødvendige og relevante oplysninger i sagen.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at de 5 nævnte punkter drøftes med henblik på forberedelse til Byrådets temadrøftelse/workshop

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 16-01-2012

  De 5 temaer er igen blevet drøftet.

  Udvalget mener fortsat de 5 temaer er gode input til Byrådets temadrøftelse.

  Dorte Soll og Hans Henrik Philippsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3632, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.

  P.t. er der følgende:

  · Møde hos Beskæftigelsesministeren

  · Orientering vedr. afsluttende tilbagemelding af 15.12.2011 fra Beskæftigelsesministeriet vedr. tilsynet med kommunernes administration af rådighedsreglerne 4. kvartal 2010

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 16-01-2012

  Taget til efterretning.

  Dorte Soll og Hans Henrik Philippsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/8626, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Det er besluttet, at der månedligt skal ske en økonomisk rapportering til Aabenraa Kommunes direktion og fagudvalg.

  Den økonomiske rapportering pr. 31. december 2011 for Arbejdsmarkedsudvalget består af en økonomisk oversigt samt tilhørende bemærkninger.

  Bilag udsendes pr. mail fredag den 13. januar 2012 eller udleveres på mødet mandag den 16. januar 2012.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at den økonomiske rapportering pr. 31. december 2011 tages til efterretning

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 16-01-2012

  Taget til efterretning.

  Dorte Soll og Hans Henrik Philippsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/52153, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesrådet i Region Syddanmark har frem til 31. december 2010 årligt årligt vedtaget en tilskudsliste til flaskehalsbevillingen. Listen udgjorde de områder, hvortil jobcentrene kunne få tilskud til beskæftigelsesindsatsen fra den regionale pulje til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft. Puljen stoppede med udgangen af 2010.

  Det endelige tilskud kan højst udgøre et beløb svarende til 50 pct. af jobcentrets udgifter til flaskehalsindsatsen og kan ikke overskride det samlede acontobeløb som Kommunen har fået anvist af Beskæftigelsesregionen den 29. januar 2010. Hvis det samlede tilskud er mindre end det samlede acontobeløb, som kommunen har fået anvist, skal forskelsbeløbet tilbagebetales til Beskæftigelsesregionen.

  Kommunen fik i 2010 udmeldt et samlet aconto tilskud på i alt 1.704.000,- kr. Kommunens samlede udgifter til flaskehalsen udgjorde 21.895.323,- kr. På den baggrund er det endelige tilskud opgjort til 1.704.000,- kr. svarende til det udmeldte acontobeløb. Der skal derfor ikke ske yderligere.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1407 af 16. december 2009

  Økonomi og afledt drift

  Endelig flaskehalstilskud 2010:

  Forsikrede ledige: 1.013.000,- kr.

  Ikke forsikrede ledige: 691.000,- kr.

  I alt: 1.704.000,- kr.

  Der vil ikke blive tilført yderligere midler end det tidligere fremsendte aconto tilskud.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 16-01-2012

  Taget til efterretning.

  Dorte Soll og Hans Henrik Philippsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/39240, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarked og Social udbød ”Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.”, Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk)” samt ”kursus i danske samfundsforhold og dansk og kulturhistorie”.

  Udbudsfristen var den 14. december 2011. Der indkom i alt 4 tilbud.

  De enkelte tilbud er vurderet ud fra udbudsmaterialets krav om tilbudt undervisning, tilbudt samarbejde med kommunen og øvrige aktører, kompetenceudvikling af medarbejdere og organisation, fysiske rammer og kontaktmuligheder, samt den tilbudte pris.

  Arbejdsmarked og Social har udarbejdet et Scorecard, hvor tilbuddene er blevet scoret i forhold til den i udbudsmaterialet angivet vægtning. Vægtningen blev behandlet på arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 14. november 2011. Scorecardet er blevet anonymiseret. Som det fremgår af scorecardet er tilbuddet fra leverandør 4 det tilbud, der samlet set har scoret højst.

  Lovgrundlag

  Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), Lov nr. 1410 af 07/12 2007  

  Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjeneste­ydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at leverandør 4 vælges, idet leverandør 4 samlet set har den højeste scoring.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 16-01-2012

  Taget til efterretning.

  Dorte Soll og Hans Henrik Philippsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/39, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er det fastsat, at kommunen skal udarbejde en beskæftigelsesplan for den fremtidige beskæftigelsesindsats. I samme lov fastslås det, at Det lokale Beskæftigelsesråd skal inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen.

  Der er i lighed med tidligere år aftalt at afholde et fælles strategiseminar mellem udvalgene, jobcenterledelserne og de fire Beskæftigelsesråd i Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa d. 15. marts 2012.

  Endvidere er der aftalt et fællesmøde mellem Jobcenterledelsen, administrationen, Arbejdsmarkedsudvalget og LBR for Aabenraa den 16. april 2012, hvor også resultatrevisionen vil blive drøftet.

  Tidsplanen for beskæftigelsesplanen er:

  15. marts 2012

  Fælleskommunalt strategiseminar

  16. april 2012

  Fællesmøde mellem udvalg og LBR

  1. juli – 21. august 2012

  Beskæftigelsesplanen i høring i LBR

  30. august 2012

  Behandling af beskæftigelsesplanen i LBR

  September og oktober

  Politisk behandling af beskæftigelsesplanen

  31. januar 2013

  Offentliggørelse af beskæftigelsesplanen inkl. virksomhedsplan og budget

  Arbejdsmarkedsudvalget og LBR orienteres om tidsplanen planprocessen på deres møder henholdsvis d. 16. og d. 26. januar 2012.

  Lovgrundlag

  Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 23.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 16-01-2012

  Taget til efterretning.

  Dorte Soll og Hans Henrik Philippsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3657, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  • Ifølge mødeplanen er næste møde den 6. februar 2012.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 16-01-2012

  Taget til efterretning.

  Dorte Soll og Hans Henrik Philippsen deltog ikke i sagens behandling.