Beslutningsprotokol

mandag den 6. februar 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale N7, Kallemosen 20
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Poul Solberg Hansen, Ejler Schütt, Hans Henrik Philippsen, Dorte Soll, Jan Toft Jensen, Bent Sørensen, Frede Rahr Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47801, Sagsinitialer: pb

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 22. november 2011 at igangsætte et udredningsarbejde på arbejdsmarkedsområdet ved et eksternt konsulentfirma.

  KL´s Konsulentvirksomhed (KLK) fik efterfølgende til opgave at vurdere området med henblik på en videreudvikling af indsats, tilkendelsespraksis og styring i Jobcenteret.

  KLK´s opgave:

  · Undersøge nuværende praksis

  · Medvirke til gennemførelse af evt. ændringer

  · Medvirke til at sætte realistiske mål, herunder budget

  KLK opdelte opgaven i 3 faser:

  1. Udfærdigelse af rapport
  2. Implementering af de anbefalinger der er fremkommet. I denne fase vil workshop være arbejdsmetoden
  3. Denne fase er en politisk proces, hvor der sættes mål for 2012 og 2013

  Jfr. projektbeskrivelsen er de 3 fokusområder:

  · Ledighedsydelse/fleksjob

  · Sygedagpenge

  · Kontanthjælp

  KLK´s metode:

  · Gennemgang af sagsmateriale, som er tilsendt KLK

  · Gruppeinterview med formandskab for Arbejdsmarkedsudvalget, ledelsen og medarbejderne

  · Efterfølgende implementering ved afholdelse af workshops vedr. introduktion af nye metoder/ændringer

  KLK har ud fra tilsendt sagsmateriale og interview af formandskab, ledelse og medarbejdere udarbejdet rapport, som gennemgås på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 6. februar 2012.

  Fremlæggelsen af rapporten til det politiske og administrative niveau skal ses som afslutning på fase 1.

  Rapporten eftersendes pr. mail torsdag den 2. februar 2012.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,
  at der gennemføres en workshop for Arbejdsmarkedsudvalget og forvaltningsledelsen, bl.a. med det formål at kvalificere arbejdet med at sætte mål for de kommende år,
  at formandskabet fra Socialudvalget og Sundhedsudvalget inviteres til ovennævnte workshop,
  at direktør for Sundhed & Omsorg udpeger relevante ledere til deltagelse i ovennævnte workshop, og
  at forvaltningen på baggrund af rapport og workshop udarbejder en handlingsplan, som fremlægges på det ordinære møde i april 2012.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2012

  1. at: Taget til efterretning.

  2-5. at: Godkendt.

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3632, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og/eller administrationen, herunder bl.a. om indkomne henvendelser, indbydelser m.m.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2012

  Taget til efterretning.

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4391, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Det er besluttet, at der månedligt skal ske en økonomisk rapportering til Aabenraa Kommunes direktion og fagudvalg.

  Den økonomiske rapportering pr. 31. januar 2012 for Arbejdsmarkedsudvalget består af en økonomisk oversigt samt tilhørende bemærkninger.

  Den økonomiske rapportering eftersendes pr. mail hurtigst muligt efter udvalgsmødet.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at den økonomiske rapportering eftersendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2012

  Godkendt.

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4392, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med justeringen af målene i ”Direktionens Strategi 2009-2011” den 21. maj 2010 blev det besluttet, at:

  ”Inden udgangen af 2010 er der på alle politikområder etableret ledelsesinformation med relevant styringsdata, herunder aktivitets- og økonomidata.”

  Udvikling og Kommunikation har i samarbejde med de enkelte direktører udarbejdet en skabelon til ledelsesinformation på alle forvaltningsområder.

  Der er pr. 31. januar 2012 udarbejdet ledelsesinformation i henhold til skabelonen for Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder;

  · Serviceudgifter

  · Sygedagpenge

  · Ydelse/forsørgelse

  · Indsats/aktivering

  · Udlændinge

  · Forsikrede ledige

  Ledelsesinformationen vil også indeholde førtidspensioner, som henhører under Socialudvalget.

  Ledelsesinformationen eftersendes pr. mail hurtigst muligt efter udvalgsmødet.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at ledelsesinformationen eftersendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2012

  Godkendt.

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4181, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges sektorbeskrivelse (bidrag til årsberetning for 2011) på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

  Sektorbeskrivelsen skal ikke politisk behandles i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Sektorbeskrivelsen for Arbejdsmarkedsudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2011.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at sektorbeskrivelsen for Arbejdsmarkedsudvalget for 2011 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2012

  Taget til efterretning.

