Beslutningsprotokol

mandag den 12. marts 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale N7, Kallemosen
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Poul Solberg Hansen, Ejler Schütt, Hans Henrik Philippsen, Dorte Soll, Jan Toft Jensen, Bent Sørensen, Frede Rahr Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4718, Sagsinitialer: LBAE

  Sagsfremstilling

  Ny ansøgning 2012 ” Trivsel, Aktivitet og Image” i bydelen Høje Kolstrup.

  En række af den boligsociale helhedsplans projekter 2008- 2012 er nu afsluttet med et positivt resultat.

  Den store udfordring herefter bliver at fastholde de gode resultater og sikre en god overgang til den videre drift og udvikling.

  Der søges derfor om nye projektmidler i en 3 årig periode ved Landsbyggefonden med det formål målrettet at ruste 3 centrale indsatser til, at driften efter udløbet af den nye projektperiode kan håndteres lokal.

  Der søges overgangsstøtte til flg. projekter:

  1. Forankring af Familiebasen med frivillig indsats – projektforlængelse og forankring 2012-2014

  2. Høje Kolstrup har brug for alle – nyt projekt med fokus på at øge frivillighedsindsatsen 2012-2015

  3. Konfliktforebyggelse fra gulv til loft og fortsat aktivitets fremme – trivselsindsats med fokus på at styrke social kapital 2012-2015

  budget for helhedsplanen 2012-2015:

  Projekt

  LBF

  Aab.Kom.

  Boligorg.

  I alt

  Lokal medfin.

  Projektledelse mv.

  1.300.000

  661.000

  Familiebasen

  1.980.000

  1.002.000

  258.000

  HK brug for alle

  1.800.000

  310.000

  Konflikthåndtering

  1.320.000

  680.000

  6.400.000

  1.002.000

  1.909.000

  9.311.000

  31%

  Aabenraa Kommunes medfinansiering i den nye projektperiode andrager samlet 1.002.000 kr. til Familiebasen, som henhører under Børne- og Familieudvalget.

  Landsbyggefonden har i oktober 2011 givet et forhåndstilsagn om at ville støtte de 3 projekter. Endelig godkendelse vil forelægge i april 2012.

  Der skal fremsendes en endelig ansøgning inden udgangen af februar.

  Ansøgningen skal derfor behandles i samtlige udvalg og på Byrådsmødet i februar.

  Organiseringen af helhedsplanen 2012-2015:

  Af ansøgningen fremgår det, at projektets organisering skal justeres for at skabe en mere entydig boligsocial indgang til kommunens forvaltninger.

  Det forudsættes, at der fortsat er en politisk styregruppe for projektet. Her foreslås det, at formændene for de stående udvalg er repræsenteret.

  Direktionen fastlægger sideløbende med behandlingen af ansøgningen den administrative organisering af projektet i Aabenraa Kommunes regi.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen til Landsbyggefonden godkendes og

  at direktionen bemyndiges til at fastlægge organiseringen

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 08-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

  Drøftet og taget til efterretning.

  Afbud: Bent Sørensen

  Beslutning Socialudvalget den 23-02-2012

  Taget til orientering.

  Afbud: Mette Hørlück

  Beslutning Sundhedsudvalget den 28-02-2012

  Drøftet og taget til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 01-03-2012

  Drøftet og taget til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-03-2012

  Anbefales godkendt.