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4181, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til udvalgets orientering og behandling forelægges oversigt vedr. overførsel af driftsbevillinger for 2011 til 2012.

  Overførsler kan opdeles i 3 kategorier – henholdsvis Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1), Puljer og Projekter m.v. (kategori 2) og Øvrige overførsler (kategori 3).

  Vedlagte sag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  • Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1)

  Såfremt institutionerne har et merforbrug på ud over 5% skal der udarbejdes afviklingsplaner, som beskriver, hvorledes merforbruget er opstået og ligeledes hvordan merforbruget afvikles.

  I henhold til Retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring kan de stående udvalg selv godkende afviklingsplaner, når merforbruget kan afvikles inden for en periode på maksimalt 3 år, og ikke indebærer en yderligere opbygning af merforbrug i afviklingsperioden. Afviklingsplaner, der afviger fra ovenstående, skal fremlægges til godkendelse af Økonomiudvalget.

  På Arbejdsmarkedsudvalgets område, er der en institution, Reva, hvor der er merforbrug på ud over 5 %, og afviklingsplanen er vedlagt sagsfremstillingen.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler fra 2011 til 2012 tages til efterretning, og

  at afviklingsplanen for Reva godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2012

  1. at: Taget til efterretning.

  2. at: Godkendt.

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4181, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til udvalgets orientering forelægges oversigter vedr. overførsel af driftsbevillinger for 2011 til 2012.

  Overførsler kan opdeles i 3 kategorier – henholdsvis Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1), Puljer og Projekter m.v. (kategori 2) og Øvrige overførsler (kategori 3).

  Vedlagte sag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  • Puljer og Projekter (kategori 2 - garantioverførsel)
  • Øvrige overførsler (kategori 3)

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler vedr.  kategori 2 og 3 fra 2011 til 2012 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2012

  Taget til efterretning.

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/3442, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 16. januar 2012, at forvaltningen skal udarbejde et udkast til en sundhedsplan for Arbejdsmarked og Social. Det blev endvidere besluttet, at sagen skulle på udvalgsmødet den 6. februar 2012 for drøftelse af konkrete input til forvaltningens sundhedsplan.

  Byrådet har med den sundhedspolitiske vision ”Sundhed i vækst og hverdag” ønsket at skabe mere vækst gennem en fokuseret satsning på sundhed. Indenfor Arbejdsmarkedsområdet ses sammenhængen til sundhedspolitikken indenfor tre overordnede kerneopgaver:

  1) Et velfungerende arbejdsmarked.

  2) Fastholdelse af borgere i beskæftigelse.

  3) Hjælp til borgere med behov for forsørgelse.

  At tænke sundhed ind i arbejdsmarkedets kerneopgaver ligger implicit i sagsbehandlingen. Borgere på kontanthjælp, der er matchet til match 2 eller 3 har oftest sundhedsmæssige problemstillinger, så som psykiske problemer eller sygdomme, misbrug, overvægt, dårlige boligforhold etc. En række af de opgaver er forvaltningsmæssigt placeret uden for Arbejdsmarked og Social, f.eks. er psykiatri organiseret under voksen handicap, og misbrugsbehandlingen organiseret under sundhed. Dette fordrer et tæt samarbejde med øvrige forvaltninger.

  Mange af borgerne får i de aktive tilbud et tilbud, hvor forskellige elementer af sundhed er tænkt ind. Det kan være kostvejledning, holdningsbearbejdning, motion, eller andre elementer, hvor sundhedsfremmende foranstaltninger er en del af tilbuddet.

  For borgere, der kommer fra ikke vestlige lande kan der være specielle problemstillinger, der gør sig gældende. Borgere, der ikke kan læse dansk kan have svært ved at orientere sig i de forskellige sundhedstilbud. For den målgruppe kan undervisning i dansk, læsning og skrivning være første skridt på vejen til et sundere liv.

  For borgere på sygedagpenge og på ledighedsydelse er indsatsen samlet i et Helbredsafklarende Ressourcecenter, der varetager en tværfaglig afklaring af borgernes fysiske og psykiske og sociale funktionsniveau og arbejdsevne. Formålet er at sikre en helhedsorienteret tilgang og koordineret indsats, hvor den enkelte borger får tilrettelagt et individuelt træningsprogram og vejledning om sundhed, motion, stress, kost, livsstil, arbejdsstillinger m.v. Indsatsen er arbejdsmarkedsrettet og har fokus på at hjælpe borgeren ud på arbejdsmarkedet.

  I 2010 og 2011 har der været et LBR støttet projekt vedr. en generel indsat vedr. forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet i virksomheder. Projektet havde 3 overordnede mål:

  1) Oplysende og opsøgende arbejde

  2) Rådgivning af virksomheder i spørgsmål om fastholdelse og tilbagevende af sygemeldte medarbejdere

  3) udfører myndighedsopgaver på alle sygedagpengesager, hvor den sygemeldte skal i virksomhedspraktik eller delvis raskmeldes.

  Projektet, der afsluttede december 2011, videreføres i jobcenterregi. Den endelige organisering er ikke fastlagt.

  I forbindelse med udarbejdelse af sundhedsplan er der udarbejdet en skabelon, hvor der skal beskrives følgende:

  1) sundhedspolitikkens fokus i fagudvalg og forvaltning

  2) sundhedsindsatser i forvaltningen

  3) forankring i drift og virksomhedsaftaler

  På baggrund af drøftelser og input vil der blive udarbejdet et notat til sundhedsplanen for arbejdsmarked og social, der skal godkendes på udvalgsmødet i april.

  Beskrivelse af Jobcentrets nuværende og kommende indsatser eftersendes til brug for drøftelse på mødet.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller

  at udvalget drøfter konkrete input til forvaltningens sundhedsplan

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2012

  Sagen drøftet.

  Udvalget støtter de nævnte kerneopgaver og overordnede mål.

  Forvaltningen arbejder videre med dette oplæg.

  Ejler Schütt  og Hans Henrik Philippsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/19249, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Planstrategien og den tilhørende offentlige debat skal sikre, at byrådets strategi for udviklingen og beslutning om omfanget af kommuneplanrevisionen debatteres i offentlighed inden kommuneplanrevisionen. Hensigten er, at borgere skal have mulighed for at debattere byrådets tanker om kommunens fremtid.

  Planstrategien tager udgangspunkt i Byrådets temamøde den 31. august 2011 samt interview med byrådsmedlemmer september 2011. Direktionen har efteråret 2011 drøftet strategiens pejlemærker, og besluttet at indstille til revision af byrådets overordnede vision sideløbende. Den 25. januar 2012 blev planforslaget forelagt på Byrådets temamøde.

  Planstrategien tager afsæt i, at der i kommunen findes en solid base for vækst, og at der er nogle udfordringer. Strategien fokuserer på 3 indsatsområder, som der strategisk satses på for at gøre fremtidens kommune attraktiv for bosætning og erhvervsudvikling. Indsatsområderne er

  • Sundhed & Bevægelse
  • Uddannelse & Viden
  • Byliv & Oplevelser

  Lovgrundlag

  Jf. Planlovens §23a skal Byrådet offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi).

  Planstrategien skal indeholde

  - oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen

  - byrådets vurdering af udviklingen

  - byrådets strategi for udviklingen, samt

  - beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

  Jf. Planlovens §33a skal kommunen offentliggøre en redegørelse for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysning om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (Lokal Agenda 21).

  Planmæssige forhold

  I forbindelse med offentliggørelse af planstrategien skal byrådet vælge mellem to modeller for revision af kommuneplanen.

  1. at kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller

  2. at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af hvilke dele af kommuneplanen, der genvedtages for en ny 4-årsperiode.

  De statslige krav til Kommuneplanrevisionen fremgår af Miljøministeriets ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”. Heraf fremgår bl.a. en række forhold, som kommunen skal planlægge for i den kommende kommuneplanrevision.

  Som følge af ”Aftale om Grøn Vækst” er kommunerne nu forpligtiget til at planlægge for lokalisering af biogasanlæg og store husdyrbrug i kommuneplanlægningen. Disse anlæg er der ikke planlagt for i den gældende Kommuneplan 2009.

  Som led i planstrategien offentliggøres Lokal Agenda 21 redegørelsen.

  Bilag svarer til det materiale, som er udleveret ved byrådets temamøde den 25. januar 2012.

  Høring/udtalelse

  Planstrategien sendes i offentlig høring i perioden 14.3 – 9.5 2012.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Planstrategi 2011 inkl. Lokal Agenda 21 redegørelse godkendes til offentlig høring,

  at der foretages en fuld revision af kommuneplanen, og

  at der sideløbende med planstrategien indkaldes ideer og input til den forestående kommuneplanrevision.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 31-01-2012

  Godkendt.

  Afbud: Philip Tietje

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 02-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Folke G. Kryger

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2012

  Godkendt.

  Ejler Schütt  og Hans Henrik Philippsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3657, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Ifølge mødeplanen afholdes næste møde mandag den 12. marts kl. 16.00

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2012

  Taget til efterretning.

  Ejler Schütt  og Hans Henrik Philippsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.